Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 8. listopadu 2010 v Praze

Přítomni: Prof. Aschermann, prof. Widimský, prof. Linhart, dr. Skalická, dr. Bytešník, doc. Táborský, dr. Groch, prof. Vítovec, dr. Škovránek, prof. Hradec, dr. Janota
Omluveni: prof. Špinarová, doc. Chaloupka, prof. Kautzner, dr. Toušek

 1. Zápis ze schůze
  Všechny body zápisu minulé schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
   
 2. Cor et Vasa
  Prof. Aschermann informoval členy výboru o přípravě příštích čísel CeV. V roce 2011 bude 8 čísel, jako v letošním roce.
   
 3. Výroční sjezd ČKS
  P. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu. Předložila výboru I. oznámení sjezdu. Bude rozesláno všem členům společnosti. Od 15. listopadu bude opět možné registrovat se přes internet. S BVV je domluveno, že majoritní část sjezdu bude probíhat v pavilonu E. Celkem bude šest sálů v pavilonu E. V kongresovém centru nebudou v roce 2011 probíhat žádné sekce. Bude v provozu tzv. klidová zóna, kde bude možno posedět, připojit se na internet apod. Galavečer bude v pavilonu A5. Doc. Táborský upozornil členy výboru, že bude menší účast firem, tudíž i objem financí bude menší. Členové výboru a předsedové pracovních skupin pošlou do konce listopadu své návrhy na zahraniční hosty. Poté bude schválena částka na cestovní náklady, kterou bude ČKS schopna poskytnout. Na sekretariát ČKS došla žádost od společnosti Sdružení pacientů s plicní hypertenzí o poskytnutí plochy na sjezdu zdarma - výbor odsouhlasil.
   
 4. Nákup nemovitosti v Praze
  Prof. Widimský prezentoval návrhy nemovitostí, které splnily kritéria zadaná na minulé schůzi výboru. Výboru se zdála jako nejlepší z předložených návrhů nemovitost v Residenci Baarova v Praze 4 (blízko metra Budějovická a blízko dálnice) avšak rozhodnutí bylo odloženo na příští schůzi. Do příští schůze se ještě mohou členové výboru předložit alternativní návrhy (na jiné nemovitosti v Praze) a bude přizván zástupce PasserInvestu (prodejce rezidence Baarova), který výboru odprezentuje vhodné prostory v rezidenci Baarova.
   
 5. Provozní řád ČKS
  Prof. Widimský po předchozí domluvě s JUDr. Prudilem informoval výbor, že je ve stanovách zbytečně zapracováno mnoho technických (provozních) věcí, na které by bylo lepší vypracovat interní provozní řád. Změny v něm by nemusela schvalovat celá Valná hromada, ale pouze členové výboru. Dále předložil určité body, které provozní řád musí obsahovat a požádal členy výboru, aby se nad tím zamysleli a své případné návrhy zaslali emailem na sekretariát.
   
 6. Příprava voleb do výboru ČKS
  Prof. Widimský vypracoval plán na průběh voleb do výboru ČKS 2011 - 2014. Výbor schválil volební komisi - prof. Linhart, prof. Widimský, prof. Špinarová.
   
 7. Informace o chystaném auditu
  Prof. Widimský informoval výbor o přípravách auditu. Vybraná firma poslala návrh na smlouvu a také finanční požadavky. Výbor souhlasí. Po schválení smlouvy advokátem bude podepsaná smlouva.
   
 8. Návrh na udělení medaile prof. Libenského
  Prof. Aschermann upozornil výbor ČKS na nutnost navrhnout laureáta medaile prof. Libenského.
   
 9. Různé
  1. Prof. Aschermann obdržel žádost z I.interní kliniky FN Olomouc o podporu vzniku Centra pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze. Výbor souhlasí.
  2. Prof. Achermann obdržel žádost prof. Šamánka o finanční podporu akce PS Pediatrická kardiologie v Poděbradech. Výbor souhlasí, ale pouze na nedaňové náklady a po předchozím předložení rozpočtu.
  3. Prof. Aschermann byl osloven, aby ČKS vyslala odborníka na rytmologii do European Heart House na meeting týkající se Implementace guidelines ESC. Výbor navrhl dr.R. Čiháka.
  4. Na ČKS došla žádost od dr. G. Štěrbákové z Plzně o prodloužení čerpání grantu o jeden rok. Výbor souhlasí.
  5. Na sekretariát ČKS došla informace zasedání Rady vědeckých společností. Prof. Aschermann ji předal prof. Widimskému.
    
 10. Noví členové
  MUDr. Iveta Petrová, Ústí nad Labem
  MUDr. Marek Janotka, Praha
  MUDr. Marie Lazárová, Šternberk
  MUDr. Jiří Pudich, Hlučín
  MUDr. Tomáš Heřman, Kladno
  MUDr. Eliška Kupcová, Praha
  MUDr. Jarmila Gallovičová, Trenčín
  Lujza Galková, Brno
  MUDr. Radoslav Maxian, Praha
  Bc. David Vavřík, Příbor
  MUDr. Jana Biskupová, Liberec
  Aleš Binter, Chomutov

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční v Praze, 18. ledna 2011, od 14.00 hod.

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost