Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 28. února 2006 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, dr. L. Groch, doc. I. Málek, prof. H. Rosolová, dr. V. Rozsíval, dr. M. Želízko
Omluveni: prof. A. Linhart, prof. J. Vojáček, prof. P. Widimský
Přizváni: prof. J. Vítovec, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni prim. P. Tax, doc. S. Janoušek

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. XIV. Výroční sjezd ČKS

 • Program Sjezdu – doc. Chaloupka předložil návrh programu, který již každý člen výboru obdržel předem emailem. Nikdo z výboru nevyjádřil žádné zásadní připomínky. Doc. Chaloupka informoval o několika změnách, které byl nucen provést (z důvodu duplicit přednášejících a předsedajících apod.). Dále informoval, že v letošním roce nebude k prezentaci odmítnuta žádná přihlášená práce. Program sjezdu bude od 1. března 2006 uveřejněn na webové stránce ČKS, kde si každý účastník bude moci přímo vyhledat svoji „sjezdovou aktivitu“. Tištěný program nebude letos předem rozesílán všem registrovaným účastníkům, ale vkládán do sjezdových batohů.
 • Stav příprav – k dnešnímu dni je přihlášeno celkem 1080 účastníků. Počet přihlášených firem je 45, objednaná výstavní plocha činí 800 m², firemních symposií přihlášeno 22. Z nabízeného společenského programu je již rezervováno 768 vstupenek na Gala večer (z celkového počtu 1300), 113 vstupenek na muzikálové představení „Golden Broadway“ v Městském divadle Brno, a 5 vstupenek na koncert duchovní hudby v Bazilice na Mendlově náměstí.
  Generálnímu sponzorovi firmě Sanofi-Aventis byla odeslaná k podpisu smlouva, která bude v nejbližších dnech podepsána a poté předána k podpisu prof. Aschermannovi. Smlouva o spolupráci bude podepsaná také s firmou Medtronic. Nově se se Sanofi-Aventis domlouvá zprostředkování nákupu celosjezdových jízdenek MHD po Brně. Předpokládá se natištění asi 1000 ks těchto 4-denních vstupenek, které budeme vydávat u registrace zdarma na vyžádání.
  Do výroby byla již zadána objednávka na 3000 ks sjezdových batohů, jejichž sponzorem je firma Servier. Dále byla zadána výroba sjezdových triček pro členy organizačního teamu (bílý podklad + červené logo sjezdu).
  Z pozvaných předsedů evropských kardiologických společností se sjezdu zúčastní Prof. B. Petrovski z Makedonie, Prof. J. Jorgova-Makedonska z Bulharska, Prof. E. Raljevic z Bosny a Hercegoviny, Dr. M. J. Salvador ze Španělska a Dr. N. Manak z Běloruska. Pro všechny bude připraven doprovodný program – prohlídka města Brna a okolí.

III. Acute Cardiac Care
Ve dnech 21.-24. října 2006 proběhne v Praze akce ESC Acute Cardiac Care. Z ČR má akci organizačně na starosti dr. P. Janský, který prof. Aschermanna informoval o zatím bezproblémovém průběhu příprav. V Cor et Vasa bude uveřejněno, že firma Sanofi-Aventis bude sponzorovat aktivní účast na tomto sjezdu.

IV. Euroecho 10
Ve dnech 6.-9. prosince 2006 proběhne v Praze akce Euroecho 10. Z ČR má akci organizačně na starosti předseda PS Echokardiografie dr. P. Frídl.

V. Diskuse o Guidelines
Na minulé schůzi výboru se rozhodlo o inovaci čtyř guidelines ČKS. Prof. Aschermann nyní navrhl inovaci i dalších. Na příští schůzi prof. Aschermann předloží výboru návrh která guidelines inovovat, návrh na autory a oponenty. Dále výbor rozhodl o vyřazení guidelines – „Nemoci periferních tepen“ a „Žilní choroby“ ze seznamu doporučených postupů ČKS.

VI. Kardiologické dny 2006
Ve dnech 23.-24.listopadu 2006 se v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce uskuteční tradiční Kardiologické dny. Organizátorem byl pro letošní rok opět jmenován dr. M. Táborský. Prof. Aschermann vyzval členy výboru, aby si do příští schůze připravili návrhy na program (sekce IGA (prof. Rosolová), doškolovací sekce, oponentura doporučených postupů).

VII. Žádost prof. Šimona – Euroaspire III.
Prof. J. Šimon požádal o finanční podporu ze strany ČKS na studii Euroaspire III. Výbor rozhodl, že tato studie bude zařazena mezi studie Euro Heart Survey, na které jsou v letošním roce vyčleněny finance. Národního koordinátora prof. R. Čerbáka bude informovat pokladník prof. L. Špinarová.

VIII. Žádosti o granty ČKS
Na minulé schůzi výbor projednával všechny zaslané žádosti o domácí a zahraniční granty ČKS. Žádosti byly předány oponentům k podrobnějšímu prostudování.

DOMÁCÍ GRANTY:

 • PharmDr. Tomáš Šimůnek – udělen grant ČKS
 • MUDr. Roman Škulec – udělen grant Roche (doba plnění 1 rok, částka 150 tis. Kč)
 • MUDr. Ondřej Toman – udělen grant ČKS
 • MUDr. Pavel Osmančík – žádost předána k dalšímu prostudování MUDr. J. Bytešníkovi, bude projednáno na příští schůzi výboru
 • MUDr. Karel Mědílek – žádost zamítnuta z důvodu nesplnění věkové hranice
 • MUDr. Karolína Krátká – chybí dokumenty, po jejich doplnění bude žádost projednána na příští schůzi výboru

ZAHRANIČNÍ GRANTY:

 • MUDr. Tomáš Kovárník – oponent MUDr. M. Želízko – předáno zpět dr. Kovárníkovi k zodpovězení několika odborných dotazů, žádost bude projednána na příští schůzi výboru
 • MUDr. Josef Kořínek – oponent doc. V. Chaloupka - udělen zahraniční grant ČKS
 • MUDr. Miloš Kubánek – oponent prof. J. Vojáček – prof. Vojáček na schůzi nepřítomen, žádost bude projednána na příští schůzi výboru

Se všemi, kterým byl grant ČKS udělen, domluví sl. Buchtová podrobnosti ohledně podepsání příslušných smluv. Oficiální vyhlášení udělení grantů proběhne v rámci XIV. Výročního sjezdu, na Valné hromadě dne 8.května 2006. Tímto dnem počíná i lhůta pro řešení projektů.
Dále MUDr. M. Želízko připravil formální stránku aplikace grantu a také hodnocení projektu. Na příští schůzi se bude výbor touto otázkou zabývat.

IX. Žádost o cestovní stipendium
PharmDr. Tomáš Šimůnek zaslal žádost o cestovní stipendium ČKS na akci 3rd Annual Symposium of the AHA – Coucil on Basic Cardiovascular Science, který se koná 27.7.-3.8.2006 v Keystone, USA, a na které se bude aktivně účastnit s přednáškou „Translation of Basic Insights into Clinical Practice“- výbor tuto žádost neschválil z důvodu, že se nejedná o akci doporučenou ČKS.

X. Žádost o garanci ČKS
MUDr. Z. Papík požádal o garanci ČKS nad akcí „7. meziooborový seminář českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství“, který se bude konat ve dnech 26.-28. května 2006 v Hrubé Skále. Výbor tuto žádost schválil, písemně odpoví sl. Buchtová.

XI. Nabídka od České rady pro resuscitaci
MUDr. V. Mareček zaslal nabídku pořádání kurzů praktických dovedností neodkladné péče pro účastníky XIV. Výročního sjezdu ČKS. Výbor s tímto návrhem nesouhlasí, písemně odpoví sl. Buchtová.

XII. Ukončení členství neplatičům členských poplatků do ČKS za rok 2005
Sl. Buchtová připravila seznam osob, kteří do dnešního dne neuhradili členský poplatek za rok 2005, a neodpověděli na výzvu, která jim byla zaslána v polovině října 05. Výbor ukončení členství odsouhlasil. U ukončení členství budou všichni informování dopisem.

XIII. Alpe-Adria Cardiology Meeting – sponzor dopravy
Sl. Buchtová připraví dopis pro firmu Pliva CZ, s.r.o. se žádostí o sponzoring dopravy do místa konání akce.

XIV. Různé:

 1. ČKS odeslala dopis na VZP Dr. P. Pokornému se žádostí o změnu autorské odbornosti u vybraných kódů zdravotních výkonů a žádost o změnu omezení kódu 17 117 – Koronární stent
 2. Prof. Aschermann obdržel pozvánku do EHH. Za výbor ČKS se zúčastní prof. H. Rosolová.
 3. Prof. Aschermann obdržel žádost od České nefrologické společnosti o doporučení pro prof. Monharta, aby mohl i nadále provádět výkon kontinuální ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Prof. Aschrmann na tuto žádost kladně odpověděl.
 4. Dne 1. března přijede do Prahy prof. Ferrari, který požádal o schůzku s prof. Aschermannem, prof. Hradcem a prof. P. Widimským.
 5. 5. dubna 2006 se na Novoměstské radnici v Praze uskuteční IV. Den pro hypertenzi. Program bude distribuován přes ČKS.
 6. Prof. Hradec a doc. Chaloupka obdrželi pozvánku od UEMS na General Asembly na den 5. května do Lisabonu. Z důvodu XIV. Výročního sjezdu ČKS se oba omluví.
 7. Ve dnech 2.-3.června 2006 se v Madridu bude konat Konference o budoucnosti v kardiologii. Prof. Aschermann vyzval členy výboru aby se v případě zájmu akce zúčastnili.
 8. Ing. P. Buchníček, daňový poradce ČKS, předložil výboru předběžné vyúčtování IV. Českého a slovenského symposia o arytmiích a kardiostimulaci. Hospodářský výsledek akce sice tvoří necelý mil. Kč, je zde ale bohužel vysoká daň, která ze zisku vezme více jak 900 tis. Kč. Zisk tedy tvoří cca 90 tis. Kč. Výbor ČKS se rozhodl na příští schůzi ing. Buchníčka pozvat k podrobnější konzultaci a vysvětlení.
 9. Ve dnech 5.-7. října 2006 se uskuteční XI. sjezd Slovenské kardiologické společnosti. ČKS byla tradičně vyzvána k přípravě bloku. Na příští schůzi výboru se výbor bude touto otázkou zabývat.
 10. Prof. Aschermann informoval výbor o záměru sekretářky sl. L. Buchtové podat během léta 2006 z ČKS výpověď. Na přijetí nové sekretářky bude vypsáno výběrové řízení.

XV. Noví členové ČKS
Doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc., Brno
MUDr. Daniela Hájková, Praha
Petra Hasmandová, Krnov
MUDr. Tatiana Janatová, CSc. Praha
Hana Komišová, Karlovy Vary
Ing. Zdeněk Rajzl, Uherské Hradiště
MUDr. Barbora Siláková, Uherské Hradiště
MUDr. Ingrid Špalková, Mladá Boleslav
Světlana Janušová, Vsetín
MUDr. Marianna Lukášová, Praha
MUDr. Martina Dvořáková, Brno
Ing. Roman Vopálka, Praha
Michal Zayml, Dobrá Voda u Č. Budějovic
MUDr. Hana Študentová, Olomouc

Příští schůze výboru se bude konat dne 28. března 2006 v Praze, v kongresovém centru IKEM.

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost