Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. října 2006 v Praze

Přítomni:Prof. M. Aschermann, prof. P. Widimský, dr. M. Želízko, prof. J. Vojáček, prof. L. Špinarová, doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, dr. V. Rozsíval, prof. H. Rosolová, doc. I. Málek
Přizváni: prof. V. Kočandrle, prof. V. Staněk, mgr. J. Kadeřávková, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. M. Táborský, dr. P. Janský, prof. J. Kautzner, dr. O. Lang, dr. J. Leso
Omluveni: Dr. L. Groch, prof. A. Linhart, dr. H. Skalická

 1. Cor et Vasa
  Výbor ČKS na minulé schůzi rozhodl, že je nezbytné se zabývat kvalitou časopisu Cor et Vasa. Proto byli na výbor pozváni zástupci vydavatele a redakce časopisu. Po zvážení současných možností se výbor rozhodl, že není reálné získat pro časopis Cor et Vasa impact faktor, za pozitivní je nutné považovat skutečnost, že od ledna 2006 je časopis zařazten do datbazí EMBASE a SCOPUS. Výbor ČKS rozhodl, že CeV zůstane český časopis, protože v současné době poklesl rozsah, hledají se cesty, jak kvalitu i rozsah zvýšit. Jednou z možností je honorování článků, psaných na vyzvání, ekonomická situace vydavatele však toto neumožňuje. Výbor rozhodl, že skupina prof. Aschermann, prof. Hradec a prof. Widimský (+ kdokoliv se ke spolupráci ještě přihlásí) připraví sylabus přehledných edukačních článků, které budou postupně publikovány, měly by přispět k systématickému vzdělávání mladších kardiologů. Otázku honorování budeme řešit se sponzorem. 
   
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Prof. Aschermann informoval, že sl. Kraicigerová napíše dopis doc. Veselkovi, prof. Vojáčkovi a prim. Grochovi, ve kterém je oficiálně požádá o pořádání Dne mladých kardiologů v následujících letech.
  Všechny další úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny a zápis byl schválen. 
   
 3. Pracovní skupina Ošetřovatelství
  Dr. Leso poděkoval výboru za podporu při vzniku pracovní skupiny Ošetřovatelství. Následně přečetl seznam členů výboru této pracovní skupiny. Celkem se přihlásilo 76 zájemců, z toho 10 lékařů. Dále dr. Leso informoval, že první schůze výboru této pracovní skupiny bude na Kardiologických dnech 2006. Stanovil úkoly, které vyplývají ze vzniku této pracovní skupiny, to je zejména zvýšit aktivitu sester, např. příspěvky do časopisů – hlavně do CeV a prezentace PS Ošetřovatelství na Brněnském sjezdu 2007. Dr. Leso také požádal výbor ČKS o nižší příspěvky za členství ČKS než mají lékaři. Výbor odsouhlasil členský příspěvek 250,- Kč, sestry tedy budou zařazeny do stejné skupiny jako lékaři do 35let a důchodci. Dr. Leso navrhl pozvání norské sestry Tone Norequal na Brněnský sjezd. Výbor toto odmítl a uvedl, že by se o tom dalo jednat na sjezd 2008. Dr. Leso dále informoval, že v roce 2010 je volný termín na pořádání tzv. Jarního meetingu pracovní skupiny „Cardiovascular Nursing“ Evropské KS a navrhl, že by se toto mohlo pořádat v ČR. 
   
 4. Euroecho
  Dr. Skalická omluvena, ale požádala výbor ČKS, aby projednal, zdali by ČKS zaplatila dvoum až třem aktivním účastníkům Euroecha kongresový poplatek, v případě, pokud nebudou mít sponzora. Výbor ČKS toto odsouhlasil, ale pouze účastníkům do 40ti let. 
   
 5. Kardiologický sjezd Brno 2007
  Doc. Chaloupka výbor informoval, že zahraniční hosté by měli mít své prezentace v rámci pracovních skupin. Hosté na sjezd byli již vybráni na minulé schůzi výboru, jejich přednášky budou zařazeny do jednání PS podle jejich zaměření (Intervenční kardiologie a Echokardiografie). Pracovní skupina Arytmie a trvalá kardiostimulace v nejbližší době oznámí jméno zahraničního hosta, který bude přednášet v rámci jejich pracovní skupiny. Výbor ČKS rozhodl, že při zahájení budou zahraniční hosté přivítáni v Rotundě a následně budou přednášet v pracovních skupinách.
  Výbor dále rozhodl, že doporučí PS ČKS realizaci jednoho sympozia v angličtině – zvýší to počet CME kreditů. Paní Klímová informovala o udělení statutu generálního sponzora, v letošním roce budou dva: Medtronic a Sanofi Aventis. Jedna firma představuje zástupce farmaceutických firem, druhá pak přístrojovou část. Výbor tento návrh odsouhlasil. Paní Klímová dále informovala, že v následujícím týdnu bude jednání o dalších hlavních sponzorech, kteří by měli být obdobní jako v roce 2006. Ubytování v hotelech je již zajištěné. Možnost rezervace ubytování pouze přes internet, stejně tak i registrace. P. Klímová také předložila tři návrhy na galavečer. 1. Soubor Bratislava Hot Serenaders s hlavním hostem Milanem Lasicou, 2. Swingový orchestr Karla Vlacha – hlavní host večera Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš, 3. Bigband Milana Svobody s hlavním hostem Leonou Machálkovou. Ke zvážení paní Klímová předložila možnosti na slavnostní zahájení a to houslista Pavel Šporcl, nebo taneční vystoupení s názvem Baroko v náručí 21. století. 
   
 6. Stanovisko ČKS k ustanovení kardiologie samostatným oborem pro habilitační a profesorská řízení
  Prof. Widimský informoval, že podal žádost v této věci již před dvěma lety a požádal výbor ČKS o jeho stanovisko. Výbor ČKS tento návrh jednohlasně podporuje. Sl. Kraicigerová napíše všeobecný dopis, který bude moci použít jakékoli pracoviště. Tento dopis se následně uveřejní v Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS. 
   
 7. Hodnocení sympozia Acute Cardiac Care
  Dr. Jánský informoval výbor ČKS o průběhu sympozia Acute Cardiac Care. Byl hodnocen jako mimořádně úspěšný. Celkem bylo 1500 registrovaných účastníků, z ČR bylo 74 registrovaných účastníků, na kongresu bylo předneseno 250 vyzvaných přednášek v padesáti sekcích, 440 publikovaných abstrakt v časopise Acute Cardiac Care, z toho 24 českých. Po společenské stránce také velmi dobře hodnoceno, dokonce bylo diskutováno, že by se v nejbližší době mohlo opakovat opět v ČR. 
   
 8. Membership Card
  Prof. Widimský informoval o ceně jedné karty, která bude 4 EUR.Prof. Widimský dále informoval, že na karty si ČKS může dát data, které potřebuje. Výbor stanovil data, které na kartách určitě budou a to Jméno a příjmení, logo ČKS a ESC, členské číslo v ČKS a webová adresa ČKS. Sl. Kraicigerová udělá seznam atestovaných kardiologů, ten bude odeslán na EKS se žádostí o přípravu karet pro ČKS. 
   
 9. Alpe Adria
  P. Klímová informovala, že generálním sponzorem bude firma Abbot. Sponzoring bude zahrnovat zahajovací večer v Hotelu International, kongresové tašky, ubytování zahraničních účastníků. Byl rozeslán dopis na firmy, jestli budou chtít na této akci stánky. Prof. Špinarová prezentovala žádost, aby aktivní účastníci do 35 let, kteří by měli aktivní účast a nesehnali by sponzora, měli zaplacené poplatky od ČKS. Výbor zdůraznil, že prostředky je možné získat především z Nadace pro naše srdcer (dříve Galena), žádosti se podávají obvyklým způsobem jako v minulosti, teprve kdyby bylo zájemců více, je možné požádat o podporu ČKS. 
   
 10. Kardiologické dny na Homolce 2006
  Dr. Táborský informoval, že program je již pevně stanovený. Je zajištěné ubytování pro členy výboru a sekretariát. Prof. Kautzner uvedl návrh toho, jak by jednotlivé kazuistiky měly vypadat. Dopis bude rozeslán přes sekretariát na všechny vedoucí kardiologická pracoviště. Dr. Táborský poprosil výbor o stanovisko, jestli bude opět vydáváno CD s přednáškami, výbor s tím souhlasil. 
   
 11. Žádost o grant Roche – MUDr. Riedlbauchová
  Výbor tuto žádost jednoznačně odsouhlasil. 
   
 12. Finance ČKS
  Prof. Špinarová informovala výbor o celkovém jmění ČKS. Čistý zisk ze sjezdu 2006 byl 5 750 000,- Kč. Dne 23.10.2006 byla na sekretariátě schůzka s daňovým poradcem ČKS Ing. Buchníčkem, který uvedl možnosti investice, např. odbornou knihovnu, kancelář v Praze, konzultační schůzka v cizině s návštěvou nějaké prestižní kardiologické kliniky, vzdělávání apod. Dr. Táborský přislíbil, že domluví účast daňového poradce, který ČKS navrhne, jak nejlépe investovat a přitom usměrnit daně. 
   
 13. Různé
  1. Prof. Widimský, jako vicepresident ESC napsal oficiální dopis na ESC, týkající se spolupráce mezi ČKS a ESC na řadě úrovní.
  2. Prof. Aschermann informoval výbor, že dostal dopis od dr. Benešové z Nemocnice na Homolce, která se tímto na něho obrátila s návrhem o vytvoření nových guidelines ČKS doporučené postupy pro echokardiografické vyšetření. Výbor ČKS rozhodl, že se nebudou tvořit doporučené postupy na vyšetřovací metody, ale na diagnostiku a léčbu podle jednotlivých diagnóz. Prof. Aschermann bude o výsledku jednání paní doc. Benešovou informovat.
  3. Prof. Aschermann informoval, že se na něj obrátil prof. Cvachovec se žádostí, aby navrhl jednoho člena z výboru ČKS do vědeckého výboru na kongres Anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny v Praze. Prof. Aschermann napíše odpověď, že výbor ČKS navrhl prof. Vojáčka.
  4. Prof. Aschermann obdržel žádost od šéfredaktorky časopisu Postgraduální Medicina, aby se na sjezdu 2007 do batohů opět dalo číslo časpoisu s tematikou Srdeční selhání a Ateroskleróza. Výbor tuto žádost odsouhlasil.
  5. Prof. Aschermann obdržel žádost od vydavatelství Galén, zdali by ČKS souhlasila mít záštitu nad sérií knih z Edice „Klinické kardiologie“. Výbor tuto žádost zamítl.
  6. Dr. Janský informoval, že vzniká nová Společnost pro intenzivní medicinu a zároveň požádal výbor ČKS, aby byl jmenovaný za ČKS do přípravného výboru této společnosti. Prof. Aschermann navrhl, že napíše dopis prof. Cvachovcovi, že bude jmenovaný dr. Janský, již dříve byli doporučeni MUDr. Jan Bělohlávek z VFN Praha a MUDr. Richard Rokyta z Plzně. Jednání o této problematice bude zařazeno jako samostatné do programu výboru v budoucnu (do konce roku 2006). 
    
 14. Noví členové ČKS
  MUDr. Adul Quadeer Negahban, Brno
  MUDr. Bashar Aldhoon, Praha
  Valentina Canová, Brno
  MUDr. Ing. Martin Eisenberger, United Kingdom
  MUDr. Lenka Hrubá, Polička
  MUDr. Monica Patraulea, Plzeň
  MUDr. Jozef Perunko, Slovensko
  Barbora Prošková, Unhošť
  MUDr. Jiří Zemánek, Moravské Budějovice
  Monika Žofčáková, Praha
  MUDr. Tomáš Gazdič, Kolín
  MUDr. Miroslav Rubáček, Ostrava

Příští schůze výboru se uskuteční dne 23.11.2006 v Praze, 14,00 – 15,00 hod.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. v.r.
Předseda České kardiologické společnosti

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost