Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. ledna 2006 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, dr. M. Želízko
Přizváni: Prof. J. Vítovec, doc. J. Kautzner, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. P. Frídl, dr. P. Janský, dr. P. Tax
Omluveni: Dr. L. Groch, prof. A. Linhart, prof. H. Rosolová, prof. P. Widimský

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Guidelines ČKS – prof. Aschermann navrhl inovaci dalších doporučených postupů, a to Diagnostika a léčba plicni arteriální hypertenze, doc. Kautzner navrhl Synkopa: diagnostika a léčba. Prof. Aschermann a PS Arytmie a trv. kardiostimulace napíše na sekretariát návrh na autory a oponenty. Prof. Aschermann zároveň dohodl s vydavatelstvím MedProGo další vydání supplementa Cor et Vasa obsahující nová či inovovaná guidelines ČKS.
Všechny další úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny a zápis byl schválen.

II. XIV. Výroční sjezd ČKS
P. L. Klímová informovala výbor o stavu příprav výročního sjezdu. V prosinci 2005 byly podepsány smlouvy se zástupci Veletrhy Brno a.s. o pronájmu výstavních prostor a smlouvy o dílo na výstavbu expozic a sálů. K dnešnímu dni je přihlášeno celkem 640 osob, z toho 372 aktivních účastníků. Celkem bylo přihlášeno 418 abstrakt a 190 sdělení ve 43 blocích pracovních skupin. Možnost se přihlásit k aktivní účasti byla ukončena dne 9. ledna 06, recenzní řízení dne 24. ledna 06. Na Gala večer je zatím z celkového počtu 1300 vstupenek rezervováno 310 ks. Přihlášeno je 31 firem, které si prozatím objednaly plochu o velikosti 584 m². Generální sponzor Sanofi-Aventis přislíbil sponzorování celého Gala večera, slavnostního zahájení, divadelního představení „Golden Broadway“ v Městském divadle Brno a tradičně Kardioběhu J. Tomana. Dalším významným sponzorem se stala firma Medtronic. Dalšími sponzory jsou firmy Servier (sponzor sjezdových batohů, jejichž výběru se výbor ČKS účastnil). Do termínu aktivní účasti bylo nahlášeno celkem 20 firemních symposií, což je nejvíce za konání kardiologických sjezdů. Česká společnost pro hypertenzi tradičně požádala o přidělení bezplatného stánku, výbor odsouhlasil. Nabídka ubytování je stále aktualizována na webových stránkách ČKS, dodatečně byla přidána možnost levnějšího ubytování pro SZP v doškolovacím centru a v internátu sester na Výstavní ul. (jedná se celkem o 60 lůžek). Výbor dále odsouhlasil, že se do sjezdových batohů letos nebude přidávat batikovaná pozvánka na výroční sjezd v roce 2007, na kterou se zatím nenalezl sponzor. Do kongresových tašek bude vložen program sjezdu (který se nebude rozesílat předem poštou, ale bude přístupný na webu ČKS), supplementum Cor et Vasa, dále časopisy Jama, Remedia a příloha Preventivní kardiologie časopisu Postgraduální medicína. Časopis Medical Tribune jménem dr. J. Řezáče nabídla ČKS avizovat ve svém časopise Výroční sjezd ČKS, což výbor akceptoval. V letošním roce bude nové označení sálů, a to Brno, Praha, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc.
Prof. Aschermann a doc. Chaloupka byli na minulé schůzi pověřeni vybrat adepty na čestné členství ČKS. Výbor odsouhlasil prof. J. Černého z Brna, prof. V. Čepeláka z Plzně a prof. J. Rybku ze Zlína. Co se týká slavnostních přednášek, Navrátilovu přednášku přednese prof. Černý, Luklovu prof. Čepelák a Herlesovu prof. Rybka. Přednášku na slavnostním zahájení přednese prof. Schirger z Mayo Clinic, který bude přednášet v českém jazyce. Jako zahraniční hosté přislíbili svoji účast prof. Tendera, předseda ESC, prof. Vardas z Řecka a prof. Ferrari z Itálie.
Definitivní program sjezdu bude schválen na únorové schůzi výboru. Doc. Chaloupka, předseda programového výboru, informoval o nárůstu bloků PS. Bude potřeba některé bloky bohužel zkrátit. Doc. Chaloupka dále navrhl schůzku programového výboru na sekretariátě ČKS, termín byl stanoven na 21. února 2006.

III. Pozvánka na Den mladých kardiologů
DMK se bude konat dne 13. června 2006, organizátor dr. P. Frídl informoval o místě konání – Arcibiskupský palác v Praze. Dr. Frídl ve spolupráci s prof. Aschermannem rozeslal již zvací dopisy pro přednosty kardiologických klinik.

IV. Zpráva z Cor et Vasa
Prof. Aschermann informoval o tom, že od 1. ledna 2006 je časopis Cor et Vasa zařazen do databází EMBASE a SCOPUS. Další novinkou je, že od tohoto data je přístupná fulltextová verze Cor et Vasa na webových stránkách. Odkaz na tyto stránky je přístupný z webu ČKS.

V. Žádosti o granty ČKS pro rok 2006
DOMÁCÍ GRANTY:

• PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. (Hradec Králové)
• MUDr. Roman Škulec (Praha)
• MUDr. Ondřej Toman (Brno)
• MUDr. Pavel Osmančík (Praha)
• MUDr. Karel Mědílek (Pardubice)
• MUDr. Karolína Krátká (Praha)
ZAHRANIČNÍ GRANTY:
• MUDr. Tomáš Kovárník (Praha) - oponent dr. M. Želízko
• MUDr. Josef Kořínek (Praha) – oponent doc. V. Chaloupka
• MUDr. Miloš Kubánek (Praha) – oponent prof. J. Vojáček
Prof. Aschermann zdůraznil nedostatečnou kontrolu plnění grantů a čerpání peněz ze strany ČKS. Prof. Aschermann rozhodl ke každé žádosti určit jednoho oponenta, který by se o průběh grantu staral. Byli požádáni doc. I. Málek a dr. M. Želízko, aby na březnovou schůzi připravili kritéria hodnocení a určili pravidla pro hodnocení grantových projektů (např. formulář), jejich řešení, průběžných i závěrečných zpráv. Dále se rozhodlo, že schválené granty budou číslovány, např. 2006/1.
Protože se pro letošní rok přihlásil vysoký počet uchazečů o granty ČKS, rozhodl výbor, že domácí bude udělen pouze 1. Ostatním uchazečům jejichž žádosti budou výborem schváleni, bude udělen grant ČKS/Roche. Na řešení projektu bude stanovena lhůta 1 rok a přidělena částka 150 tis. Kč. O udělení zahraničních grantů rozhodne výbor ČKS na základě posudku oponentů.

VI. Dohodovací řízení
Prof. Aschermann obdržel pozvání na Dohodovací řízení k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na den 18. ledna 2006. Zastupováním ČKS byl pověřen dr. L. Berka, kterému byl odeslán pověřovací dopis.

VII. ČLS JEP – preventivní programy
Prof. Aschermann obdržel od prof. Blahoše z ČLS JEP informativní dopis s žádostí o jmenování garanta. Prof. Aschermann pověřil účastí na jednání doc. R. Cífkovou.

VIII. Diskusní stránky ČKS
Na základě rozhodnutí výboru na poslední schůzi byly na webové stránce ČKS zprovozněny diskusní stránky, které jsou po zalogování přístupné pouze členům výboru. Všichni členové výboru obdrželi od sl. Buchtové přístupové údaje, prof. Aschermann všechny vyzval ke komunikace přes tyto stránky.

IX. Dopis KC Liberec
Prof. Aschermann obdržel dopis od dr. F. Holma z Liberce s žádostí o akreditaci jejich pracoviště. Výbor vzal žádost na vědomí, projednána bude v rámci akreditační komise MZ ČR.

X. Dopis advokátní kanceláře Chytrý a spol.
Prof. Aschermann obdržel dopis od JUDr. Chytrého, advokáta firmy Praha Publishing s.r.o., na kterou bylo v nedávné době vypsáno konkurzní řízení. Dopis byl předán právnímu zástupci ČKS mgr. L. Prudilovi, který odpověděl, že ČKS nemá vůči Praha Publishing žádných pohledávek.

XI. Sjezd německé a britské kardiologické společnosti
Prof. Aschermann obdržel pozvání od Německé kardiologické společnosti na jejich výroční sjezd (20.-22. dubna 2006, Manheim). Prof. Aschermann se z časových důvodu nemůže kongresu zúčastnit, za ČKS pojede dr. M. Táborský, který má současně na tomto sjezdu i aktivní účast. O účasti dr. Táborského bude NKS informovat sl. Buchtová.
Dále prof. Aschermann obdržel informaci od Britské kardiologické společnosti o konání britského výročního sjezdu.

XII. Kongres resuscitace
Prof. Aschermann obdržel pozvánku na kongres od České společnosti resuscitace a intenzivní medicíny, který se bude konat 19.-22.září 2007, a zároveň i výzvu ke spolupráci. Prof. Aschermann předal dopis předsedovi PS Akutní kardiologie prof. J. Vojáčkovi.

XIII. Pracovní skupina sester ČKS
Dr. J. Leso začal ve spolupráci se sestrou Bc. P. Povolnou iniciovat vznik nové pracovní skupiny ČKS – kardiologických sester. Výbor tuto snahu přivítal, pro vedení přípravy bude pověřen dr. Leso.

XIV. Pozvánka WG Plicní cirkulace ESC
WG Plicní cirkulace ESC pořádá v červnu 2006 ve Varšavě symposium, kterého se z ČR zúčastní prof. M. Aschermann a členové PS Plicní cirkulace ČKS. Výbor rozhodl, aby se ČR ucházela o uspořádání symposia WG Plicní cirkulace ESC v roce 2008 v ČR.

XV. Národní kardiovaskulární program a Registry v ČR
Prof. Aschermann nadále pracuje na úpravě Národní KV Programu. Na svoji výzvu ke spolupráci spřáteleným společnostem zatím obdržel velice podrobnou odpověď pouze od pediatrické kardiologie. Dále prof. Aschermann navrhl spolupracovat na přípravě portálu NKVP s Centrem pro biostatistiku a analýzu (Brno) – doc. J. Dušek.
Národní registr kardiovaskulárních intervencí je spravován UZIS. V příštím týdnu má na UZIS prof. Aschermann schůzku s Mgr. Holubem.

XVI. Různé

 1. Kardiologické dny 2006 – výbor stanovil letošní termín KD na 23.-24. listopadu 2006. Místem konání bude tradičně Kongresové centrum Nemocnice na Homolce.
 2. Pokladník prof. L. Špinarová předložila ke schválení Rámcový rozpočet ČKS na rok 2006. Výbor tento rozpočet odsouhlasil, rozpočet bude zveřejněn na webových stránkách ČKS a v Cor et Vasa.
 3. Alpe-Adria Cardiology Meeting 2006 – letošní setkání Alpe-Adria CM se bude konat v Caftatu v Chorvatsku, v termínu 3.-7. května 2006. Výbor ČKS opět odsouhlasil finanční podporu cca 20-30 mladých kardiologů s aktivní účastí. Podmínky udělení budou uveřejněny na webu ČKS a v Cor et Vasa.
 4. Návrh na udělení medaile prof. Libenského – prof. Aschermann navrhl medaili prof. Libenského pro letošní rok udělit prof. M. Šamánkovi, výbor tento návrh odsouhlasil. Medaile bude předána v červnu 2006 v Poděbradech.
 5. Světový kardiologický kongres v Barceloně – ČKS bude mít na tomto kongresu, který se bude konat v termínu 2.-6. září 2006, opět svůj stánek. Sl. Buchtová již odeslala na ESC objednávku na bezplatné přidělení stánku o rozměrech 9 m².
 6. Guidelines pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy (autoři doc. J. Beneš, prof. P. Gregor, dr. A. Mokráček) – ČKS obdržela od doc. J. Beneše vypracovaná Guidelines IE. Jako oponenti byli stanoveni prof. J. Hradec a prof. J. Dominik.
 7. Nadace Galena byla nově přejmenována na Nadace pro Vaše srdce. Prof. Aschermann informoval o svém jmenování do správní rady.
 8. Firma Servier požádala ČKS o garanci na svůj „Stop projekt“ – cyklus seminářů, výbor žádost odsouhlasil.
 9. ICRC Brno – prof. Aschermann informoval o stavu příprav ICRC a o své schůzce, které se účastnil spolu s prof. P. Widimským u ministra zdravotnictví dr. D. Ratha. Prof. Aschermann byl ustanoven vedoucím poradního sboru. V Hospodářských novinách vyšel článek prof. Aschermanna a prof. Widimského jako reakce na články prof. Černého.Další schůzka, které se bude s prof. Widimským účastnit, bude u premiéra vlády ČR ing. J. Paroubka. Datum konání je 31.ledna 2006.
 10. Prof. Hradec byl požádán o návrh na změnu Stanov ČKS v otázce členství v ČKS. Prof. Hradec navrhl změnit řádné členství na: řádný člen a řádný člen kardiolog (lékař s kardiologickou atestací). Řádný člen kardiolog se automaticky stává členem ESC. Nové Stanovy ČKS budou schváleny na Valné hromadě ČKS, předtím budou zpřístupněny na webových stránkách ČKS.
 11. Výbor potvrdil zastupování ČKS prof. Hradcem a prof. Bultasem v jednání Kategorizační komise pro léky. Tato informace bude zaslána prof. Švihovcovi. Dopis odešle sl. Buchtová.

XVII. Noví členové ČKS
MUDr. Zoja Augustinová, Slovensko
MUDr. Hana Bláhová, Praha
MUDr. Jana Baselová, Havířov
Daniel Blanárik, Slovensko
Mgr. Patricie Balková, Praha
MUDr. Patrik Grajcar, Litoměřice
MUDr. Jiří Gilík, Praha
MUDr. Lukáš Handl, Plzeň
Mgr. Markéta Hlaváčková, Praha
MUDr. Lenka Kubková, Brno
MUDr. Jiří Malý, Liberec
MUDr. Lucie Popová, Praha
MUDr. Marek Richter, Olomouc
MUDr. Olga Stašková, České Budějovice
MUDr. Simona Šmírová, Zvole
MUDr. Viktor Tomek, Praha
Mgr. Robert Vysoký, Brno
MUDr. David Richter, Prostějov
MUDr. Štěpánka Bednářová, Měřín
MUDr. Jiří Jäger, Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Měsíček, Kyjov
Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., Středokluky
Mgr. Barbora Ondřáčková, Brno

Příští schůze se uskuteční dne 28. února 2006 v Brně, od 14,00 hod.
Další schůze se uskuteční dne 28. března 2006 v Praze, IKEM, od 14,00 hod.

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost