Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. 3. 2016 v Praze

23. března  2016, 13:00 hod, Praha, kancelář ČKS, Kavčí Hory

Přítomni:
M. Táborský, P. Kala, R. Rokyta, J. Janoušek, M. Želízko, R. Čihák, M. Fiala, M. Aschermann, A. Linhart, P. Widimský, P. Ošťádal, J. Šťásek

Předsedové PS a Revizní komise:
M. Pazderník, P. Janský, H. Skalická, J. Špinar, P. Jansa, J. Bělohlávek

Omluveni:
E. Sovová, P. Neužil, M. Branny, K. Linhartová, M. Hutyra

1.    Kontrola zápisu
Zápis ze dne 16.02.2016 byl schválen bez připomínek

2.    Odborný program XXIV. výročního sjezdu ČKS (A. Linhart)
Všem členům výboru ČKS a členům programového výboru byl zaslán on-line program, ke kterému neměl nikdo žádné připomínky. Prof. Táborský mimo odborný program navrhl, aby součástí kongresu bylo edukativně-společenské slavnostní otevření výstavy fotografií – Brno funkcionalistické, v podobě prezentace ředitelky vily Tugendhat v Rotundě po skončení odborného programu v pondělí 16.5. Návrh byl všemi přítomnými schválen. Po finalizaci programu zajistí Prof. Linhart předklad do angličtiny (z důvodu nahlášení programu na web Ethical MedTech). Návrh programu byl členy výboru jednohlasně odsouhlasen. Do 4.4.2016 bude připravená finální podoba programu, následuje tvorba elektronické verze.

3.    Materiály doplňující Stanovy dle nového občanského zákoníku (NOZ): Provozní řád, Volební řád a seznam členů (M. Táborský a komise pro Stanovy)
Inovované Stanovy by měly být schváleny na členské schůzi, která se bude konat  15.5.2016. Podle NOZ je třeba schválit také Provozní řád, Volební řád a Seznam členů, jako rovnocenné dokumenty, které musí mít Česká kardiologická společnost k dispozici. Prvním krokem je tedy schválení Stanov ČKS, dále pak úprava Provozního řádu a také definovaný Volební řád. Seznam členů společnosti bude z on-line systému ČKS vygenerován k 15.5.2016. Cílem je zjednodušení Stanov, uvedení nových typů členství a sjednocení Volebního řádu asociací. Prof. Janoušek byl požádán, aby během 14-ti dnů diskutoval se všemi vzniklými asociacemi tuto problematiku, aby bylo možné zařazení do Provozního řádu. Závěr z diskuze o Stanovách ČKS bude uveřejněn na webu společnosti do 14.4.2016.

4.    Návrh změny Stanov ČKS 2016 (M. Táborský a komise pro Stanovy)
Prof. Táborský představil přítomným novou verzi Stanov ČKS. Byly postupně prodiskutovány všechny body a odsouhlasena navrhovaná verze. Návrh změny Stanov bude uveřejněn na webu ČKS nejpozději měsíc před kongresem (tj. do 15. dubna).

5.    Zpráva organizačního výboru sjezdu (L. Klímová)
K dnešnímu dni je přihlášeno 1020 osob, zařazeno 22 firemních sympózií. Program XXIV. výročního sjezdu bude do konce týdne uveřejněn na webových stránkách sjezdu a webu ČKS. L. Klímová rozešle potvrzení o zařazení všech sdělení a předsednictví všem přednášejícím a předsedajícím. Jakmile bude odborný program hotový, L. Klímová jej předá Dr. Doležalovi, který připraví podklad pro aplikace do mobilních zařízení. Tento týden také proběhlo jednání s Mladou frontou ohledně mediálního zajištění AV techniky. Nabídka ze strany Mladé fronty je finančně náročná, z toho důvodu bylo odstoupeno od jejich nabídky vybudovat tiskové středisko na brněnském Výstavišti. Příprava Kardioběhu/Kardiochůze Jiřího Tomana je zajištěna. Dále také probíhá jednání týkající se přípravy stánku „Czech Heart“, kde budou měřeny rizikové faktory. Sponzorem je sanofi-aventis. Po slavnostním zahájení kongresu proběhne společná večeře v hotelu Holiday Inn (15.5. od 20,30 hod).

6.    Příprava členské schůze 15. 5. 2016 (M. Táborský, M. Branny, P. Ošťádal)

Program členské schůze je následující:

1. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2015 (M. Táborský)
2. Zpráva o činnosti Pracovních skupin a asociací ČKS (J. Janoušek)
3. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2015 (P. Ošťádal)
4. Revizní zpráva za rok 2015 (M. Branny)
5. Návrh na změnu Stanov ČKS (M. Táborský)
6. Diskuze a hlasování o přednesených zprávách

7.    Návrh nového zákona o vzdělávání – postavení oboru kardiologie (M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart, R. Rokyta)
Přípravu zákona měla na starosti komise náměstka Prof. Vymazala. První čtení tohoto zákona je již připraveno v Poslanecké sněmovně PČR a připomínky lze v této fázi podávat pouze cestou poslanců nebo Zdravotnického výboru . Doba celkové doby vzdělání je v návrhu zákona uvedena na 4,5 roku. Prof. Widimský sdělil, že v současné chvíli neexistuje akreditační komise pro kardiologii a navrhl variantu v tomto znění: Česká kardiologická společnost požaduje, aby v situaci, kdy politické rozhodnutí vedlo ke zkrácení celkové délky vzdělávání v kardiologii z původních 6-ti let na současných navrhovaných 4,5 roku, byla kardiologie alespoň zařazena mezi obory s vlastním základním kmenem. Tento kmen by zůstal zachován podle současného vzdělávacího programu. Návrh Prof. Widimského byl všemi hlasy schválen.

8.    ESC kongres, Řím
K dnešnímu dni bylo zasláno na sekretariát ČKS 31 signovaných abstrakt. Dr. Pazderník také zařídil cestou EHH 25-ti mladým kardiologům registrační poplatek zdarma. Úhrada nákladů účasti mladých kardiologů na sjezdu ESC 2016 bude provedena z prostředků Grantové komise ČKS.

9.    Cor et Vasa (M. Aschermann)
První číslo časopisu Cor et Vasa obsahuje 180 stran. Na stránkách ČKS bude umístěn odkaz, že všechna guidelines, která jsou publikovaná v prvním čísle, jsou zdarma dostupná na webu České kardiologické společnosti. Druhé číslo časopisu se již připravuje, týká se především problematiky CMP. Prof. Widimský požádal, aby toto číslo bylo možné prezentovat na akci ICCA Stroke, která se bude konat 22.-23.4.2016 v Praze. Prof. Aschermann také informoval o novém redakčním systému EVISE. Od 1.1.2017 bude Cor et Vasa zařazena do Pubmed central. Česká kardiologická společnost má v tuto chvíli přislíben objem reklamy na první a druhé číslo časopisu výrazně vyšší než v roce 2015.

10.    Změna členství ESC 2016 (M. Táborský)
Prof. Táborský informoval členy výboru o nově vytvořeném systému členství v Evropské kardiologické společnosti, které je aktivní od letošního roku. Základní členství v ESC je zdarma, druhým typem členství je tzv. ESC Professional members, třetím pak Professional Pass member a posledním typem členství – Fellowship. Typy členství a výše úhrad budou prezentovány na sjezdu ESC 2016.

11.    Různé:

-  Voting delegate forms for the ESC elections 2016 (M. Táborský)
Na základě zaslaných informací o počtu členů České kardiologické společnosti získala ČKS 6 hlasů (Voting members) pro volby do ESC. Systém hlasování je identický jako v loňských letech – korespondeční cestou Pro letošní rok bylo navrženo těchto 6 členů: Prof. M. Táborský, Prof. P. Widimský, Prof. A. Linhart, Dr. P. Kala, Prof. M. Aschermann a Prof. R. Rokyta. R. Tichá zajistí nahlášení těchto jmen do ESC.

- PS Kardio 35 (M. Pazderník)
Dr. Pazderník – předseda PS Kardio 35 informoval členy výboru o dosavadních čtyřech letech jeho působení v této pracovní skupině, především o akcích, které byly prostřednictvím sekretariátu ČKS pořádány. Dále také sdělil, že se blíží konec volebního období, volby do výboru PS Kardio 35 budou probíhat v dubnu tohoto roku.

- Hospodaření ČKS za rok 2015 (L. Klímová)
L. Klímová představila hospodaření ČKS, které obdržela od účetní firmy. Celkový zůstatek před zdaněním činí 1.822.000,- Kč (bez odpisů), po zdanění je čistý zisk společnosti 1.211.000,- Kč. Podklady k hospodaření bude mít k dispozici revizní komise, která přednese svoji zprávu na členské schůzi během XXIV. výročního sjezdu ČKS.

-  Krátké zhodnocení akce 18. Symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti (R. Tichá)
Oproti loňskému roku se na akci zaregistrovalo asi o 50 lidí více, celková účast na akci byla 200 osob. Zisk akce organizované sekretariátem ČKS činil před zdaněním  147 tisíc Kč.

-  Žádost o uveřejnění akce na webu ČKS – X. kongres ČSIM
Doc. Balík, který je předsedou vědeckého výboru X. kongresu České společnosti intenzivní medicíny, zaslal na sekretariát ČKS žádost o uveřejnění akce, která se bude konat od 25.-27.5.2016 v hotelu International v Brně. Rovněž také Doc. Balík požaduje rozeslání informace o akci všem členům České kardiologické společnosti. Členové výboru tuto žádost schválili.

-  Guidelines (R. Tichá)
Prof. Vaverková se vzdává role koordinátora zkrácené formy doporučených postupů - Léčba dyslipidémií 2016. Pověřila proto Prof. Cífkovou, aby vedla autorský kolektiv. O autorech guidelines standardně rozhoduje výbor ČKS. Prof. Táborský navrhl a současně požádal Prof. Linharta, zda by mohl být hlavním garantem těchto doporučených postupů. Prof. Linhart osloví s žádostí o spolupráci Doc. Vrablíka. Návrh Prof. Táborského byl přítomnými schválen.

-  MZ ČR – žádost o nominaci zástupce ČKS do VŘ (M. Táborský)
Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče intenzivní a akutní lůžkové péče standardní v oboru kardiologie pro území Zlínského kraje, které bylo vyhlášeno na základě návrhu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Výběrové řízení se bude konat na MZ ČR dne 13.4.2016. Prof. Táborský se, jakožto garant Zlínského kraje, tohoto řízení zúčastní. Cílem bude podpora vzniku samostatného Kardiologického oddělení KNTB.  

- Termín příští schůze výboru ČKS
Prof. Táborský navrhl, aby dubnový termín schůze výboru ČKS byl zrušen a příští schůze výboru se tedy konala až 15.5.2016 v Brně, při příležitosti XXIV. výročního sjezdu ČKS. Tento návrh byl přijat.

- Žádost – Sdružení pacientů s plicní hypertenzí (L. Klímová)
L. Klímová informovala přítomné o obdržení žádosti o poskytnutí bezplatného prostoru pro stánek v rámci kardio kongresu. Žádost byla jednohlasně schválena.

Noví členové:

Řádní:
MUDr. Binterová Jiřina, Chomutov
MUDr. Kopecký Jiří, Vikýřovice
MUDr. Pecuchová Mária, Opava
MUDr. Valeriánová Anna, Praha

Mimořádní:
Bačůvková Ivana, Fryšták
Brožová Martina, Hradec Králové
Hanáková Zuzana, Praha
Kožušníková Veronika, Ostrava
Počarovský Jan, Praha
Přibylová Ivana, Praha
Svobodová Jana, Praha

Zahraniční:
Varhaník Filip, Trenčín

Zrušení členství na vlastní žádost:
MUDr. Havelka Jan, Čáslav
MUDr. Ulbrych Jan, Brno

Termín další schůze výboru ČKS bude 15.05.2016 v 11:30 hod v Brně, salonek hotelu Holiday Inn.

Zapsali: T. Bracková, M. Táborský, L. Klímová

 

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost