Zápis ze schůze výboru PS chorob myokardu a perikardu, 21. 9. 2018

Přítomni: A. Linhart, J. Krejčí, T. Paleček, D. Zemánek
Omluveni: F. Málek, V. Melenovský, R. Pudil

Doc. Zemánek informoval přítomné o problematice vyšetřování pacientů se transtyretinovou amyloidózou v ČR, kde není registrován přípraven k provedení DPD scanu. Výbor pověřil doc. Zemánka za pracovní skupinu, aby společně s Dr. Zogalou (předseda České společnosti nukleární medicíny) a prof. Palečkem (předseda Asociace zobrazovacích metod ČKS) vypracovali stanovisko, které podporuje použití DPD scanu, jako neinvazivní a levnější alternativy endomyokardiální biopsie a bude následně předloženo ke schválení velkému výboru České kardiologické společnosti.

V rámci zasedání výboru byla diskutována problematika možných bloků za pracovní skupinu na příští výroční sjezd ČKS. Během diskuze byly navrženy 2 bloky ve spolupráci s Asociací zobrazovacích metod týkající se restriktivní kardiomyopatie a sportovního srdce a také blok ve spolupráci s Asociací srdečního selhání týkající se dilatační kardiomyopatie. S návrhy budou seznámeni ostatní členové výboru a do Kardiologického dne bude připraven finální návrh.

 

Zapsal: David Zemánek
Verifikovali: ostatní členové výboru

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost