Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. června 2005 v Praze

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka, doc. L. Špinarová, dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. I. Málek, prof. H. Rosolová, prof. J. Vojáček, prof. P. Widimský
Přizváni: Ing. P. Buchníček, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni dr. P. Janský, doc. J. Popelová
Omluveni: dr. J. Bytešník, dr. V. Rozsíval, dr. M. Želízko
 
I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny a zápis byl odsouhlasen.
 
II. Diskuse k návrhu založení s.r.o. – ing. Petr Buchníček
Na jednání výboru byl přizván ing. Petr Buchníček, daňový poradce ČKS, který pro výbor připravil souhrn všech kladů i záporů pro založení s.r.o. jako dceřinné společnosti ČKS. Nakonec ing. Buchníček založení s.r.o. nedoporučil.

III. Vyúčtování XIII. výročního sjezdu ČKS
Sl. L. Buchtová předložila konečné vyúčtování sjezdu, které bylo připraveno ve spolupráci s kongresovou agenturou Kongres-Brno a účetní firmou ČKS. Celkové příjmy bez započtení DPH činily 11 320 954,60 Kč, celkové výdaje 4 810 707,86 Kč. Hrubý zisk tedy činí celkem 6 510 246,74 Kč. Náklady tvořily především pronájmy výstavních ploch, sálů a služeb, dojednané práce a služby od BVV. Příjmy se skládaly především z pronájmu výstavních ploch, plateb za firemní symposia a inzerce, a registračních poplatků.
Z důvodu změny výboru ČKS byli nově jmenováni předseda organizačního výboru příštího výročního sjezdu ČKS v roce 2006 – prof. J. Vítovec z Brna, a předseda programového výboru – doc. V. Chaloupka z Brna.
Prof. Aschermann se setkal s prof. M. Tenderou, předsedou ESC, a prof. Vardasem z Řecka, kteří vyjádřili svůj zájem zúčastnit se XIV. Výročního sjezdu ČKS v Brně.

IV. Zpráva o jednání o akreditovaných pracovištích na MZ ČR
Prof. M. Aschermann a prof. P. Gregor se zúčastnili jednání o akreditacích pracovišť na MZ ČR. Ze schůzky vyplynulo, že ČKS má do 15.9.2005 připravit požadavky na akreditovaná pracoviště. Ty budou předány pracovištím, která budou připadat v úvahu, ta musí do 31.12.2005 podat na MZ ČR žádosti a do 31.3.2006 má MZ rozhodnout, kterým pracovištím bude akreditace udělena. Výbor jmenoval tříčlennou skupinu, která připraví konečnou verzi požadavků ČKS, ve složení prof. Aschermann, prof. J. Hradec a prof. P. Widimský.

V. Žádosti o udělení grantu ROCHE

 

  • MUDr. Josef Kořínek, Praha – „Vztah regionální deformace myokardu hodnocené pomocí nových echokardiografických technik strain a strain rate a energetického metabolismu myokardu za bazálních podmínek a při akutní ischémii se zaměřením na postsystolickou kontrakci – experimentální práce“
  • MUDr. Jaroslav Škulec, Praha – „Hledání echokardiografických prediktorů reaktivity na volumexpanzi u nemocných s akutním infarktem myokardu a po neodkladné resuscitaci“
  • MUDr. Tomáš Kovárník, Praha – „Agresivní hypolipidemická terapie vede ke změně složení aterosklerotických plátů ve smyslu sníženého obsahu lipidů“ a „Agresivní hyplipidemická terapie vede ke zmenšení objemu aterosklerotického plátu“

Žádná z výše uvedených žádostí nebyla pro jejich neúplnost schválena.
Dále byla podána žádost o udělení domácího grantu od MUDr. Jaroslava Šimůnka na téma „Studium role apoptózy při poškození myokardu antracyklinovými cystostatiky“ z Hradce Králové. Protože byly již domácí granty na rok 2005 uděleny, žádost dr. Šimůnka byla přesunuta na jednání v roce 2006.
 
VI. Evropský kardiologický sjezd a stánek ČKS
Pí Ludmila Klímová a sl. Lenka Buchtová informovaly výbor ČKS o stavu příprav stánku, kterým se bude ČKS prezentovat na sjezdu Evropské kardiologické společnosti ve Stockholmu. ČKS má v rámci bezplatné účasti nárok na stánek o rozloze 9m². V současné době pí Klímová jedná s ing. Průšovou z BVV, která by pomohla s vybavením i výstavbou stánku. Na stánku bude promítána DVD projekce propagující Českou republiku. Výbor také odsouhlasil rozpočet reklamních předmětů. Dále by na stánku ČKS byly prezentovány odborné akce, které se budou v roce 2006 a 2007 v ČR konat. Bylo navrženo prezentovat výsledky studií Prague, a dále pozvání na XIV. výroční sjezd ČKS v roce 2006 v Brně.

VII. Kardiologické dny 2005
Odborným organizátorem Kardiologických dní 2005 byl jmenován dr. Miloš Táborský. Tradičně se KD budou konat v Nemocnici na Homolce. Výbor se rozhodl letos pořádat dvoudenní KD, v termínu 24.11.-25.11.2005. Na pomoc k organizaci programu byli vyzváni prof. Hradec v otázce guidelines, prof. P. Widimský v otázce postgraduálního vzdělávání, a prof. Rosolová v otázce grantových projektů. Organizací byl pověřen sekretariát ČKS.

VIII. Žádost o obnovu angiolinky v Ostravě
Městská nemocnice v Ostravě, p.o. zaslala žádost o vyjádření ČKS k plánované obměně angiologického kompletu. Výbor se rozhodl tuto žádost podpořit kladným stanoviskem.

IX. Diskuze ke stanovám ČKS
Prof. Aschermann na poslední schůzi ČKS vyzval členy výboru, aby si pročetli stanovy a připravili si své připomínky. K jejich změně může dojít pouze na Valné hromadě, která se bude konat v květnu 2006. Vzhledem k dostatečnému množství času před jejich změnou prof. Aschermann opět vyzval členy výboru, aby se nad změnou stanov zamysleli, a své připomínky si připravili do konce měsíce září 2005.

X. Plán práce na následující 3 roky
Prof. Aschermann vyzval členy výboru, aby na zářijovou schůze výboru připravili svoji vizi, strategický plán činnosti ČKS, na příští 3 roky. Tento plán by měli připravit i předsedové pracovních skupin, v rámci své PS. Tato vize bude prezentována např. na Kardiologických dnech v Praze.
 
XI. Různé:

 

 

  1. Prof. Aschermann písemně podpořil vznik nového výzkumného centra v Brně. Doporučující dopis byl adresován ministryni zdravotnictví doc. Emmerové, předsedovi vlády ing. J. Paroubkovi a místopředsedovi vlády pro ekonomiku ing. M. Jahnovi.
  2. Alpe-Adria Cardiology Meeting – příští rok se mělo konat tradiční Alpe-Adria CM v San Marinu, které ale bohužel nabízí pouze podzimní termín. Místo konání tedy nabídla Chorvatská kardiologická společnost, termín bude 3.-7.5.2006. Česká kardiologická společnost by měla být organizátorem v roce 2007.
  3. Přednosta Ústavu nukleární medicíny VFN prof. Šámal požádal o souhlas ČKS se sdílením kódu výkonu „17120 - farmakologická zátěž“. Výbor žádost odsouhlasil, odpoví sl. Buchtová.
  4. ESC vyzvala ČKS k podání návrhu na kandidáty pro funkci officer ESC na funkční období 2006-08. Návrh má být podán nejpozději do 15.listopadu 2005. Výbor doporučí nominovat současného člena výboru ESC prof. P. Widimského na funkci viceprezidenta ESC. Dopis připraví prof. Aschermann.
  5.  Prof. Aschermann informoval, že dne 7.června 2005 proběhlo v lázních Poděbrady I. oficiální předání medaile prof. Libenského. Medaile byla za celoživotní kardiologické zásluhy předána prof. J. Widimskému, sen.
  6. Registr akutních koronárních syndromů – prof. P. Widimský a dr. P. Janský informovali členy výboru o stavu příprav. Výbor souhlasí s převzetím odborné záštity nad Registrem akutních koronárních syndromů podporovaném firmou Sanofi-Aventis.

 
XII. Noví členové
MUDr. Milada Cihlová, Kocelovice 11, Lnáře
MUDr. Miluše Hendrichová, Přímá 73, Praha
MUDr. Peter Juhás, Hrnčiarska 1, Michalovce, SR
MUDr. Jan Jedelský, Dr.Hrubého 11, Šternberk
MUDr. Karolína Krátká, I. Interní klinika FNKV, Praha
MUDr. Blanka Marynčáková, V. Rabase 856, Kladno
MUDr. Petr Plášil, Děčínská 470/15, Praha
MUDr. Ludmila Peterková, Nad Kazankou 11, Praha
MUDr. Arnošt Sobol, Rybárny 1939, Uherské Hradiště
MUC. Martin Vavřina, Na Olešce 435, Semily
MUDr. Zuzana Zykmundová, FN U sv. Anny, Brno
Doc. MUDr. Zuzana Šimková, CSc., Podkolibská 10, Bratislava
MUDr. Jan Horváth, Orbótrova 1516/23, Bratislava
MUDr. Lubica Hrabinská, Americká 7, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, J.C. Hronského 6, Bratislava
MUDr. Gabriela Gregušová, Hurtonova 4/16, Žiar nad Hronom
MUDr. Juraj Selecký, Agátova 3, Vrtbišov
MUDr. Kateřina Žižková, Navigátorů 603/39, Praha 6
MUDr. Miroslava Tvrdíková, Pod Vinicou 51, Kanianka
MUDr. Drahomíra Bollová, Slunečná 583/20, Galanta
MUDr. Zuzana Maďarovičová, Matičná 19, Vanka pri Dunaji
MUDr. Jakub Balušík, Dvořákova 1203/5, Český Těšín
MUDr. Jiří Bělohoubek, Schodová 9, Praha 5
MUDr. Tomáš Grus, U nemocnice 2, Praha 2
MUDr. Marián Fedorco, I.P.Pavlova 6, Olomouc
MUDr. Iva Hrubá, Sokolská 581, Hradec Králové
MUDr. Jana Hoozová, Limbova 5, Bratislava
MUDr. Veronika Chicevičová, Fr. Kocourka 4, Praha 5
MUDr. Markéta Koželuhová, Chotíkov 351, Chotíkov
MUDr. Zoltán Krall, V peklovcích 504, Vysoké Mýto
MUDr. Tereza Pučelíková, Terronská 74, Praha 6
MUDr. Kateřina Ratajová, Moskevská 61, Praha 10
MUDr. Peter Solík, Mickiewiczova 13, Bratislava
MUDr. Ilona Vacková, U Zahradního Města 3190/2a, Praha 10
MUDr. Pavel Vank, Hlinky 36, Brno
Mgr. Kateřina Zídková, Albertov 4, Praha 2
Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., Na slupi 4, Praha 2
MUDr. David Ambož, Fr. Ondříčka 16, České Budějovice
MUDr. Dana Tegzová, Na Slupi 4, Praha 2

Příští schůze ČKS se uskuteční dne 27. září 2005 v Brně, od 14,00 hod na sekretariátě ČKS – Pekařská 72.

 

 

 

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

 

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost