Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie ČKS 24. 3. 2006

 v Jihlavě

Přítomni: MUDr. Oto Hlinomaz, doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc., MUDr. Petr Janský, MUDr. Ilja Kotík, CSc., prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Omluveni: prim. MUDr. Karel Dvořák, CSc., MUDr. Tomáš Brychta

 1. Zajištěn generální sponzor konference PS AK v roce 2007 v Karlových Varech.
  Zajištěn sponsoring pro účast 20 kardiologů do 40 let s aktivní účastí na evropský kongres Acute cardiac care 2006, který se koná na podzim v Praze. Uzávěrka žádostí bude 31. 6. 2006 a rozhodující je čas jejich přijetí.V případě event. nenaplnění počtu účastníků nebude již v dalším pořadí rozhodovat věk žadatele.
   
 2.  
  1. V prvním bodě jednání byla diskutována otázka podávání protidestičkové léčby.
   Na základě výsledku randomizovaných studií a doporučení ECS dospěl výbor PS AK k závěru, že z odborného hlediska je indikováno podávání duální prodidestičkové léčby (ASA + clopidogrel) u pacientů s akutním koronárním syndromem po dobu nejméně 9 – 12 měsíců, včetně těch, kterým byl implantován koronární stent.
   V ostatních indikacích pak po implantaci koronárního nepotahovaného stentu nejméně 1 měsíc, u potahovaného stentu nejméně 6 měsíců.
   Prof. Vojáček byl pověřen informovat o našich závěrech výbor ČKS, dále pak prezentací na webových stránkách a v časopise Intervenční a akutní kardiologie.
    
  2. Ve druhém bodě jednání byla řešena situace okolo registru akutního infarktu myokardu, kdy ředitelé nemocnic blokují odesílání dat. Lékaři těchto zařízení usilují o uvolnění možnosti předávání informací do centrálního registru.
   Prof. Vojáček požádá předsedu ČKS o podporu tohoto programu.
    
  3. S uspokojením můžeme konstatovat, že programové návrhy PS AK pro XIV.Výroční sjezd ČKS byly přijaty. Dále diskutována náplň přednášek o přednemocniční trombolyze (ano-ne) , kdy jednotlivá sdělení nebudou přesahovat 10 minut . Schváleno využití hlasovacího zařízení, kdy předsedající bloku na konci diskuse položí několik otázek pro přítomné:
   1. Vystačíme pro všechny nemocné se samotnou primární PCI?
   2. Má být v některých indikacích podáno trombolytikum v rámci přednemocniční péče?
   3. Máme tedy vůbec organizovat v rámci ČR přednemocniční trombolytickou léčbu akutního infarktu myokardu?
     
  4. Různé:
   Kongresu Acute cardiac care 2006 na podzim v Praze se může účastnit i SZP (jednodenní registrační poplatek 65 euro).

Temín další schůze výboru PS AK je neděle 7. 5. 2006 od 14:00 hod do 15: 30 hod v Business centru Brno (místnost č. 23) během XIV. Sjezdu ČKS.

Závěrem žádám všechny členy výboru PS AK, aby se ještě dle potřeby vyjádřili k bodu II. A a event. i k bodu C. Své případné připomínky pak zasílejte předsedovi naší PS k definitivnímu zapracování do našeho zápisu.

Přeji všem hezký den a těšíme se na setkání v Brně.

Zapsal a zpracoval MUDr. Ilja Kotík, CSc., prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost