Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 28. března 2006 v Praze

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, dr. L. Groch, doc. I. Málek, prof. H. Rosolová, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, prof. P. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: Ing. P. Buchníček, JUDr. Marečková, doc. Dušek, předsedové pracovních skupin z nichž přítomni prim. P. Tax, dr. M. Táborský, dr. O. Lang, dr. P. Janský
Omluveni: prof. A. Linhart

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Doc. Dušek – Ústav bioanalýzy a statistiky Brno – informace o možnostech spolupráce
Doc. Dušek prezentoval výboru ČKS práci Ústavu bioanalýzy a statistiky Masarykova Univerzity v Brně. Tento ústav se specializuje na tvorbu lékařských registrů, dlouhodobě spolupracuje především s Onkologickou společností. Prezentace přinesla základní informace o možnostech spolupráce ČKS s pracovištěm doc. Duška. Bude vytvořena pracovní skupina, která se sejde s pracovníky ústavu bioanalýzy a připraví první konkrétní projekty.

III. Daňový poradce ČKS Ing. P. Buchníček a JUDr. Marečková – informace o možnostech spolupráce
Na schůzi ČKS byl přizván daňový poradce ing. P. Buchníček, který předložil konečnou finanční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2005. Celkové výnosy před zdaněním tvořily 13 884 421,60 Kč, celkové náklady před zdaněním 11 923 429,20 Kč. Zisk před zdaněním tvořil 1 960 992,00 Kč, z této částky odvedla ČKS daň z příjmů ve výši 902 980,00 Kč. Čistý zisk ČKS za rok 2005 tedy tvořil 1 058 012,00 Kč. Výbor ČKS tuto zprávu o hospodaření odsouhlasil.
Dále byla na schůzi pozvána JUDr. J. Marečková, která provedla revizi účtů ČKS za měsíc leden, a především akce PS Arytmie a trvalá kardiostimulace, která v lednu proběhla. Dr. Marečková upozornila na nutnost tvořit před každou akcí ČKS a PS včasnou kalkulaci nákladů tak, aby nedocházelo k následnému vysokému odvádění daní státu. Bylo rozhodnuto, že ČKS vybere v konkurzním řízení finančního poradce, který bude ve funkci manažera společnosti o finance ČKS pečovat. První akcí, která bude finančně takto sledována, bude výroční kongres v Brně. Na správné přípravě financí tohoto kongresu se bude podílet JUDr. Marečková, ing. Buchníček a Ludmila Klímová.

IV. XIV. Sjezd ČKS
K dnešnímu dni je přihlášeno přes registrační on-line systém celkem 1 684 osob. Z toho je přibližně 100 účastníků ze Slovenska, 40 z Lotyšska, členů ČKS 613, nečlenů 319, čestných členů 16 a sester 630. Vystavovatelů je přihlášeno 50 s celkovou objednanou plochou 984 m². Od 1. března 2006 je na webové stránce ČKS k dispozici program sjezdu, který nebude letos rozesílán účastníkům poštou, ale vkládám do sjezdových batohů. Všichni aktivní účastníci, kteří jsou zaregistrováni v systému, si mohou ověřit svoji veškerou aktivní účast (přednášející, předsedající) na své sjezdové kartě po přihlášení do registračního systému. 15. března 2006 bylo všem přednášejícím a předsedajícím odesláno e-mailové potvrzení o zařazení sdělení či bloku do programu sjezdu. Stejně tak i ve firemních sympoziích.
Probíhají jednání s BVV Brno ohledně finálních prací. Již jsou také vyrobena trička pro organizační výbor – bílá s potiskem sjezdu. K podpisu je připravena smlouva s generálním sponzorem Sanofi-Aventis, stejně tak i smlouva s firmou Medtronic.
Pro výbor ČKS a významné hosty je zajištěna večeře v hradní vinárně hradu Špilberk. Večeře se bude konat po ukončení Slavnostního zahájení sjezdu, tzn. dne 7. května 2006 od 21,00 hod. Odvoz všech členů výboru a pozvaných hostů bude od Rotundy přibližně ve 20,30 hod.
Firma Sanofi-Aventis slíbila sponzoring jednoho vítěze moderovaných posterů. Odměnou bude úhrada cesty, pobytu a registrace na ESC kongres v Barceloně. Druhý vítěz bude sponzorován ze strany ČKS.
Byla podepsána smlouva s Městským Divadlem Brno na divadelní představení „Muzikály z Broadwaye“. Dále se podařilo domluvit dalšího sponzora, firmu Teva Pharmaceuticals, která uhradí částku 150 tis. Kč na koncert v bazilice na Mendelově náměstí. Z tohoto důvodu bylo možné zlevnit vstupenku na tento koncert z původních 400,- Kč na 250,- Kč. Objednávky vstupenek se provádějí prostřednictvím on-line registračního systému.
Na začátku dubna bude rozesláno e-mailové upozornění všem účastníkům loňského kongresu, kteří nejsou doposud registrování na kongres letošní. Dále bude také rozeslán e-mail s nabídkou společenských programů.
Sl. Buchtová rozeslala upozornění pro přednášející a předsedající v přizvaných odborných společnostech, že nemají povinnost hradit registrační poplatek.

V. Volby předsedy ESC a do nového výboru ESC
Volby předsedy a výboru Evropské kardiologické společnosti budou v prvním kole korespondenční, za ČKS byli stanoveni zástupci: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec a doc. V. Chaloupka. Jedním z kandidátů na vice-presidenta ESC je i prof. P. Widimský. Dále výbor odsouhlasil podporu při volbě předsedy ESC prof. R. Ferrarimu z Itálie.

VI. Granty ČKS
Výbor ČKS o udělení grantů rozhodl následovně:

 • MUDr. P. Osmančík – oponent MUDr. J. Bytešník – grant neschválen
 • MUDr. K. Krátká – oponent prof. J. Hradec – grant neschválen
 • MUDr. T. Kovárník – oponent MUDr. M. Želízko – schválen zahraniční grant
 • MUDr. M. Kubánek – oponent prof. J. Vojáček – schválen zahraniční grant

Dále ČKS obdržela žádost od držitele domácího grantu MUDr. P. Fráni o prodloužení možnosti řešení projektu o několik měsíců. Výbor tuto žádost odsouhlasil.

VII. Kardiologické dny 2006
Kardiologické dny 2006 se budou konat tradičně v Nemocnici na Homolce, v termínu 23.-24. listopadu 2006. Organizátorem bude opět dr. M. Táborský, který předložil výboru předběžný návrh programu i finančního zajištění. V letošním roce by opět měla zájem firma Johnson&Johnson, která KD finančně podporovala i v loňském roce. Letošní nabídka tvoří 450 tis. Kč (bez DPH). Program se tématicky bude podobat loňským KD, to znamená: Grantová agentura IGA 01 MZ ČR (prof. H. Rosolová), Postgraduální vzdělávání v kardiologii, Oponentury doporučených postupů, Experimentální kardiologie, Blok sponzorské firmy (Problematika fibrilace síní). Zajištěn bude opět Společenský večer, a to 23.11. Konec programu bude v pátek 24.11. ve 13,30 hod.
Programový výbor akce: dr. M. Táborský, prof. H. Rosolová, prof. P. Widimský, prof. M. Aschermann. Program bude hotový do konce dubna 2006 a prezentován na Výročním sjezdu ČKS (vložen do sjezdových batohů).

VIII. Acute Cardiac Care 2006
Schůze výboru se zúčastnil i lokální organizátor akce dr. P. Janský. Informoval o stavu příprav akce. Na kongresu bude předneseno celkem 34 vyzvaných přednášek, z toho 13 jich bude z ČR. Deadline pro abstrakta je 31.3.2006.

IX. Čestné členství – doc. Z. Trefný
Výbor odsouhlasil udělení čestného členství České kardiologické společnosti doc. Z. Trefnému z Prahy, kterého nominovala PS Preventivní kardiologie. Vyhlášení proběhne v rámci Slavnostního zahájení Sjezdu ČKS dne 7.5. v Brně.

X. Různé:

 • 7. června 2006 se v Poděbradech uskuteční již druhý ročník Udělení medaile prof. Libenského. Pro letošní rok se výbor rozhodl udělit toto vyznamenání prof. Milanu Šamánkovi. Prof. Aschermann vyzval členy výboru k osobní účasti na této akci.
 • ČKS obdržela od Slovenské kardiologické společnosti pozvánku na jejich výroční sjezd, který se uskuteční v termínu 5.-7. října v Bratislavě, s nabídkou k zařazení bloku ČKS. Výbor vyzval PS Intervenční kardiologie, odpovědnou osobou bude dr. M. Želízko. Sjezdu SKS se osobně zúčastní i prof. Aschermann.
 • Schůzi ČKS předcházela schůze Redakční rady časopisu Cor et Vasa. Prof. M. Aschermann informoval o zařazení Cor et Vasa do databází SCOPUS a EMBASE. Informace o této novince bude vložena do sjezdových batohů. Dále výbor odsouhlasil odměnu ve výši 30 tis. Kč za nejlepší původní práci uveřejněnou v Cor et Vasa minulý rok. Nejlepší práci vyberou prof. M. Aschermann, doc. I. Málek a prof. V. Staněk. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne na Valné hromadě sjezdu, v pondělí 8.5.
 • Sl. L. Buchtová informovala výbor o potvrzení umístění stánku ČKS ze strany ESC na kongres v Barceloně. Z odborných materiálů budou na stánku prezentovány odborné akce, které se v příštích letech v ČR uskuteční, a dále Výroční sjezd ČKS v roce 2008. Sl. Buchtová také připraví návrh na dárkové předměty.
 • Doporučené postupy – prof. Aschermann připravil pro výbor seznam Doporučených postupů, které bude nutné inovovat. Výbor tento seznam schválil.
 • PS Plicní cirkulace oznámila, že 3x ročně bude vydávat v Cor et Vasa – příloze Kardio, - „Bulletin“, kde bude veřejnost informovat o svých aktivitách, akcích či novinkách. Prof. Aschermann vyzval i ostatní předsedy PS k podobné aktivitě.
 • Výbor odsouhlasil písemnou podporu PS Akutní kardiologie k pilotnímu registru. Adresy nemocnic dodá dr. P. Janský na sekretariát ČKS.
 • Dr. P. Neugebauer předložil výboru průběžnou zprávu o řešení svého domácího grantu.
 • Stanovisko ČKS k léčbě klopidogrelem – výbor pověřil profesora Vojáčka, aby připravil standardní podklady pro kategorizační komisi – zatím existuje diskrepance mezi doporučeními EKS a úhradou klopidogrelu v ČR u nemocných po implantaci lékových stentů. Prof. Vojáček bude v návrhu pro kategorizační komisi uplatňovat úhradu podle doporučení EKS.

XI. Noví členové ČKS
MUDr. Eva Baranová, Bratislava, SR
Jaroslava Houdková, Jindřichův Hradec
Jiří Korda, Praha
MUDr. Květoslava Krausová, Znojmo
Michaela Lachmanová, Čelákovice
Tomáš Novák, Kladno
Jaroslava Otradovcová, Františkovy Lázně
MVDr. Alice Schmidtová, Brno
Věra Vomastková, Loket
MUDr. Vladimír Chytil, CSc., Přerov
MUDr. Vladimír Chytil jr., Prostějov
MUDr. Lukáš Vlk, Rudná u Prahy

Příští schůze se bude konat po ukončení XIV. Výročního sjezdu ČKS, dne 10. května 2006.

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost