Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. září 2010 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. L. Špinarová, prof. A. Linhart, doc. M. Táborský, prof. P. Widimský, prof. J. Vítovec, dr. H. Skalická, dr. L. Groch, dr. F. Toušek, prof. J. Kautzner, dr. J. Bytešník
Omluveni:dr. J. Škovránek, doc. V. Chaloupka
Přizváni: ing. Buchníček

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny body zápisu červnové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
   
 2. Finance ČKS
  Ing. Buchníček navrhl výboru ČKS rozdělení financí ČKS do tří finančních ústavů a zároveň podpořil návrh na zřízení kanceláře ČKS v Praze (jako vhodné formy uložení části finančních prostředků ČKS – kromě kanceláře také sídlo pro redakci Cor et vasa). Výbor tento návrh schválil. Výběrem vhodného objektu byli pověřeni prof. Widimský a doc. Táborský.
   
 3. Stanovy ČKS
  Prof. Widimský připravil návrh na změny stanov ČKS a po předchozí poradě s JUDr. Prudilem tyto změny prezentoval výboru. Výbor změny odsouhlasil. JUDr. Prudil také navrhl, aby se ze stanov vyjmuly organizační věci sekretariátu a zapracovaly se zvlášť do provozního řádu. JUDr. Prudil přislíbil zaslat konečné znění modifikovaných stanov do kanceláře ČKS do 5. 10. 2010. Poté bude zahájen standardní proces směřující k jejich projednání valnou hromadou ČKS.
   
 4. Kardiologické dny – název a program
  Výbor hlasoval o novém názvu pro Kardiologické dny, pořádané v listopadu každý rok, hlasováním byl vybrán nový název - České kardiologické dny.
  Program: Doc. Táborský prezentoval výboru návrh programu. Zapracuje drobné připomínky a program bude rozeslán členům ČKS.
   
 5. Výroční sjezd ČKS 2011
  Prof. Aschermann obdržel připomínky od PS ATKS k novému termínu sjezdu 2011, výbor PS dostane vysvětlující dopis, programový výbor sjezdu ČKS uzpůsobí program tak, aby maximálně vyšel vstříc PS ATKS.
  P. Klímová upozornila výbor na nutnost určení data sjezdu 2012. Výbor se dohodl na termínu 12.–15. 5. 2012. Dále p. Klímová informovala výbor o organizačním zajištění sjezdu: V pavilonu E budou využity všechny možné prostory a budou tam přesunuty i přednášky z Kongresového centra. Galavečer bude přesunut do pavilonu A1. Do příští schůze členové výboru navrhnou zahraniční hosty sjezdu. Od sjezdu 2011 budou moci zájemci přihlásit sdělení přímo do sekce To nejlepší z České kardiologie. Složení programového i organizačního výboru sjezdu zůstává stejné. V programu budou opět zahrnuty přímé přenosy. Dopisem budou osloveni přednostové kardiocenter, aby poslali své návrhy na přímé přenosy z jejich pracovišť z oblasti intervenční kardiologie a kardiochirurgie.
   
 6. Zlatá medaile prof. Libenského
  Prof. Aschermann navrhl, aby byla udělena Zlatá medaile prof. Libenského in memoriam prof. Šimonovi – zveřejněno v Cor et vasa, výbor návrh odsouhlasil.
   
 7. Dopis na VZP o TAVI
  Prof. Aschermann obdržel žádost o vydání oprávněnosti Kardiocentra Nemocnice Podlesí provádět katetrové implantace aortální chlopně (TAVI). Výbor Pracovní skupiny "Intervenční kardiologie" vypracoval návrh dopisu, který požaduje aby plátci zdravotní péče v ČR (zdravotní pojišťovny) zohlednili Věstník MZ ČR z roku 2009, který stanovil, že tuto metodu mohou dělat všechna pracoviště, kterým byl MZ ČR udělen status komplexního kardiovaskulárního centra. Výbor ČKS text dopisu schválil. Dopis bude odeslán na VZP.
   
 8. Provozní otázky ČKS
  Prof. Widimský, jako budoucí předseda ČKS, připravil souhrn provozních záležitostí ČKS, které budou zapracovány do provozního řádu ČKS.
   
 9. Audit hospodaření ČKS
  Podle současných stanov ČKS bude před přebráním funkce nového předsedy proveden audit hospodaření ČKS.
   
 10. Různé
  1. Prof. Aschermann obdržel závěrečnou zprávu grantu dr. Musila, zpráva byla přijata bez připomínek..
  2. Prof. Aschermann obdržel žádost dr. Kaňovského o podporu na cestovní výlohy na Acute Cardiac Care. Výbor žádost zamítl.
  3. Na ČKS došla žádost dr. Pazderníka o poskytnutí zahraničního grantu Roche. Výbor žádost schválil.
  4.  Inovace Doporučených postupů ČKS, které budou obhajovány na výročním sjezdu 2011 budou: Fibrilace síni – autoři: dr. Čihák, dr. Fiala, dr. Heinc, doc. Neužil, oponenti: budou určeni , Revaskularizace – autoři: dr.Kala, prof. Pirk, doc. Němec, dr. Želízko, prof. Widimský - oponenti: dr. Groch a dr. Š. Černý. Předoperační příprava kardiaka na nekardiální výkon – autoři: dr. Skalická, dr. Bruthans, prof. Hradec, oponenti: prof. Vítovec a dr. Toušek. Komorová tachyarytmie – autoři: dr. Bytešník, prof. Kautzner, doc. Neužil, dr. Pařízek, oponenti: budou určeni.
  5. Prof. Aschermann informoval výbor o přípravě Cor et Vasa. Upozornil, že je nedostatek článků k uveřejnění a také nedostatek recenzentů. Do příští schůze prof. Aschermann připraví možné návrhy pro další vydávání časopisu.
  6. Prof. Linhart informoval o průběhu příprav kampaně Lékaři proti kouření a na pomoc kuřákům Prof. Linhart oslovil osm odborných společností a všechny vyjádřily zájem o spolupráci. Budou vytvořeny webové stránky. V dalších fázích budou osloveny farmaceutické společnosti o finanční podporu a před výročním sjezdem bude realizována tisková konference, věnovaná především této problematice.
  7. Prof. Kautzner informoval, že bude probíhat Evropský registr ablací fibrilace síní. Je to organizováno Evropskou kardiologickou společností, je vyčleněna částka 10tis.EUR. Prof. Kautzner navrhl pět center, na která by byla částka rozdělena. Smlouva bude podepsána mezi ČKS a ESC.
  8. Prof. Aschermann pogratuloval prof. Kautznerovi za úspěch ve volbách do výboru ESC. Prof. Kautzner informoval o novinkách v ESC a o programech schůzí, které navštívil během Evropského kongresu ve Stockholmu. Důležitou aktivitou pro další roky bude iniciativa „Cardiologist of tomorrow“, která bude podporovat mladé kardiology. V některých národních společnostech již existují pracovní skupiny, nebo kluby mladých kardiologů a mají za cíl pomáhat při postgraduální výchově v kardiologii, podporovat výzkum, pořádat odborné vědecké schůze apod. Prof. Kautzner s přípravným výborem nachystá prezentaci jak by mohla být tato iniciativa realizována v ČR a předloží ji výboru ČKS.
   ESC dále vyhlásila kampaň „Go Red for Women“, která je zaměřena na KVO u žen. Návrhy na formy kampaně v ČR je možno zasílat na sekretariát ČKS do 15.12.2010. Vítězné projekty budou finančně odměněny a prezentovány na Summitu ESC.
    
 11. Noví členové
  • MUDr. Ondřej Sirotek, Plzeň
  • Vlková Zdenka, Ostrava
  • MUDr. Zdenka Mánková, Praha
  • MUDr. Monika Kaldararová, Bratislava
  • MUDr. Josef Marek, Praha
  • MUDr. Aleš Král, Praha
  • MUDr. Bc. Jana Mohsinová, Teplice
  • Mgr. Petra Slavíková, Praha
  • Jana Miškevová, Ostrava
  • MUDr. Pavol Horváth, Liberec
  • MUDr. Katarína Martiaková, Třinec

 
Příští schůze se uskuteční dne 8. listopadu 2010 v Praze, od 18,00 hod.

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost