Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 15. 11. 2012

Přítomní: P. Kala, J. Šťásek, L. Groh, M. Richter, D. Horák, M. Mates, R. Štípal, V. Rozsíval, M. Želízko, P. Kmoníček, P. Červinka, J. Vojáček
Omluveni: P. Widimský, M. Branný, I. Bernát

 1. P. Kala - oficiálně ukončil práci odstupujícího výboru pracovní skupiny intervenční kardiologie. Poděkoval odstupujícím členům za práci v minulém období.
   
 2. J. Šťásek - zahájení práce nového výboru pracovní skupiny intervenční kardiologie ČKS.
  (Nastupující výbor pracovní skupina intervenční kardiologie ČKS - předseda J. Šťásek, 1. místopředseda P. Widimský
  Zvolení členové výboru – I. Bernát, M. Branný, P. Červinka, D. Horák, P. Kala, P. Kmoníček, M. Mates, V. Rozsíval, R. Štípal, J. Vojáček, M. Želízko.
  + J. Šťásek podal návrh na zvolení M. Matese na funkci 2. místopředsedy výboru pracovní skupiny a I. Bernáta na pozici sekretáře výboru. – návrh byl přijat.
  - převážil názor, že další pozice místopředsedů nebudou ustaveny, jednotlivý členové výboru by měli být pověření řešení jednotlivých problémů dle potřeby. Ustavení delších postů dáno ještě k úvaze, definitivní rozhodnutí na příští schůzi výboru 12. 12. 2012
   
 3. J. Šťásek – nastavení základní agendy pro práci výboru v následujícím období
  1. další vzdělávání intervenčních kardiologů v ČR – diskutován současný stav vzdělávání intervenčních kardiologů a možnosti jeho zlepšení. D. Horák byl pověřen zpracováním aktuálního stavu vzdělávání ve vazbě na stávající legislativu. Dále zpracováním jednotlivých alternativních vzdělávacích postupů pro budoucí období rovněž s vazbou na legislativu a dopady na fungování systému v ČR (ev.ve vazbě na EU). Materiál bude projednán znovu na některé z příštích schůzí výboru.
  2. projednáno fungování registrů intervencí a TAVI registru. Konstatováno dobré fungování TAVI registru s možnosti rychlého získávání dat.
   - Konstatováno ne zcela optimální fungování registru intervencí. Zvažovaná možnost zrušení není z legislativních důvodů asi možná. M. Želízko (+P.Kala) zpracuje aktuální stav fungování registru a návrhy na možné zlepšení fungování registru. Doporučeno svolání společné schůze výboru a provozovatelů registru.
    
 4. P. Kala podal první informaci o konání workshopu. Termín konání 15-16. 4. 2013 v Brně. P. Kala podá návrh již konkrétních bloků programu na schůzi výboru 12. 12. 2012.
   
 5. Diskutován první představy o programu na výroční sjezd ČKS. Dle informace P. Kaly (potvrzeno pi. Klímovou) má pracovní skupina k dispozici 1 blok 1,5 hod a 4 bloky po 1h. Je možnost společných bloků, které jsou odečteny od bloků pracovní skupiny, která je podá. J. Šťásek projedná možnost společného bloku s pracovní skupinou srdečních vad, M. Mates s arytmology a J. Vojáček s pracovní skupinou akutní kardiologie.
   
 6. J. Šťásek informoval o podání návrhu společného bloku HSIT na PCR 2013 v Paříži se Slovenskými kolegy.
  • EAPCI dále vyzvala 18 členských zemí k účasti na novém bloku, kde by byly prezentovány 3-4 komplikace výkonů za jednotlivou zemi a jejich řešení. Osloveni budou vedoucí lékaři všech kat. laboratoří v ČR. Jednotlivé případy budou ve formátu PowerPiont zasílány na adresu stasek@fnhk.cz do konce listopadu. Jednotlivé návrhy budou posouzeny členy výboru a 4 nejlepší budou vybrány 12. 12. 12 na schůzi výboru. Odeslání na EAPCI je do 2. 1. 2013.
    
 7. J. Šťásek prezentoval návrh P Widimského na podání žádosti o úhradu renálních denervaci u nemocných s arteriální hypertenze ze všeobecného zdravotního pojištění. (přípravu podání podkladů pro schválení výkonu a úhrady by zajistil P. Widimský). Po delší diskuzi byl nakonec přijat návrh, že P Widimsky předloží osobně podrobnější odůvodnění návrhu (indikace, případné limitace počtu výkonů a pracovišť, orientační způsob hrazení v zemích EU….). Návrh by byl projednán na nejbližší schůzi výboru za účasti P. Widimského (12.12.12?).
   
 8. Schválen termín příští schůze na 12. 12. 2012 v 16 hod. v restauraci Duran v Hradci Králové. (www.duran.cz).


20.11. 2012 zpracoval J. Šťásek 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost