Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. září 2005 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka, doc. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. I. Málek, prof. H. Rosolová, dr. V. Rozsíval, prof. P. Widimský
Přizváni: Předseda organizačního výboru sjezdu prof. J. Vítovec, dr. M. Táborský, předsedové pracovních skupin ČKS, z nichž přítomen dr. P. Janský
Omluveni: Prof. J. Vojáček, dr. M. Želízko

I. Schválení zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z poslední schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Oznámení o emailovém hlasování na pořadatele kongresu ČKS v Brně
Prof. M. Aschermann informoval o tom, že po emailovém hlasování výbor rozhodl, že Výroční sjezd ČKS si bude organizovat Česká kardiologická společnost zcela sama, bez vstupu další kongresové agentury. Organizací byla pověřena paní Ludmila Klímová. V souvislosti s tímto bylo paní L. Klímové odsouhlaseno zvýšení pracovního úvazku z 0,5 na 1,0, s platností od 1. října 2005.

III. XIV. Výroční sjezd ČKS 2006
Prof. J. Vítovec informoval výbor o proběhlé schůzce členů organizačního výboru sjezdu. Z této schůzky vyplynulo několik povinností, jako např. zvolení generálního sponzora. ČKS byla oslovena třemi firmami, a to Krkou, Sanofi-Aventis a Zentivou. Vzhledem k nabídnuté výši finančního vstupu výbor ČKS odsouhlasil firmu Sanofi-Aventis. Kategorie hlavních sponzorů se bude týkat částky mezi 250 – 500 tis. Kč. Firma Zentiva pro příští rok opět přislíbila sponzorování Sjezdových novin, jejichž šéfredaktorem byl určen doc. V. Chaloupka, jako redakční rada celý výbor společnosti. Výbor dále odsouhlasil zvýšení jednodenního registračního poplatku na 600,- Kč. Bezplatný vstup byl odsouhlasen tradičně čestným členům, pregraduálním studentům, důchodcům, tisku, a nově také předsedajícím. Ostatní (např. postgraduální studenti) budou odkazováni na Nadační fond Galena, který má Výroční sjezd ČKS ve svých doporučených akcích. Podmínky o udělení jsou věk do 40ti let a aktivní účast – 1. autor (viz www.nadace-galena.cz). Výbor odsouhlasil stejné poplatky jako v loňském roce, tzn. cena za výstavní plochu 7,5 tis. Kč/m², cena za minutu symposia v neděli 2 tis. Kč/min, v ostatních dnech 2,5 tis. Kč/min bez ohledu na sál, cena inzerce 30 tis. Kč za druhou a třetí obalovou stranu programu, 20 tis. Kč uprostřed programu. P. L. Klímová představila výboru nový design sjezdových materiálů, tzn. I. Oznámení, programu, on-line registračního systému, sjezdových papírů apod. Výbor odsouhlasil tuto verzi s malými úpravami. Z odborných společností budou tradičně přizvány Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro aterosklerózu, Slovenská kardiologická společnost, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie a Česká angiologická společnost. Ze zahraničních hostů již přislíbili svoji účast prof. Tendera, předseda ESC a prof. Vardas, člen výboru ESC. Prof. P. Widimský slíbil oslovit prof. Ferrariho z Itálie a prof. Foxe z Velké Británie, prof. Aschermann osloví prof. Schirgera z Mayo Clinic, který by mohl přednášet na slavnostním zahájení v českém jazyce. Co se týká důležitých termínů: do 31.10. bude rozesláno všem členů ČKS I. Oznámení, 1. listopadu bude na webových stránkách ČKS spuštěn on-line registrační systém (jediná možnost přihlášení se na sjezd). Aktivní účast bude ukončena dne 9. ledna 2006 , pasivní dne 20.dubna 2006. Poté už bude možnost se přihlásit pouze na místě. Výbor odsouhlasil zrušení zasílání tištěného programu všem přihlášeným poštou. Místo toho dostane každý účastník program do kongresové tašky, a předem bude program uveřejněn na webu ČKS. Kulturní program, který je připravován ve spolupráci s mgr. Černochem, bude probírán na příští schůzi výboru. Výbor také navrhl prezentaci ČKS a Výročního sjezdu v médiích, bude osloven dr. J. Hořejší. P. L. Klímová domluvila na BVV termín na výroční sjezd v roce 2007 – 13.-16. května. Rok 2008 je zatím v jednání.

IV. Kardiologické dny na Homolce 2005
Kardiologické dny se budou letos konat v termínu 24. – 25. listopadu 2005 tradičně v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce. Na schůzi ČKS byl přizván dr. Miloš Táborský z NnH, který byl organizací pověřen. Akce je letos dvoudenní, má atraktivnější odborný program, který se také zaměřuje na vzdělávání zaměřené na kandidáty kardiologické atestace. KD mají letos pouze jednoho generálního sponzora, a to firmu Johnson&Johnson. Smlouva o gen. sponzorství je v současné době v přípravě, na které se podílí právní oddělení ČKS a sponzorující firmy. Odborný program se bude skládat z bloků: grantové projekty, postgraduální vzdělávání ke kardiologické atestaci, novinky v kardiologii, doporučené postupy v kardiologii, pokroky v atytmologii a experimentální kardiologie. Dr. Táborský ještě vyzval členy výboru, pokud budou mít k předběžnému programu, který byl předložen, připomínky či nové nápady, ať se co nejdříve obrátí emailem na členy organizačního výboru. Na webových stránkách ČKS bude uveřejněna přihláška na KD, která bude také rozeslána všem členům ČKS. Společenský večer bude probíhat dne 24.11. v hotelu Zlatá Hvězda v Nerudově ulici. Doprava bude zajištěna z Kongresového centra NnH speciálními autobusy. Ubytování je pro účastníky zajištěno v hotelu Golf a v penzionu Kotlářka. Dr. Táborský také navrhl možnost medializace ČKS, dne 24.11. vystoupí v Událostech Komentářích na ČT1 předseda společnosti. Prof. P. Widimský upozornil, že konečný program bude letos vydán opět pozdě, což může negativně ovlivnit účast na této akci. Pro rok 2006 navrhl, aby program byl dán do tisku již během června a rozeslán členům ČKS během července - srpna.

V. Volby do nového výboru ESC pro funkční období 2006–2008
Za ČKS bude do voleb do výboru ESC na období 2006-8 nominován prof. Petr Widimský jako kandidát na post viceprezidenta, výbor odsouhlasil seznam dalších doporučených kandidátů z jiných národních kardiologických společností i znění dopisu, který bude odeslán na ESC.

VI. Slovenský kardiologický kongres
Kongres SKS se koná 6.-8. října 2005 v Bratislavě. Z ČKS se ho aktivně zúčastní i předseda společnosti. ČKS zde letos prezentuje blok nové PS Plicní cikrulace. Prof. M. Aschermann vyzval členy výboru, aby se zamysleli, která PS by se zúčastnila příští rok.

VII. Akutní kardiologie Praha 2006
Kongres Akutní kardiologie ESC se bude konat 21.-24. října 2006 v Kongresovém centru v Praze. Prezentace bude probíhat ve 4 sálech. Čeká se účast cca 2 tis. účastníků. Program bude uzavřen do konce října 05. Smluvně je již zajištěna účast několika sponzorujících firem.

VIII. Den mladých kardiologů 2006
Organizátorem byl pro rok 2006 opět pověřen dr. Petr Frídl, s jehož letošní organizací byl výbor spokojen. Termín konání byl určen na 13. června 2006. Jako místo konání se dr. Frídl pokusí opět zajistit Arcibiskupský palác na Praze 1. Prof. Aschermann osloví firmu Sanofi-Aventis, zda bude mít opět zájem tuto akci sponzorovat.

IX. Světový kongres v Barceloně 2006
Světový kongres v Barceloně se koná v termínu 2.-6. září 2006.

X. Alpe-Adria Cardiology Meeting
V roce 2006 bude tato tradiční akce probíhat v Dubrovníku, v roce 2007 v San Marinu a prof. Aschermann navrhl, že by se akce v roce 2008 konala v ČR. Organizačním výborem byli předběžně stanoveni prof. R. Čerbák, prof. J. Hradec a prof. J. Špinar. Na příští schůzi výboru se určí předběžný termín a také místo konání.

XI. Cor et Vasa
Prof. Aschermann informoval o jednání předsedů národních společností, která proběhla na nedávném kongrese ESC ve Stockholmu, týkajících se národních časopisů. Ze 49 členských společností ESC jich má 37 svůj národní žurnál, a pouze 11 jich je indexovaných. ESC podala návrh, že by na jejich webové stránce uveřejňovaly obsahy národních časopisů i s abstrakty.
Dále prof. Aschemann obdržel dopis od nového vydavatele Cor et Vasa firmy MedProGo – ing. Farkaše, která navrhuje od 1.ledna 2006 změnit smlouvu, která by garantovala pro ČKS vyšší zisk. Prof. Aschermann má také s ing. Farkašem a prof. Kočandrlem domluvenou schůzku, na které by měli jednat o zařazení CeV do databází Embase a Scopus, a také o on-linový přístup k full-textům CeV.

XII. Akreditační proces
Prof. P. Widimský krátce informoval o schůzce akreditační komise, která proběhla dne 13. září 2005 v Praze.

XIII. Informace z výboru ESC
Prof. P. Widimský jako člen výboru ESC informoval o schůzi, která proběhla v rámci kongresu ESC ve Stockholmu. V ESC nově vznikly 4 asociace – Preventivní kardiologie, Echokardiografie, Arytmie a Srdeční selhání, které se vyznačují značnou samostatností. V blízké době možná ještě vznikne asociace intervenční kardiologie.

XIV. Určení garanta akcí ČKS
Do současné doby figuruje jako garant akcí ČKS prof. R. Čerbák, který už ale není členem výboru. Novým garantem byl určen doc. V. Chaloupka, vědecký sekretář ČKS.

XV. Webové stránky ČKS (české, anglické)
Prof. Aschermannovi nabídl také ing. Farkaš z firmy MedProGo kompletní správu webových stránek ČKS www.kardio-cz.cz . Současně byl prof. Aschermann osloven i firmou Garant, která nabídla stejné služby. Prof. Aschermann obě firmy požádal o vypracování jak designového návrhu v elektronické formě, tak i finančního návrhu, a na příští schůzi se výboru rozhodne, zda ČKS jednu z těchto nabídek příjme.

XVI. Guidelines ESC, jejich překlady a kapesní česká verze
Prof. Aschermann byl na kongrese ESC ve Stockholmu opět informován o možnosti překládat guidelines ESC do českého jazyka. Výbor ČKS doporučuje pokračovat ve vydávání guidelines vlastních. S nabídkou vydávání kapesní verze guidelines se na prof. Aschermanna obrátila i dr. Skalková z Medica Publishing, kde by M. Publishing figurovala pouze jako nakladatel, vydavatel by zůstala ČKS. Prof. Hradec argumentoval tím, že pokud by se ČKS rozhodla takovou kapesní verzi Guidelines vydat, bylo by vhodné vypsat na nakladatele výběrové řízení, což výbor odsouhlasil. Do smlouvy by pak bylo dáno, že tato zkrácená verze by musela vyjít současné i v Cor et Vasa.
Dále prof. Hradec navrhl inovaci některých českých guidelines. Prof. Aschermann požádal prof. Hradce o vypracování návrhu, která guidelines vyžadují inovaci a stanovil komisi ve složení prof. Hradec, doc. Chaloupka a prof. Špinar.

XVII. Národní KV program a Stanovy ČKS
Prof. Aschermann opět vyzval členy výboru o připomínky k těmto dokumentům, konečné projednávání bylo stanoveno na listopadovou schůzi výboru. Prof. Aschermann oslovil také Českou společnost kardiovaskulární chirurgie a Českou angiologickou společnost a požádal o připomínkování.

XVIII. Nákup služebního vozu pro ČKS
Prof. Aschermann výboru připomenul, že v listopadu loňského roku byl ČKS odcizen služební vůz značky Škoda Octavia, náhrada od České pojišťovny činila 340 tis. Kč. Výbor odsouhlasil nákup nového vozu, nejlépe opět značky Škoda Octavia či Fabia. Sl. Buchtová byla požádána, aby ve spolupráci s doc. L. Špinarovou na příští schůzi připravily finanční návrh několika typů vozů a výbor následně odsouhlasí nákup jednoho z nich.

XIX. Žádost Mgr. Jana Neckáře o finanční podporu
Mgr. Jan Neckář z Fyziologického ústavu ČSAV požádal ČKS o finanční podporu na svoji aktivní účast na 3rd Joint Meeting of the Society for Free Redical Research, které se koná 2.-5. prosince 2005 v Austrálii. Výbor tuto žádost odsouhlasil, smlouvu zařídí sl. Buchtová.
Zároveň se výbor shodl na tom, že od příštího roku budou vypsána cestovní stipendia na akce doporučené ČKS: kongres ESC / WG ESC, AHA, ACC, NASPE, IHRS. Podmínky pro udělení byly stanoveny na aktivní účast, věk do 35ti let včetně, členství v ČKS, přiložené CV + seznam publikací, doporučení přednosty pracoviště a následná zpráva do Cor et Vasa – příloha Kardio.

XX. Granty Roche:

  1. MUDr. Markéta Koželuhová (IKEM Praha) – výbor žádost odsouhlasil
  2. MUDr. Josef Kořínek (II. interní klinika VFN Praha) – výbor žádost odsouhlasil
  3. MUDr. Ondřej Ludka zaslal žádost o prodloužení svého domácího grantu, který měl být ukončen v červnu 2005. Výbor žádost odsouhlasil do 31.12.2005, ale současně upozornil na vysoké čerpání dr. Ludky na cestovní výdaje

Pro schvalování grantů Roche byla stanovena nová komise pro schvalování projektů ve složení prof. J. Hradec, doc. L. Špinarová a prof. P. Widimský. Podmínky udělení grantu budou inovovány na webových stránkách ČKS a v Cor et Vasa.

XXI. Informace o ICR Brno
Prof. Aschermann požádal členy výboru o zaslání připomínek týkající se International Clinical Research Brno, o jehož vzniku jedná FN U sv. Anny v Brně, Mayo Clinic z Rochesteru (dr. Tomáš Kára) v USA a Czech Invest.

XXII. Hospodaření ČKS k 31.7.2005
Pokladník doc. L. Špinarová informovala o stavu hospodaření ČKS k 31.7.2005, které bylo vypracováno daň. poradcem ČKS ing. Buchníčkem. K této zprávě neměl nikdo připomínek.

XXII. Žádost doc. I. Málka o odměnu pro paní Repkovou
Doc. I. Málek zaslal žádost o finanční odměnu pro svoji sekretářku paní Repkovou, která mu soustavně během tří let svého funkčního období předsedy PS Srdečního selhání ČKS pomáhala v administrativní práci této PS. Výbor odsouhlasil odměnu v celkové výši 15 000,- Kč (5 000,- Kč za rok). Smlouvu připraví sl. Buchtová. Zároveň výbor schválil takovéto odměny pro administrativní pracovnice předsedů PS ve výši 5 000,- Kč ročně, pokud o to předseda dané PS písemně požádá.

XXIII. Oznámení o ukončení pracovního poměru s pí Zuzanou Soukupovou
Prof. Aschermann informoval výbor, že se dohodl s pí Z. Soukupovou (sekretářka prof. J. Hradce) na ukončení prac. poměru s platností k 31.8.2005. Paní Soukupová zaslala děkovný dopis za několikaletou spolupráci.

XXIV. Různé:

  1. V termínu 1.-3. června 2006 se ve Varšavě uskuteční setkání Plicní cirkulace. V roce 2008 by se toto setkání mohlo uskutečnit v ČR.
  2. Prof. M. Šamánek zaslal výboru žádost o dodatečné zařazení přednosty dětského Kardiocentra Motol do výboru ČKS, který se do výboru bohužel nedostal řádným zvolením. Výbor tuto žádost odmítl, ke změně stavu by byla nutná úprava stanov ČKS.
  3. Dr. M. Táborský zaslal jako předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace kladné vyjádření výboru této PS k žádosti Kardiologického odd. MN Ústí nad Labem a Kardiologického odd. Nemocnice v Liberci o udělení akreditace pro implantace kardioverterů-defibrilátorů. Výbor na základě doporučení PS tyto PA AKS souhlasí s udělením této akreditace oběma jmenovaným pracovištím.
  4. Výbor společnosti i nadále dostává nabídky kongresových agentur, které by se rády ujaly pořádání výročních sjezdů ČKS. Prof. Aschermann všechny nabídky odmítá.
  5. MUDr. Lucie Fantová z Centromed a.s. zaslala žádost o schválení možnosti vykazování kódu 17129 – neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku. Kladně odpoví prof. Aschermann.
  6. Prof. Aschermann informoval o účasti ČKS a jejího stánku na kongrese ESC ve Stockholmu. Sl. Buchtová přeložila vyúčtování celé účasti, které výbor odsouhlasil.
  7. Prof. J. Hradec a prof. H. Rosolová připomněli den 25. září 2005 jako světový Den srdce – prof. Hradec a prof. Rosolová se účastnili Tiskové konference uspořádané k této příležitosti v Praze a podíleli se jako členové Nadace Galén na organizaci Autobusu Srdce, který objížděl česká města a kde byly měřeny krevní tlaky, lipidy v krvi a glykémie, a byli nemocným předávány výsledky a zároveň lékaři radili, jak změnit životní styl

XXV. Noví členové
MUDr. Carlos Alberto Cortés Pastrana, Purkyňovo nám. 2, Třebíč
Bc. Štěpán Homola, Obchodní 110, Praha
MUDr. Milan Chovanec, II. interní klinika VFN, Praha
MUDr. Michal Nesvadba, Lipová 9, Jablonec nad Nisou
MUDr. Hana Skalická, Štíbrova 8, Praha 8
Bc. Alena Vaško, Na červenici 16/222, Přerov
MUDr. Jevheniya Vymětalová, Záhřebská 3, Praha
MUDr. Ludovít Želinský, Ševčíkova 1420/10, Teplice
MUDr. L´ubica Žikavská, Športová 407, Skýcov, SR
MUDr. Alena Křížová, Kardiologie KN Pardubice
MUDr. Ljuba Hájková, Bubenská 17, Praha
MUDr. Jan Chlumský, Nad Bertramkou 13, Praha
MUDr. Viktor Bureš, V Kotlině 6, Olomouc
MUDr. Jana Choi Širůčková, Trnkovo nám. 3, Praha
MUDr. Marián Benčat, Kardiochrirurgie FN Olomouc
MUDr. Vladislav Biel, Tuřanka 36, Brno
MUDr. Danuše Bílková, Cuřínova 586, Praha
MUDr. Šimon Celerýn, Na kopečku 9, Praha
MUDr. Blanka Dufková Jan Zajíce 6, Praha
MUDr. Kateřina Hesová, Moskevská 30, Praha
MUDr. Helena Hrmová, Městečko 19, Votice
MUDr. Vojtěch Martinus, Holešická 4740, Chomutov
MUDr. Jan Molinský, Masarykova 887, Kolín
MUDr. Viktor Musil, Laštůvkova 4, Brno
MUDr. Klára Mráčková, Karafiátova 8, Praha 10
MUDr. Margita Nováčiková, Holasická 14, Opava
MUDr. Martina Nováková, Pellicova 65, Brno
MUDr. Jindřiška Šroubková, K Pecím 8, Plzeň
MUDr. Tatiana Kukajová, MNO Ostrava
MUDr. Zuzana Martinčoková, MN Mariánské Lázně
MUDr. Zbyněk Pozdíšek, Chládkova 24b, Brno
MUDr. Robert Rzyman, Ke Kamínce 1286, Praha
Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., III. interní klinika VFN Praha
MUDr. Miroslava Laníková, Hukvaldy 163, Hukvaldy

Příští schůze výboru se uskuteční dne 25. října 2005 od 14,00 hod na III. Interní klinice VFN v Praze.
Další schůze se pak uskuteční v rámci Kardiologických dnů v Nemocnici na Homolce dne 25. listopadu 2005 od 13,00 hod.

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost