Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 8. 4. 2014 v Praze

kancelář ČKS Praha

 

Přítomni: F. Toušek, M. Táborský, M. Fiala, H. Skalická, P. Kala, J. Vojáček, J. Popelová, J. Kautzner, P. Widimský, J. Janoušek, J. Hradec, J. Vítovec, M. Želízko, M. Aschermann
Předsedové PS: J. Šťásek, P. Neužil, P. Jansa, P. Janský
Předseda revizní komise: J. Špinar

 1. Kontrola zápisu.
  Zápis ze schůze 4. 2. 2014 byl schválen bez připomínek.
   
 2. XXII. výroční sjezd ČKS.
  L. Klímová informovala výbor ČKS o stavu organizačních příprav – k 8. 4. je registrováno přes on-line systém cca 1 800 osob, vystavovatelů je přihlášeno o 10 méně, než v loňském roce, což znamená o téměř 100 m² menší výstavní plochu. I ze strany sponzorů došlo k poklesu sponzorských aktivit, v celkovém výsledku bude tedy jistě letos menší příjmová stránka sjezdu, a to v odhadu o cca 1,6 mil. Kč. Na druhé straně přistoupil organizační výbor k úspoře na straně výdajů – Gala večer bude přesunutý do hotelu Voroněž, snížena bude plocha pro jídelnu v pavilonu E, sníženy byly náklady na Kardioběh J. Tomana (letos bez sponzora) apod. Celkové úspory v nákladech by měly být cca 1,4 mil. Kč.
  Očekává se vyšší příjem z reg. poplatků a sjezd by tedy mohl být ekonomicky ve stejném zisku, jako v r. 2013.
  Nad výročním sjezdem ČKS převzali záštitu ministr zdravotnictví a primátor města Brna.
  Ve středu 7. května se uskuteční pracovní snídaně s prof. Baxem, který bude mít následně přednášku v Rotundě (od 10.00 hod).
  Výbor souhlasí s proplacením nákladů (cestovné + ubytování na 1 noc v hotelu Voroněž) pro zahraničního řečníka PS Kardiologických sester (Mgr. Mikátová z Bratislavy).
  Ty spřátelené odborné společnosti, pacientské organizace a jiné subjekty, které požádaly o poskytnutí výstavního prostoru na sjezdu zdarma, budou mít možnost pouze prázdné výstavní plochy bez poplatku nebo výstavbu standardní kóje s vybavením za poplatek (dle velikosti kóje).
   
 3. Hospodaření za rok 2013.
  O výsledcích hospodaření ČKS v roce 2013 informoval J. Vítovec. Výnosy byly ve výši 28.323.650 Kč. Provozní náklady činily 4.357.099 Kč, celková výše nákladů činila 27.247.226 Kč. Daň z příjmů byla ve výši 725.610 Kč. Zisk po zdanění tedy činil 350.813 Kč.
   
 4. Výzkumné granty ČKS a jejich publikační výstupy.
  P. Widimský prezentoval přehled všech grantů ČKS udělených od roku 2002 do současnosti včetně všech publikačních výstupů uvedených řešiteli na cílený dotaz sekretariátu ČKS. Přehled vypracovaly L. Klímová s P. Riebauerovou. Chybějící údaje v přehledu budou doplněny do konce dubna a konečný výsledek bude prezentován prof. Aschermannem na 22. výročním sjezdu ČKS.
   
 5. Výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiologie pro území Jihomoravského kraje.
  ČKS byla oslovena Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby nominovala zástupce do komise pro výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiologie pro území Jihomoravského kraje. Přihlásil se jediný uchazeč – společnost Neuron Medical s.r.o. (zastoupená ing. V. Nekudou, který je současně ekonomem firmy Cardion, která prodává zdravotnickou techniku a zdravotnické prostředky pro kardiologii). Adresa společnosti Neuron Medical se shoduje s adresou firmy Cardion. K tomuto bodu se vedla živá diskuze. M. Fiala v diskuzi doporučoval vstřícné stanovisko ČKS, ostatní diskutující byli naopak jednoznačně proti takovému stanovisku, část členů výboru se v diskuzi nevyjádřila. P. Widimský prezentoval jednoznačně záporný postoj s poukazem na nedávno schválený Národní kardiovaskulární program (NKVP) s tím, že návrh na zřízení 8lůžkového pracoviště zaměřeného na elektrofyziologii a ablace v malé městské nemocnici v Brně je v příkrém rozporu s NKVP a s koncepcí oboru kardiologie tak, jak ji ČKS prosazuje již 20 let (tj. veškeré invazivní metody koncentrované do maximálně 22 kardiovaskulárních center – pracovišť na fakultní či krajské úrovni). Toto stanovisko podpořili v diskuzi další členové výboru včetně minulého předsedy M. Aschermanna a dvou brněnských kardiologů J. Vítovce a J. Špinara. Oba posledně jmenovaní též jednoznačně deklarovali, že v Brně a v Jihomoravském kraji toto pracoviště není potřebné, neboť personální a přístrojové kapacity stávajících kardiocenter jsou dostatečné. Na závěr diskuze nechal předseda ČKS hlasovat o následujícím stanovisku: „ČKS zásadně nesouhlasí se vznikem nového pracoviště s akutními kardiologickými lůžky zaměřeného na invazivní elektrofyziologii a ablace arytmií. Vznik takového pracoviště je v přímém rozporu s koncepcí oboru kardiologie tak, jak je definována v Národním kardiovaskulárním programu. Intervenčně zaměřené subspecializace (elektrofyziologie a ablace, implantace ICD, intervenční kardiologie) mají být rozvíjeny výhradně v rámci stávajících kardiovaskulárních center“. 
  Výsledek hlasování: 8 pro (Widimský, Hradec, Vítovec, Skalická, Popelová, Toušek, Vojáček, Želízko), 1 proti (Fiala), 4 se hlasování zdrželi (Kautzner, Janoušek, Kala, Táborský).
   
 6. Distribuce a další kroky ohledně NKVP.
  Tištěné verze NKVP budou rozeslány s dopisem předsedy ČKS následovně: Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, partnerské odborné společnosti, kardiovaskulární centra, zdravotní výboru poslanecké sněmovny a senátu.
   
 7. Volba budoucího předsedy ČKS pro období 2015–2019.
  Ze tří kandidátů (kteří sami nehlasovali) v prvním kole byl zvolen M. Táborský (6 hlasů) před J. Vojáčkem (3 hlasy) a J. Vítovcem (1 hlas).
   
 8. Vzdělávací program kardiologie ve vztahu k vrozeným srdečním vadám v dospělosti.
  Prof. Janoušek přednesl krátké sdělení ohledně problematiky vrozených srdečních vad (VSV) v dospělosti týkající se rychle narůstajícího počtu těchto pacientů (t. č. 20–25 tis., v horizontu cca 3 desetiletí kolem 60 tis.) a kritického nedostatku kardiologů specializovaných na tuto problematiku. Byla diskutována možnost zahrnout problematiku VSV v dospělosti do nového vzdělávacího programu kardiologie.
  Závěry diskuze:
  1. Do vzdělávacího programu bude v budoucnu zahrnut povinný 1denní kurz VSV v dospělosti pořádaný pod některou z lékařských fakult.
  2. Pracoviště koncentrující péči o dospělé s VSV připraví postgraduální vzdělávací kurz pro kardiology specializující se na VSV v dospělosti, který ale nebude zatím součástí nového vzdělávacího programu kardiologie ve formě akreditovaného kurzu.
    
 9. Nominace volitelů ČKS do nadcházejících voleb ESC.
  Výborem byli nominováni (bez titulů) P. Widimský, J. Hradec, M. Táborský a J. Vítovec.
   
 10. Posuzování způsobilosti k výkonnostnímu sportu – rozhodnutí o vypracování event. stanoviska výboru ČKS k zahrnutí 12svodového EKG.
  O žádosti MZ ČR ohledně posuzování způsobilosti k výkonnostnímu sportu a stanovisko ČKS k zahrnutí 12svodového EKG referoval J. Janoušek. Výbor jednoznačně podpořil jeho stanovisko (nepožadovat provedení EKG u každého dítěte, které začíná sportovat) a pověřil ho formulací dopisu pro MZ ČR.
   
 11. Mezioborová meziresortní pracovní skupina pro vzácná onemocnění – dotazník.
  J. Popelová a J. Kautzner prezentovali poněkud odlišné přístupy k otázce mezioborové meziresortní pracovní skupiny pro vzácná onemocnění. Po dlouhé diskuzi výbor jmenoval 5člennou skupinu (Kautzner, Popelová, Jansa, Táborský, Špinar), která by měla do 30. 4. 2014 pro členy výboru připravit písemný materiál, zahrnující: seznam diagnóz vzácných onemocnění v kardiologii, odhadované počty pacientů trpících každým z těchto onemocnění v ČR (prevalenci), doporučený počet kardiovaskulárních center do nichž se má soustředit péče o tyto nemocné (tj. pro velmi vzácné choroby 1 centrum na ČR, pro další choroby např. 2–3 centra na ČR), a další informace a návrhy k tomuto tématu.
   
 12. ESC kongres Barcelona.
  Výbor schválil limit 200.000 Kč na zajištění (včetně personálního, tj. letenek, hotelu atd.) stánku ČKS při kongresu ESC 2014 v Barceloně. Výbor též schválil zakoupení stolu (10 míst) na večeři European Heart for Children a žádost prof. Aschermanna o krytí nákladů na účast (dle čl. IV/12 Provozního řádu ČKS).
   
 13. Klesající úhrady od ZP.
  Po prodiskutování této problematiky bylo konstatováno, že v kalkulaci lékařských výkonů v kardiologii je cena za práci výrazně podhodnocena. Výbor pověřil prof. Kautznera, aby v této věci vedl další jednání.
   
 14. Audit hospodaření ČKS před předáním funkce předsedy.
  Bude proveden stanovami požadovaný audit hospodaření ČKS před předáním funkce předsedy. Audit bude proveden certifikovanou auditorskou firmou (vybere ji budoucí předseda) ke dni 31. 12. 2014 tak, aby jeho výsledek v písemné podobě byl k dispozici do 30. 4. 2015.
   
 15. EORP registry
  Výbor prodiskutoval účast ČKS na tomto registru organizovaném ESC. Přes výhrady k logistice a finančnímu (ne)zajištění registru výbor ponechává na rozhodnutí jednotlivých pracovních skupin a konkrétních pracovišť, zda se registru účastní. ČKS je ochotna registr odborně zaštítit a pomoci ESC s jeho administrativou. Nebude ho podporovat finančně.
   
 16. Různé:
  • Sympozium o chlopenních vadách (R. Tichá)
   Symposium skončilo s kladným výsledkem, dle hrubého vyúčtování je přebytek cca 100 tisíc Kč. Výbor PS byl s organizací ze strany ČKS spokojen.
    
  • Ocenění prof. Widimského zlatou medailí na kongresu ESC 2014
   Na návrh výboru ČKS rozhodl výbor ESC, že prof. MUDr. P. Widimskému bude při slavnostním zahájení výročního sjezdu ESC 2014 v Barceloně uděleno nejvyšší vyznamenání ESC „ESC Gold Medal“.
    
  • Žádost o udělení souhlasu s prováděním zátěžových testů
    
  • Výbor odpověděl na žádost dr. Maříkové (odd. nukl. medicíny ÚVN) takto: výbor ČKS souhlasí s prováděním zátěžových vyšetření na pracovišti za podmínky, že tato vyšetření (zejména řešení případných komplikací) budou garantována odborníkem příslušného oboru podle kódu (tedy u kardiologických kódů kardiologem).
    
  • Předání Zlaté medaile ČKS (Libenského) prof. Kölbelovi.
   Výbor zamítl možnost předávat nejvyšší vyznamenání ČKS při jiné příležitosti nežli je slavnostní zahájení výročního sjezdu. V případě nepřítomnosti oceněného lze medaili předat jím pověřenému zástupci
    
  • Nový projektor do pražské kanceláře
   Výbor odsouhlasil.
    
  • Žádost o garanci ČKS na akci Brain and Heart 2014 (M. Táborský)
   Výbor odsouhlasil.
    
  • Faktura za členství WHF.
   Výbor vzal na vědomí informaci o úhradě faktury.
    
  • Logo pro pracovní skupiny.
   Výbor po hlasování tento návrh prozatím zamítnul. Pracovní skupiny mohou používat logo ČKS s uvedením názvu PS.
    
 17. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Josef Daněk, Praha
   MUDr. Martin Hetmer, Havlíčkův Brod
   MUDr. Marek Pejchl, Brno
   MUDr. Nikol Suková, Liberec
   MUDr. Roman Kerekeš, Praha
   MUDr. Josef Klein, Mladá Boleslav
   MUDr. Veronika Olejníčková, Brno
   MUDr. Amir Sibai, Ostrov nad Ohří
   MUDr. Jan Španihel, Brno
    
  • Mimořádní:
   Robin Bartyzal, Petrov
   Valentina Čanová, Brno
   Milan Plíva, Pardubice
   Bc. Irena Vičíková, Brno
   Bc. Jiří Rolenc, Praha
   Iveta Studýnková, Brno
   Mgr. Lenka Šedová, České Budějovice
   Filip Hejkal, Praha
   Soňa Votavová, Praha
    
  • Zahraniční:
   MUDr. Štefan Stanislay, Prešov
    
 18. Zrušení členství na vlastní žádost
  • Řádní:
   MUDr. Daniela Černá, Praha
   MUDr. Karolína Porazíková, Praha

 
Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost