Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. 11. 2016 v Praze

23.11.2016, 16.00hod., Praha, hotel Diplomat

Přítomni:
M. Táborský, R. Rokyta, P. Ošťádal, M. Fiala, A. Linhart, J. Šťásek, P. Neužil, M. Želízko, M. Aschermann, J. Janoušek, M. Mates, J. Bělohlávek, E, H. Skalická

Předsedové PS a Revizní komise:
M. Hutyra, P. Janský, M. Branny

Omluveni:
P. Widimský, J. Vítovec, J. Špinar, P. Kala, R. Čihák

 

1. Kontrola zápisu
Zápis ze dne 20.9.2016 byl schválen bez připomínek.

2. Návrh grantové komise ČKS pro rok 2017 (J. Janoušek)
J. Janoušek prezentoval v zastoupení prof. Widimského výboru návrh Grantové komise ČKS pro rok 2017. Doporučuje podpořit především cestovní granty, které vedou k edukaci mladých kardiologů a k rozvoji oboru. Stanovený finanční objem pro rok 2017 je  v max. výši 1 mil. Kč. Grantová komise finálně doporučila výboru schválit žádosti o cestovní granty:  dr. Sulženka, dr. Šramka a dr. Hály. Výbor finanční podporu cestovních grantů odsouhlasil.

3. Návrh rozpočtu ČKS 2017 (P. Ošťádal)
P. Ošťádal předložil výboru návrh rozpočtu 2017, který vychází z rozpočtu roku 2016 a reflektuje veškeré předpokládané příjmové i výdajové stránky. Hlavním zdrojem financování ČKS zůstává nadále výroční sjezd ČKS. Výbor návrh odsouhlasil.

4. Návrh investice ČKS, zhodnocení hospodářského výsledku (L. Klímová)
Z důvodu nedostačujících kapacit pro schůze výboru ČKS, asociací, PS, programového a organizačního výboru odsouhlasil výbor ČKS prodej současné kanceláře ČKS v Brně s nutností stanovení znaleckého posudku a koupi nové nemovitosti. L. Klímová v zastoupení tříčlenné komice ( Vítovec/Špinar/Klímová) prezentovala tři varianty kancelářských prostor v Brně. Výbor hlasováním vybral jednoznačně variantu koupi kancelářských prostor v Brně Bohunicích. Pro koupi navrhované nemovitosti hlasovali: M. Táborský, R. Rokyta, P. Ošťádal, M. Fiala, A. Linhart, J. Šťásek, P. Neužil, M. Želízko, M. Aschermann, J. Janoušek, M. Mates, J. Bělohlávek, E, H. Skalická. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5. Programový výboru sjezdu 2017 (A. Linhart, L. Klímová)
Termín zasedání bude 24.1.2017. Deadline pro aktivní účast je 21.12.2016. Budou uspořádány edukační bloky ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. Hlavní motta XXV. Výročního sjezdu budou: 1.  Cévní mozková příhoda 2. PCI – 40 .výročí 3. Mezioborová spolupráce (diabetologie, radiologie, neurologie a další ) – výbor souhlasí. Každá asociace a PS má možnost pozvat si svého zahraničního řečníka, zejména na podporu aktuálních doporučených postupů ESC. Koordinaci této problematiky vůči ESC/EHH zajistí Radka Tichá, která bude také koordinátorem servisu pro zahraniční hosty . Hlavním zahraničním hostem sjezdu bude  prezident ESC prof. J. Bax, který bude mít v úterý slavností blok a bude mu  a bude mu udělena  zlatá Libenského medaile a křišťálové srdce ČKS za zásluhy o rozvoj evropské kardiologie.

6. Cor et Vasa (M. Aschermann)
M. Aschermann prezentoval ediční plán časopisu pro rok 2017. První číslo special issue, téma TAVI, guest editor Petr Kala, deadline pro rukopisy 15.12.2016.Dále 4 čísla standardní, jedno z nich opět věnováno kazuistikám. Číslo 6/2017 special issue – guest editor prof. Petr Lanzer , deadline pro rukopisy 31.8.2017. 2016: EVISE systém i přes opakované stížnosti a konzultace s vydavatelstvím Elsevier není možno změnit.

7. Elektronická učebnice E-Cardio (M. Táborský)
M. Táborský informoval výbor o elektronické učebnici E-Cardio. Jedná projekt LF UPOL, participuje na ní většina členů výboru ČKS, bude umístěna na webu ČKS, a budou k ní mít přístup všichni členové společnosti, kterým budou zaslány přístupové údaje. Aktualizovat se bude 1x ročně a bude sloužit jako základ přípravy ke kardiologické atestaci. Výbor hlasoval jednoznačně pro umístění na webových stránkách ČKS.

8. Kazuistická sdělení – program Kardio 35 (J. Bělohlávek)
J. Bělohlávek informoval o přípravách platformy, která se zabývá výhradně kazuistickými sděleními. Je možné se k tomu připojit přes počítač, nebo mobilní telefon. V databázi je 60 kazuistik a účastní se přes 300 lékařů. Je to akreditováno Českou lékařskou komorou. Výbor ČKS souhlasil s endorsováním této výukové platformy.

9. Hodnocení Echodnů (A. Linhart)
A. Linhart zhodnotil Echodny 2016: Akce proběhla jak po odborné tak po organizační stránce úspěšně, zúčastnilo se 223 osob, 23 firem. Probíhají přípravy ČAZM pro Echodny  2017.

10. Hodnocení sympozia ČASR (P. Neužil)
P. Neužil zhodnotil akci jako velice pozitivní – proběhla v Olomouci také za účasti zahraničních řečníků, zúčastnilo se 520 osob z ČR a SR. Výbor ČASR koordinuje se slovenskou stranou sympózium 2017, které se bude konat na Slovensku.

11. Hodnocení aktivit asociací a pracovních skupin ČKS (M. Táborský)
Sekretariát ČKS bude v roce 2017 organizovat 10 odborných akcí PS/asociací. Některé PS však dosud nevykazují žádnou mimořádnou  aktivitu ve smyslu organizace vzdělávacích akcí a podpory jednotlivých suboborů kardiologie. Na lednové schůzi výboru proběhne hodnocení asociací a PS ČKS.

12. Návrh změny zástupců ČKS v komisi farmakoterapie ČSL JEP (A. Linhart)
Výbor jednoznačně hlasováním zvolil A. Linharta jako jediného nového koordinátora za ČKS pro zastupování společnosti v Komisi farmakoterapie ČSL JEP a to od 1.12.2016. ČSL JEP a SÚKL budou písemně o této změně v rámci procesů správního řízení informovány.

13. Atestace z kardiologie 2016/2020 (J. Šťásek)
J. Šťásek informoval výbor o termínech atestací, podzimní termín 2016 . Aktualizované  podmínky pro atestace jsou  uveřejněny na webu ČKS.

14. Členský poplatek do ČKS – přehled neplatičů ( I. Pavézková)
I. Pavézková zaslala výboru seznam všech členů ČKS, kteří dosud nezaplatili členský poplatek. Informovala výbor o postupu při výběru členských poplatků – v lednu je zaslána výzva k zaplacení členských poplatků, koncem června je poslána první a koncem září druhá upomínka. Minulý týden byla zaslána třetí upomínka. Na lednové schůzi výboru ČKS bude ukončeno členství všem , kteří i přes opakované upomínání nebudou mít členský poplatek za rok 2016 zaplacen. Současně budou všichni členové vyzvání k aktualizaci mailových a korespondenčních adres v rámci osobního účtu ČKS.

15. Plán schůzí výboru ČKS na rok 2017

Výbor odsouhlasil plán schůzí na rok 2017:

24.1.2017

21.2.2017

21.3.2017

18.4.2017

7.5.2017

20.6.2017

19.9.2017

24.10.2017

22.11.2017

 

16. Doporučené postupy ESC 2017

Doporučené postupy ESC 2017:

AMI-STEMI:  M. Mates - doplní autory

Focused Update on Dual Anti-platelet Therapy – Z. Moťovská, I. Varvařovský, P. Janský

Peripheral Artery Disease : D. Karetová (koordinátor A. Linhart)

Valvular Heart Disease: K. Linhartová

Odborné stanovisko ČKS Vrozené srdeční vady – J. Popelová

Odborné stanovisko ČKS pro extrakce elektrod:  M. Táborský, P. Neužil a J. Kautzner

Odborné stanovisko ČKS eHealth v kardiologii: M. Táborský

Termín dodání autorských kolektivů je do 4.12.2016

17. Různé

a) Mimotělní podpora srdce a plicJ. Bělohlávek požádal o rozšíření ps o zástupce ČKS, který se bude věnovat problematice mimotělních podpor srdce a plic – navrhne dr. Želízko

18. Noví členové (I. Pavézková)

Řádní lékaři:

MUDr. Daniel Beran, Liberec

MUDr. Markéta Cardová, Hradec Králové

MUDr. Martina Cvíčela, Sokolov

Adéla Gábrlíková, Ostrava

MUDr. Josef Hornof, Praha

MUDr. Vlastimil Klát, Ústí nad Labem

MUDr. Markéta Peterková, Ústí nad Labem

PharmDr. Jana Ptáčníhová, Praha

MUDr. Adrian Reichenbach, Praha

MUDr. Kateřina Saitzová, Olomouc

MUDr. Dita Schaffelhoferová, Nové Hrady

MUDr. Petr Skála, Holice

MUDr. Andrea Širáková, Praha

Řádní nelékaři:

Ing. Hana Alfredová, Praha

Ing. Pavel Bárta, Praha

Ing. Tomáš Bouček, Praha

Ing. Ivan Dvořák, Praha

Ing. Jan Černý, Liberec

Ing. Martin Čvančařa, Karlovy Vary

Ing. Jiří Exner, Praha

Ing. Zdeňka Fingrová

Ing. Petr Hausser, Praha

Ing. Ivona Hošková, Praha

Ing. Helena Jansová, Praha

Ing. Veronika Jarošová, Ostrava

Ing. Tomáš Kulík, Brno

Ing. Alena Kulíková, Pozořice

Ing. Karol Mikuláš, Buštěhrad

Ing. Petr Moravec, Praha

Ing. Jan Náhlík, Praha

Ing. Radka Procházková, Praha

Ing. Zuzana Svánovská, Brno

Bc. Jan Svoboda, Praha

Michaela Tanzerová, Praha

Ing. Miroslav Tregler, Brno

Ing. Jakub Vacek, Plzeň

Ing. Václav Vejvoda, Plzeň

Ing. Viktor Šikula, Praha

Ing. Ondřej Švagr, Praha

Ing. Zdeněk Švůb, Praha

Ing. Jana Žďárská, Praha

Mimořádní:

Martina Földiová, Praha

Dalibor Klimeš, Olomouc

René Molnárů, Břeclav

Petr Rohánek, Olomouc

Zahraniční:

MUDr. Zuzana Barinková, Ilava, SR

Zrušení členství na vl. žádost:

MUDr. Pavla Fricová, Citoliby

MUDr. Ladislav Michl, Přerov

MUDr. Michal Švarc, Hradec Králové

 

Termín další schůze výboru ČKS bude 24.1.2017 od 13.00hod v hotelu Holiday In Brno.

Zapsali: I. Pavézková, M. Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost