Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 6. dubna 2010 v Brně

Přítomni: prof. M. Aschermann, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, dr. H. Skalická, Doc. M. Táborský, dr. L. Groch, Prof. J. Kautzner, prof. A. Linhart, prof. L. Špinarová, dr. F. Toušek, prof. Vítovec
Omluveni: doc. V. Chaloupka, dr. Škovránek

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu listopadové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen. Guidelines, která budou předloženy k oponentuře na Kardiologických dnech v listopadu budou: Koronární revaskularizace - autoři - Dr. Kala, Dr. Želízko, prof. Pirk, dr. Němec, prof. Widimský – oponenti dr. Groch a jeden chirurg – osloví prof. Aschermann. Předoperační příprava kardiaka k nekardiálním výkonům – autoři - dr. Skalická, dr. Bruthans, prof. Hradec - oponenti prof. Vítovec, dr. Toušek. Plicní hypertenze – autoři - dr. Jansa, Linhart – oponenti dr. Melenovský, prof. Aschermann. Prof. Aschermann informoval výbor o dopisu z Kanceláře prezidenta republiky se žádostí o návrh na medaile od presidenta republiky, výbor ČKS poslal návrh na udělení mediale pro prof. Šamánka, návrh podala i společnost pediatrů.
   
 2. Volby nového předsedy ČKS
  Proběhlo dvoukolové hlasování předsedy ČKS: I.kolo získal prof. Widimský 9 hlasů, prof Linhart 1hlas, doc. Táborský 1 hlas.Prof. Linhart a doc. Táborský odstoupili od volby ve II. kole, v něm získal prof. Widimský 10 hlasů, 1 se zdržel. Novým předsedou ČKS pro volební období 2011 – 2014 se tedy stává prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Funkce se ujme na výročním sjezdu ČKS 2011.
   
 3. XVIII. Výroční sjezd ČKS
  P. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu: celkem prozatím přihlášeno 1726 osob, z toho 600 sester, 59 vystavovatelů. Obsazeno 980m2 výstavní plochy, 24 firemních sympozií, 47 bloků pracovních skupin, 165 ústních sdělení, 113 volných posterů, 66 sesterských sdělení a 11 přednášek do Sekce mladých kardiologů. Z důvodu nízkého hodnocení bylo přesunuto 13 ústních sdělení na postery, z důvodu hodnocení pod 40 procent zamítnuto 18 sdělení. Celkem je v programu 681 sdělení. Galavečer bude na výstavišti v pavilonu G2, v úterý ve 20.00hod. Program je již v poslední korektuře. Vítězové Sekce mladých kardiologů obdrží finanční odměnu, jako v minulém roce. Na Náměstí Svobody bude probíhat v pondělí od 14.00hod akce zaměřená na prezentaci kongresu a na kardiopulmonální resuscitaci – ve spolupráci se záchrannou službou.
   
 4. Problematika plicní hypertenze
  Na MZ přišla žádost ze 4 brněnských pracovišť o vznik nového centra plicní hypertenze. Výbor ČKS po odborné stránce nemá námitek, s vytvořením centra již vyjádřil souhlas dříve, v současné době je hlavní problém financování práce centra ze strany pojišťoven.
   
 5. Návrh rozpočtu na rok 2010
  Prof. Špinarová předložila výboru plán výdajů na rok 2010, který předem obdrželi členové výboru emailem. Výbor s plánem výdajů souhlasí. Předpokládaná celková částka výdajů na rok 2010 je 2 703 000,-Kč, podrobnosti rozpočtu budou prezentovány na valné hromadě ČKS 16.5.2010..
   
 6. Dopis ČLK – funkční licence
  Prof. Widimský před časem oslovil ČLK, zda by neposkytla seznam všech licencovaných intervenčních kardiologů – z ČLK přišla negativní odpověď.
   
 7. Dopis na MZ – nákup přístrojů
  Během března 2010 byl odeslán dopis na MZ ohledně požadavků na vybavení kardiologických center. Dosud nepřišla žádná odpověď.
   
 8. Informace z ESC – prof. Widimský
  Prof. Widimský informoval o nastávajících volbách do ESC, Mezi kandidáty na členy výboru ESC je navrhnut prof.Kautzner, prof. Widimský zpracuje dopis pro jeho podporu Jako společnost, která má více než 1000 členů, může ČKS navrhnout jako osoby volící členy výboru 4 členy výboru. Voliteli budou prof. Aschermann, prof. Linhart, prof. Vítovec a prof. Petr Widimský.
  Prof. Hradec poslal zprávu ze Spring Summitu: na Evropském kongrese ve Stockholmu poběží po celou dobu kongresu postgraduální vzdělávací kurz pro mladé kardiology ve výcviku. Každá NS může navrhnout až 25 kandidátů na tento kurz, kterým ESC odpustí kongresový poplatek. Prof. Aschermann umístí tuto informaci do CeV a dále i na web ČKS.
   
 9. Poradenské centrum výživy dětí – odborná garance
  Prof. Aschermann obdržel žádost od agentury Quent o odbornou garanci nad projektem, který vzniká ve spolupráci s Poradenským centrem pro výživu dětí. Výbor zatím garanci neuděluje, případně až po poskytnutí více informací.
   
 10. Mezinárodní konference prehypertenze a metabolického systému
  Dne 24.-27.2.2011 proběhne ve Vídni Mezinárodní konference prehypertenze a metabolického systému. Organizátoři poslali žádost o pomoc propagace tohoto kongresu. Umístí se na webové stránky.
   
 11. Alpe Adria Cardiology Meeting
  Prof. Hradec poslal žádost o umístění informace o A-A do CeV. Dále požádal o diskuzi výboru, zda poskytne tomuto kongresu finanční podporu. Do CeV se umístí, ale finanční podporu ČKS neposkytne.
   
 12. Europrevent
  Ve dnech 5.-7.5.2010 proběhne v Praze akce Europrevent za podpory ESC.
   
 13. Žádost doc. Palečka o vznik nové pracovní skupiny – PS chorob myokardu a perikardu
  Představitelé 5 pracovišt předložili žádost o vytvoření nové pracovní skupiny, výbor žádost odsouhlasil.
   
 14. Různé
  1. Prof. Aschermann informoval výbor o žádosti o aktivní účast z České společnosti kardiovaskulární chirurgie na jejich sjezdu, který se bude konat 4.-5.11.2010. Za ČKS se zúčastní pracovní skupina Plicní cirkulace.
  2. Prof. Aschermann informoval, že je připraveno supplementum Cor et Vasa, které bude pro členy ČKS k dispozici na sjezdu v Brně 2010.
  3. Prof. Aschermann informoval výbor, že je již zakoupen a spuštěn recenzní systém Actavia (pro časopis Cor et vasa). .
  4. Prof. Aschermann pozval členy výboru ČKS na tradiční akci udělení medaile prof. Libenského, která se uskuteční dne 8.6.2010 od 15.00hod v Poděbradech, letošním laureátem je prof. B. Ošťádal. .
  5. Na sekretariát ČKS došla žádost od PS Ošetřovatelství o změnu stanov, ve smyslu, aby se sestra stala řádným členem ČKS jako lékař. Výbor žádost zamítl.
  6. Prof. Vítovec požádal výbor o souhlas s pozváním prof. A. Schirgera z Mayo Clinic,Rochester, USA na sjezd 2011. Výbor s pozváním souhlasí.
    
 15. Noví členové
  MUDr. Bronislav Klementa
  MUDr. Veronika Fendrychová
  Bc. Jitka Stočesová
  MUDr. Reichenbach Adrian
  MUDr. Jan Kačer
  MUDr. Silvia Pasnišinová
  Ing. Jakub Stříteský
  Natalja Jeřábková
  MUDr. Veronika Belanová
  MUDr. Tomáš Honek
  Veronika Čapková
  MUDr. Jana Hanuliaková
  Monika Danišová
  MUDr. Lucia Barčiaková
  MUDr. Jana Dvořáková
  MUDr. Adrian Kolesár
  MUDr. Michaela Mravcová
  Hana Strouhalová

  

Příští schůze výboru se uskuteční dne 19.5.2010 ve 13,00 hod v Brně.

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost