Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 24. 6. 2014 v Brně

od 14.00 hod., kancelář ČKS Brno

Přítomni: M. Táborský, M. Želízko, J. Hradec, F. Toušek, H. Skalická, J. Vítovec, J. Popelová, M. Fiala, J. Janoušek, J. Kautzner
Předsedové pracovních skupin: R. Rokyta
Předseda Revizní komise: J. Špinar
Omluveni: P. Widimský, J. Vojáček, P. Kala

 1. Zápis ze schůze výboru ČKS
  Zápis byl schválen bez připomínek.
   
 2. Zhodnocení XXII. výročního sjezdu ČKS
  L. Klímová informovala výbor ČKS o ekonomickém výsledku letošního kardio kongresu. Na straně příjmů byl zásadní úbytek fin. prostředků hlavně u pronájmu výstavních ploch (zúčastnilo se méně firem a na menších plochách než v minulých letech), dále u sponzorských příspěvků, které byly nad rámec standardních aktivit (výstavní plocha, sympozia, inzerce apod.). Firemních sympozií bylo zhruba stejně jako v loňském roce. Inzerce byla na stejné úrovni. Naopak zvýšením registračních poplatků vzrostl příjem ČKS téměř o 700 tis. Kč. Galavečer byl taktéž z úsporných důvodů přesunut z prostor BVV do hotelu Voroněž. Z kapacitních důvodů byl k dispozici menší počet vstupenek.
  Po stránce organizační někteří členové výboru upozornili na menší problémy s technickým zajištěním promítání prezentací (hlavně pak videí a bloků s hlasovacím zařízením). L. Klímová se domluví s technickou agenturou na vysvětlení těchto připomínek a zjednání nápravy pro rok příští.
  Bloky s požadavkem na hlasovací zařízení by měly být soustředěny v jednom sále, aby nedocházelo k problémům s přesouváním hlasovacích stanic a tím pádem i problémům při samotných prezentacích.
  Celkový počet registrovaných byl cca 3 500 osob.
  Valná hromada (VH) členů ČKS – v příštím roce bude nutné koncipovat přípravu a průběh valné hromady zcela jiným způsobem (s ohledem na připravovanou změnu stanov) – bude diskutováno s právním zástupcem ČKS, VH bude probíhat dvoukolově za přítomnosti notáře.
   
 3. Organizace léčby a diagnostiky vzácných onemocnění
  Na základě dotazníků rozeslaných na kardiocentra navrhla Pracovní skupina pro vzácná onemocnění na schůzi vznik center expertní péče. Pro každý okruh vzácných chorob byl navržen garant. U jednotlivých center by měla být uvedena kontaktní osoba s kontaktními údaji. Tato informace by se měla nechat společně s telefonickými kontakty zveřejnit v Cor et Vasa. Členové výboru pošlou do 12. 7. 2014 doc. Popelové připomínky, jako upřesnění názvů center, souhlas s navrženými garanty, apod. Do konce července tato pracovní skupina vypracuje finální podobu. Následně bude publikováno v Cor Vasa.
   
 4. Informace o odchodu Petry Riebauerové na MD, výběrové řízení na sekretářku ČKS
  Vzhledem k odchodu P. Riebauerové na mateřskou dovolenou, byla oslovena personální agentura. Ta navrhne kandidáty, ze kterých bude vybrána nová sekretářka ČKS. Výběrové řízení proběhne z doporučených kandidátek nejpozději během měsíce července.
   
 5. České kardiologické dny 2014
  České kardiologické dny budou probíhat v hotelu Diplomat v Praze ve dnech 27.–28. listopadu). Prof. Hradec navrhne odborný program a rozešle ho do 10. 8. ostatním členům výboru k připomínkování. Definitivní program bude schválen na zářijové schůzi výboru.
  Během prázdnin bude rozesláno všem členům ČKS e-mailové 1. oznámení se základními informacemi a budou taktéž spuštěny i webové stránky pro registraci (www.cksonline.cz). 2. oznámení bude distribuováno bezprostředně po sjezdu ESC.
   
 6. Informace o vzniku asociací – definice, právní aspekty, změna stanov
  Prof. Janoušek přednesl sdělení o struktuře, funkci a významu asociací na úrovni ESC. Byla zahájena široká diskuse na toto téma.
  Prof. Janoušek osloví právního zástupce ČKS, JUDr. Prudila, aby se vyjádřil k právním aspektům změny stanov v případě vzniku asociací a poté bude diskuse členů výboru a předsedů PS opět pokračovat. Hlasování o vzniku asociací proběhne na zářijové schůzi ČKS.
   
 7. Převzetí ceny WHO v Ženevě a následná tisková konference
  Prof.. Hradec informoval výbor o převzetí ceny (Dr. LEE Jong-wook), kterou uděluje World Health Organization. Toto ocenění bylo uděleno České kardiologické společnosti na návrh ministerstva zdravotnictví ČR. Cena Dr Lee Jong-Wook byla předána v Ženevě, kde ji v zastoupení převzal prof. Hradec. 30. května byla svolána tisková konference, která vzbudila velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Součástí ceny i je finanční odměna ve výši 50 tis. USD, která byla připsána na účet ČKS.
   
 8. Cor et Vasa
  Dne 1. 7. 2014 proběhne schůzka se zástupci Elsevieru, kde se bude projednávat další spolupráce. členové výboru budou o závěrech této schůzky informováni.
   
 9. Různé:
  1. Žádost o cestovní grant na ESC kongres – MUDr. Pazderník a MUDr. Šramko
   Výbor odsouhlasil, oba žadatelé mají na ESC kongresu aktivní účast a bude jim poskytnut cestovní grant ve výši á 30 tis. Kč, který jsou povinni po ukončení cesty vyúčtovat.
    
  2. ESC kongres pro vítěze Soutěže mladých kardiologů.
   Jednání autorů se zástupci farmaceutických společností probíhá.
   P. Riebauerová zkontroluje, zda jsou všichni vítězové ve spojení se svým sponzorem
    
  3. Reorganizace domovské stránky webu ČKS
   J. Kautzner nechá udělat analýzu webových stránek, kterou představí na schůzi výboru v září. Cílem je vznik moderních webových stránek, které byly funkční i na tabletech a chytrých telefonech.
    
  4. Výuková pracoviště pro ESC/EHRA
   Řada českých arytmologických pracovišť byla oslovena, aby zajistila výukovou aktivitu pro EHRU ve smyslu krátkodobých programů pro zahraniční arytmology – přihlásila se prozatím dvě centra, dle sdělení prof. Kautznera je možné, že podobné programy bude ESC organizovat i po jiné specializace.
    
  5. Výběrové řízení na akutní lůžka firmy Neuron Medical s.r.o.
   Prof. Hradec informoval o odloženém výběrovém řízení na zřízení 8 akutních lůžek kardiologické péče, o které požádala společnost Neuromedical. Jako zástupce za ČKS přednesl negativní stanovisko. VZP hlasovala pro uzavření smlouvy s firmou Neuron Medical, Asociace pojišťoven proti. Ministerstvo zdravotnictví tedy doporučí uzavření smlouvy s VZP, nikoliv pro Asociaci pojišťoven.
    
  6. Stanovení termínů pro schůze výboru na další období
   Termíny následujících schůzí výboru ČKS jsou: 16. 9. 2014, 14. 10. 2014, 26. 11. 2014.
   V roce 2015: 13. 1. 2015, 17. 2. 2015, 24. 3. 2015, 28. 4. 2015, 24. 5. 2014.
    
 10. Noví členové

Řádní:
MUDr. Miroslav Bambuch, Zlín
MUDr. Sylvie Bělešová, Praha
MUDr. Marek Koudelka, Olomouc
MUDr. Mária Majerníková, Znojmo
MUDr. Jozef Mikovčák, Třinec
MUDr. Přemysl Pech, Ústí nad Labem
MUDr. Panagiotis Plangesis, Praha
MUDr. Lucie Vlažná, Ústí nad Labem
MUDr. Řehořová Eva, Praha

Mimořádní:
Monika Asaadová, Duchcov
Bc. Filip Dosbaba, Brno
Stanislav Gregor, Moravská Třebová
Yitzchak Friedman, Jerusalem

Zahraniční:
MUDr. Andrea Gajdošová, Žilina

Žádost o zrušení členství:
MUDr. Hana Halámková, Vyškov


Zapsali: M. Táborský, P. Čermáková, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost