Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 29. června 2010 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, dr. J. Bytešník, prof. P. Widimský, dr. H. Skalická, doc. M. Táborský, dr. F. Toušek, prof. J. Kautzner, prof. A. Linhart, prof. L. Špinarová
Omluveni: doc. V. Chaloupka, prof. Vítovec, dr. Škovránek, dr. L. Groch

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu červnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen. Prof. Aschermann pogratuloval za všechny členy výboru prof. Kautznerovi ke zvolení do výboru ESC.
   
 2.  XVIII. Výroční sjezd ČKS 2010
  Paní Klímová informovala o konečném vyúčtování sjezdu 2010, výbor ČKS s vyúčtováním souhlasil.
  Výbor navrhl změnu termínu pro sjezd 2011, z důvodu časové kolize se zahraničními kongresy. P. Klímová zjistí na BVV, zda jsou volné jiné termíny, případná změna bude včas členům ČKS oznámena.
   
 3. Stanovy ČKS
  Prof. Widimský předložil výboru ČKS návrh změn ve stanovách ČKS. Výbor změny probral a souhlasí. Prof. Widimský předloží změny právníkovi ČKS, dále výborům pracovních skupin a následně budou vyvěšeny na webových stránkách k nahlédnutí všem členům ČKS.
   
 4. Cor et Vasa
  Prof. Aschermann informoval výbor ČKS o přípravě budoucích čísel CeV. Dále apeloval na členy výboru, aby posílali články ze svých pracovišť.
   
 5. Kongres Plicní cirkulace
  Prof. Aschermann informoval výbor o průběhu Kongresu PC. Hodnotil ho jako velmi úspěšný celkově se zúčastnilo 471 lidí, bylo 74 přednášek, 51 posterů. Bude zveřejněna podrobná zpráva v Cor et Vasa.
   
 6. Kardiologické dny 2010
  Doc. Táborský navrhl výboru změnu termínu a místa konání Kardiologických dnů. Výbor odsouhlasil termín 9.–10. 11. 2010 a místo hotel Clarion. Doc. Táborský a p. Klímová zjistí, zda je v tomto termínu možné v hotelu Clarion akci uspořádat. Přípravný výbor pro Kardiologické dny bude: doc. Táborský, prof. P. Widimský, prof. Aschermann, prof. Linhart a prof. Hradec.
   
 7. Různé
  1. Prof. Aschermann informoval, že dne 8. 6. 2010 se konala tradiční akce Udělení medaile Libenského, která byla udělena pro rok 2010 prof. Ošťádalovi, zpráva bude v Cor et Vasa.
  2. Na sekretariát ČKS došla žádost o cestovní stipendium od dr. Krupičky. Je kongres ESC, tudíž doporučená akce ČKS, dr. Krupička má aktivní účast v podobě posteru – výbor souhlasí.
  3. Na sekretariát ČKS došla žádost od České společnosti pro trombózu a hemostázu o schválení vypracovaného Doporučení pro zdravotní pojišťovnu k preskripci zdravotnické pomůcky CoaguChek XS pro monitorování dlouhodobé léčby warfarinem. Výbor souhlasí.
  4. Na sekretariát ČKS došla žádost od KÚ Plzeňského kraje o doporučení odborníka na výběrové řízení pro obor kardiologie pro Plzeňský kraj. Prof. Aschermann požádá pana prof. Hradce, aby se jednání účastnil.
  5. Prof. Linhart předložil výboru ČKS prezentaci Lékaři proti kouření a na pomoc kuřákům, v jejímž duchu se ponese celý Výroční sjezd ČKS 2011. Budou vytvořeny webové stránky, letáky apod. Výbor vyjádřil plnou podporu tomuto projektu.
  6. Doc. Táborský předložil výboru žádost dr. Vindiše o grant ČKS. Grantová komise grant odsouhlasila.
  7. Prof. Kautzner informoval o jednáních a dopisech, které odesílala PS Arytmie na VZP o kardiostimulačních centrech a ICD.
  8. Prof. Kautzner informoval, že ESC zavádí studii Euro Observational Research Program. Je to pilotní studie registru katetrizačních ablací fibrilace síní. ČR je mezi vybranými zeměmi. Každá země by měla vybrat příslušný počet center, která prování katetrizační ablace síní. Za každou společnost bude zvolen zástupce, který centra vybere, národním zástupcem pro ČR bude prof. Kautzner.
    
 8. Noví členové
  Bc. Kovaříková Lenka, Olomouc
  MUDr. Martina Vitásková, Praha
  MUDr. Michaela Červinková, Hradec Králové
  Zuzana Šťastná, Brno
  Lenka Peňásová, Šlapanice
  Mgr. Miriam Mináčová, Ostrava
  Jakub Zbihlej, Varnsdorf
  Bc. Věnka Berenika Stropnická, Teplice
  MUDr. Peter Lukáč, Praha
  Bc. Karolína Fábiková, Olomouc
  Petr Caletka, Olomouc
  Jaroslava Hrudková, Liberec
  Vlasta Maryšková, Brno
  MUDr. Vladimíra Zdráhalová, Praha
  MUDr. Jakub Šedivý, Smolotely
  MUDr. Tomáš Tomko, Hradec Králové
  Ivana Červenková, Praha
  Veronika Huňáčková, Praha
  MUDr. Kristýna Kloučková, Tábor
  MUDr. Teodora Víchová, Praha
  MUDr. Markéta Veselá, Benešov
  MUDr. Magdalena Doktorvá, Uhlířské Janovice
  Silvie Vostináková, Ostrava
  MUDr. Petr Klofáč, Jablonec nad Nisou
  Šárka Kostečková, Olomouc
  Radka Kopecká, Olomouc
  MUDr. Arbër Prifti, Praha

Příští schůze výboru se uskuteční dne 21. 9. 2010 ve 14.00 hod. v Brně.

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost