Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 25. ledna 2005 v Brně

Přítomni: Prof. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. P. Gregor, dr. P. Frídl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, prof. J. Widimský, dr. M. Želízko
Omluveni: prof. M. Aschermann, prof. J. Lukl
Přizváni: L. Klímová, ing. P. Vojtášová, doc. V. Chaloupka, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni dr. L. Berka, dr. S. Janoušek (v zastoupení za dr. O. Langa), dr. P. Jánský, prim. P. Tax

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze výboru byly splněny a zápis byl odsouhlasen.

II. XIII. Výroční sjezd ČKS 2005
Ing. P. Vojtášová předala na sekretariát společnosti již podepsané smlouvy s BVV Brno, a.s. (Smlouva o nájmu nebytových prostorů, 2× Smlouva o dílo) a dále Smlouvu s generálním sponzorem XIII. výročního sjezdu ČKS firmou Krka.
K dnešnímu dni je zaregistrováno cca 750 osob, do volných sdělení je přihlášeno 420 abstrakt. Dalších 154 abstrakt je přihlášeno v rámci 38 programových bloků pracovních skupin a odborných společností. Možnost přihlásit se k aktivní účasti byla ukončena 10. ledna 2005. V současné době probíhá recenzní řízení, které bylo prodlouženo do 31. ledna 2005. Všem recenzentům bude odesláno e-mailové upozornění. Na Gala večer ČKS je zatím rezervováno 525 vstupenek.
Celkem se přihlásilo 11 firem ke 14 firemním sympoziím v celkové délce 800 minut.
Na doprovodnou výstavu se dosud přihlásilo 21 firem, které si rezervovaly výstavní plochu 605 m². V letošním roce je zatím nejvyšší finanční vstup Generálního sponzora, který bude sponzorovat Gala večer, VIP Club, jmenovky s kapesním programem a provoz Kavárny Krka. Zatím se nenašel sponzor pro Pozvánky na XIV. Výroční sjezd ČKS 2006. Orientační náklady na výrobu originálně výtvarně řešených pozvánek jsou cca 60 000,- Kč. Výbor odsouhlasil, že pokud se na výrobu pozvánek sponzor nenajde, uhradí výše uvedenou částku ČKS.
Všechny nové informace o doprovodném kulturním, společenském a sportovním programu sjezdu jsou aktuálně zveřejňovány na webové stránce ČKS www.kardio-cz.cz.
Výbor odsouhlasil bezplatné přidělení plochy pro výstavní stánek České společnosti pro hypertenzi.
Prof. J. Špinar, předseda programového výboru, předložil výboru předběžný návrh Odborného programu, zatím bez uvedení jednotlivých přednášek. Na příští schůzi výboru bude schválena konečná verze odborného programu sjezdu. Letos bude odborné jednání probíhat v 7 paralelních sekcích. Nově byly do programu zařazeny sekce moderovaných posterů. V pondělí i úterý bude k této formě prezentace vybráno 10 posterů, které dostanou v recenzním řízení nejvíce bodů. Každý den bude jeden z nich vybrán jako nejlepší. Tito budou odměněni účastní na Kongresu ESC ve Stockholmu, sponzorem bude firma SanofiAventis.

III. Koupě kanceláří pro nový sekretariát ČKS
Po vystěhování sekretariátu ČKS z FN U sv. Anny do nevyhovujících náhradních prostorů se výbor rozhodl ke koupi nových kancelářských prostor. Z předložených a brněnskými členy výboru doporučených nabídek byly vybrány místnosti o celkové podlahové ploše 82 m2 v nově rekonstruovaném domě na ulici Pekařská 72, v bezprostřední blízkosti FN U sv. Anny. Tato nemovitost splňuje všechny požadavky na sekretariát ČKS (střed Brna, snadná dostupnost z dálnice D1, garážové stání). Výbor ČKS koupi těchto místností odsouhlasil. Kupní smlouva byla předána ke kontrole právnímu zástupci ČKS Mgr. L. Prudilovi, během několika příštích dnů bude podepsána předsedou ČKS prof. Hradcem.

IV. Prohlášení o spolupráci se zdravot. pojišťovnami při indikacích a úhradách léky pokrytých stentů (DES)
Po e-mailovém souhlasu většiny členů výboru podepsali prof. J. Hradec a prof. M. Aschermann „Prohlášení o spolupráci“ se zdravotními pojišťovnami. Tento dokument zavazuje ČKS pouze k poradní a evidenční činnosti. „Prohlášení o spolupráci“ bylo koncem r. 2004 předáno prof. Aschermannem na MZ ČR. Prof. Hradec požádal výbor PS Intervenční kardiologie o jmenování tříčlenné komise, která se bude na žádost zdravotních pojišťoven vyjadřovat ke sporným případům.

V. Audit hospodaření ČKS
Předseda revizní komise ČKS prof. P. Widimský vznesl písemně námitky proti dřívějšímu rozhodnutí výboru zadat audit hospodaření ČKS brněnskému auditorovi. Spatřuje v tom možný střet zájmů mezi naší účetní firmou a zvoleným auditorem. Prof. Widimský navrhnul auditora pražského, nejlépe renomovanou mezinárodní auditorskou firmu. Výbor se rozhodl své původní stanovisko neměnit a audit hospodaření ČKS ponechat na brněnském auditorovi ing. P. Šudákovi. Audit bude hotový do konce března 2005.

VI. Udělování licence z kardiologie na vyjímku
Předseda Oborové komise ČLK pro kardiologii prof. R. Čerbák, informoval výbor ČKS o dosavadních jednáních s prezidentem ČLK dr. D. Rathem o udělování výjimek pro licence z kardiologie. Výbor odsouhlasil podmínky pro vyjímečné udělení licence z kardiologie, mezi které patří kromě jiného také souhlas OS ČLK a souhlas Oborové komise ČLK pro kardiologii. Výbor i nadále s udělováním takovýchto vyjímek nesouhlasí, ale protože udělování licencí na vyjímku je v zákonné pravomoci ČLK, nikoliv ČKS, bude tímto způsobem ČKS mít alespoň přehled o udělovaných vyjímkách a bude je moci účinně ovlivňovat.

VII. Návrh na zrušení členství v ČKS členům, kteří nezaplatili členské příspěvky za rok 2004
V říjnu loňského roku odeslala sl. Buchtová upozornění zhruba 450 členům ČKS, kteří neměli uhrazené členské poplatky za rok 2004, s žádostí o úhradu dlužné částky, popř. zaslání potvrzení o zaplacení, a to do konce listopadu 2004. Do dnešního dne tak neučinilo přibližně 60 členů ČKS. Na příští schůzi výboru bude těm, kteří dlužné poplatky neuhradí, ukončeno členství v ČKS a zastaveno zasílání časopisu Cor et Vasa.

VIII. Návrh nové smlouvy s Praha Publishing na vydávání časopisu Cor et Vasa
Daňový poradce ČKS ing. Buchníček nás upozornil na změnu daňového zákona, která má dopad na zdanění příjmu od Praha Publishing za právo vydávat časopis Cor et Vasa. V souvislosti se změnou DPH z 5 % na 19 % je skutečný příjem o cca 100.000,- Kč nižší. Proto bude nutné uzavřít s Praha Publishing novou smlouvu, která zahrne zvýšenou DPH (tu dostane Praha Publishing od státu zpět). Slečna Buchtová předá právnímu zástupci ČKS Mgr. L. Prudilovi stávající smlouvu s Praha Publishing s žádostí, aby připravil její novou verzi.

IX. Pracovní smlouva s L. Klímovou
Výbor dodatečně odsouhlasil uzavření pracovní smlouvu s bývalou sekretářkou ČKS paní L. Klímovou na částečný úvazek (0,5) s platností od 1.11.2004. Hlavní pracovní náplní paní L. Klímové je činnost spojená s organizací a odborným programem XIII. Výročního sjezdu ČKS 2005.

X. Guidelines „Léčba závislosti na tabáku“
Dr. Králíková z protikuřácké poradny 1. LF UK a VFN v Praze vypracovala návrh nového doporučeného postupu „Léčba závislosti na tabáku“ a nabídla ČKS, stejně jako dalším odborným společnostem, účast v pracovní skupině, která by návrh doporučeného postupu dopracovala do definitivní podoby. Jako zástupce ČKS v této pracovní skupině výbor jmenoval nového předsedu PS Preventivní kardiologie dr. O. Mayera ml. z Plzně. Jmenování dr. Mayerovi pošle slečna Buchtová. Výbor doporučuje z předloženého textu vypustit tabulku č. 7, ve které je uveden seznam firemních přípravků spolu s jejich cenami. Prof. Hradec navrhl, aby konečná verze doporučeného postupu byla publikována v Cor et Vasa.

XI. Žádosti:

 1. Předseda PS Arytmie a trvalé kardiostimulace dr. M. Táborský požádal o úhradu kongresového poplatku pro české aktivní účastníky kongresu EUROPACE 2005, který se bude konat v Praze. Počet českých aktivních účastníků je 12, kongresový poplatek činí 600 EURO. Výbor tuto žádost odmítl. Prof. Hradec doporučil českým aktivním účastníkům do 40-ti let věku obrátit se s žádostí o úhradu kongresového poplatku na NF Galena.
 2. Dr. K. Mědílek, kterému již před časem byl dvakrát schválen cestovní grant na postgraduální akci ESC, informoval výbor, že i druhá akce byla stejně jako první ze strany ESC zrušena. Dr. Mědílek si vybral kurz třetí, slečna Buchtová zařídila s ESC převedení kongresového poplatku na kurz nový a byla podepsána nová smlouva.
 3. Pneumologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze požádala o souhlas ČKS s nasmlouváním výkonu 17244 "dvacetičtyřhodinové telemetrické sledování mimo JIP" pro detašované pracoviště v Prosečnici. Výbor se rozhodnul této žádosti nevyhovět pro pochybnosti o odborné kompetenci k vyhodnocování telemetrických záznamů na tomto detašovaném pracovišti. Odpoví prof. Hradec.
 4. I. interní klinika FN Hradec Králové pořádá „VI. mezioborový seminář českých regionů v oblasti miniinvazivních metod“ na Hrubé Skále a žádá o odbornou garanci ČKS. Výbor po seznámení se s programem tohoto semináře odbornou garanci ČKS odsouhlasil. Odpoví slečna Buchtová.
 5. Dr. P. Pokorný, ředitel odboru ambulantní a lázeňské zdravotní péče VZP, žádá o upravení stávajícího registračního listu výkonu 17240 "ambulantní monitorování EKG" s odůvodněním, že od doby, kdy byl tento registrační list vyhotoven, poklesla několikanásobně cena přístrojů pro ambulantní monitorování EKG. Prof. Hradec požádal zástupce PS ambulantních kardiologů dr. L. Berku o spolupráci s VZP při dohodovacím řízení na přepracování tohoto registračního listu.
 6. Prof. Monhart z České nefrologické společnosti ČLS JEP požádal o souhlas ČKS s vykazováním výkonu 17129 "ambulantní monitorování krevního tlaku" nefrology. Česká nefrologická společnost tento souhlas potřebuje k dohodovacímu řízení. Výbor souhlasí.
 7. Bez vědomí ČKS byla vydána vyhláška č. 277 MZ ČR z 26. dubna 2004 "O stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel" podle které je u kardiaků požadováno vyjádření odborného lékaře - kardiologa. Ambulantní kardiologové upozorňují výbor, že k takovémuto posuzování chybí jakékoliv doporučení odborné společnosti. Na návrh prof. Hradce výbor jmenoval komisi ve složení dr. L. Berka, prof. J. Hradec a dr. M. Táborský, která vypracuje návrh Doporučení pro posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel a předloží ho ke schválení výboru.

XII. Různé:

 1. ESC vypsala výběrové řízení na statistické pracoviště pro statistické zpracovávání údajů získaných v Euro Heart Survey. Termín přihlášek do Euro Heart House je do konce února 2005.
 2. Prof. Hradec oznámil, že dne 23.12.2004 zemřel předseda Litevské kardiologické společnosti prof. Uldis Kalnins.
 3. Výbor se seznámil s výsledky voleb do nového výboru PS Preventivní kardiologie. Novým předsedou se stal dr. Otto Mayer, CSc. ml. z Plzně.
 4. Prof. Hradec informoval výbor, že novým předsedou České společnosti pro hypertenzi se stal prof. MUDr. Jiří Widimský ml., který je také členem výboru ČKS. Výbor mu blahopřeje.
 5. ČKS dostala nabídku rozesílat poštou zdarma všem členům společnosti časopis „Cardiovascular News“, vydávaný v Londýně. Protože je časopis zaměřen především na intervenční kardiologii, byla tato nabídka předána k posouzení předsedovi PS Intervenční kardiologie dr. M. Želízkovi.
 6. Dr. M. Pěnička (Praha), dr. P. Neugebauer (Brno) a dr. P. Toušek (Brno) zaslali výboru průběžné zprávy o řešení svých domácích grantů ČKS. Výbor vzal tyto zprávy na vědomí.
 7. Vydavatelství Praha Publishing ukončilo po 6 letech vydávání české a slovenské verze časopisu Journal of the Americal College of Cardiology pro nedostatek inzerentů.
 8. Ve dnech 24.-26.2.2005 proběhnou v Praze „XXX. Angiologické dny“ s mezinárodní účastí.
 9. Ve dnech 28.-30.4.2005 se bude konat v Piešťanech, SR „13th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2005“. Termín pro přihlášení se k aktivní účasti byl organizátory posunut z 31. ledna na 20. února 2005. Proto se výbor rozhodnul posunout také termín pro žádosti o cestovní granty ČKS pro české aktivní účastníky ve věku do 35 let. Tato informace bude uveřejněna také na webové stránce ČKS.

XIII. Noví členové
MUDr. Jana Štěpánková, Fügnerova 197, Valašské Meziříčí
MUDr. Šárka Polcarová, Máchová 282, Třemošná u Plzně
Mgr. Anna Cíchová, Májová 19, Cheb
MUDr. Zbyněk Cícha, Májová 19, Cheb
Radan Šelong, Letní 1125/7, Ostrava
MUDr. Wael El-Husseini, Evropská 674/156, Praha 6
MUDr. Josef Skála, Tylova 4, Jihlava
MUDr. Katarína Hilovská, Moravská 32, Praha 2
MUDr. Aleš Tomášek, Žilkova 36, Brno
MUDr. Daniela Jenčová, Strážovská 976, Kyjov
MUDr. Katarína Lacová, I. Olbrachta 2, Třebíč
MUDr. Miroslav Šuly, I.P.Pavlova 9, Krnov
DiS. Jana Svárovská, Václavská 485, Dobrovice
MUDr. Eva Chytilová, Voskovcova 26, Praha 5
MUDr. Hynek Canibal, Okružní 867, Karviná-Ráj
MUC. Ludmila Matušínská, Brechtova 829, Praha 4
MUDr. Andrej Kupec, Sociální péče 7, Ústí nad Labem
MUDr. Jitka Kučerová, E. Beneše 13, Plzeň
MUDr. Jakub Kadlec, Rybná 1353, Kladno
MUDr. Lenka Teplá, Na zlaté stoce 39, České Budějovice
MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., U nemocnice 2, Praha 2
MUDr. Oldřich Louthan, Litevská 2607, Kladno
Marta Fendrychová, Cacovická 66, Brno
MUDr. Petr Benko, Budínova 2, Praha 8
MUDr. Aleš Dvořák, Pražská 76, Letovice
MUDr. Pavel Procházka, Masarykova 974, Lysá nad Labem
MUDr. Jan Václavík, Kosmonautů 13, Olomouc
MUDr. Lenka Raisová, Lesní 36, Nový Jičín
MUDr. Jitka Rozsívalová, Norská 33, Olomouc
Karol Čurila, Dělnická 45, Praha 7
Mgr. Helena Svobodová, Bělobranské nám. 5, Pardubice
MUDr. Roman Miklík, Bučovická 3, Brno

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 1. března 2005 od 14,00 hod. v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze.

Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost