Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 20. 9. 2016 v Brně

20.9.2016, 13.00 hod, Brno, kancelář ČKS

Přítomni:
M. Táborský, P. Kala, R. Rokyta, R. Čihák, P. Ošťádal, M. Fiala, J. Vítovec

Předsedové PS a Revizní komise:
M. Branny, J. Bělohlávek, E. Sovová, L. Klemsová, H. Skalická, J. Honěk

Omluveni:
J. Janoušek, M. Želízko, M. Aschermann, A. Linhart, P. Widimský, J. Šťásek, P. Neužil, M. Hutyra

 

1. Kontrola zápisu
Zápis ze dne 14.6.2016 byl schválen bez připomínek.

2. Výsledky ankety členské základny – sjezd ČKS 2016 ( L. Klímová, M. Táborský)
M. Táborský informoval o anketě, která byla uveřejněna v on-line systému ČKS. Celkem přišlo 450 odpovědí.

Termín sjezdu: většina hlasovala pro začátek v neděli a konec ve středu, doporučeno ponechat stávající model.

Odborný program: ponechat stejný jako dosud, více formátu jak nato, pro a proti

Spokojenost s technickým zajištěním sjezdu: většina spokojená.

Obědy: ponechat teplé obědy, zlepšit kvalitu

Program v elektronické podobě: většině vyhovuje, zlepšit stabilitu a zajistit dostupnost pro kolegy ze SR

Výbor odsouhlasil, že jednoduchý tištěný ČB program na sjezdu 2017 bude v počtu 1000 ks a bude volně k dispozici účastníkům v rámci registrace.

3. Návrh složení a volba Programového výboru sjezdu 2017 (M. Táborský)
Výbor odsouhlasil složení Programového výboru sjezdu 2017 – předseda A. Linhart, složení stejné jako v roce 2016 a navíc  součástí výboru budou všichni předsedové asociací a PS ČKS.

4. Návrh složení a volba Organizačního výboru sjezdu 2017 (M. Táborský)
Výbor odsouhlasil složení Organizačního výboru sjezdu 2017. Zůstává stejný jako v loňském roce, tedy předseda J. Vítovec, členové M. Táborský, A. Linhart, J. Špinar, L. Klímová, P. Kala.

5. Sjezd 2017 (M. Táborský, L. Klímová)
M. Táborský informoval, že je již uzavřená smlouva s generálním sponzorem a ostatní firmy jsou v jednání. Výbor odsouhlasil udělení čestného členství a Libenského zlaté medaile prezidentu ESC prof. J.J. Baxovi.

5. Sjezd ESC 2016 pohledem ČKS, participace členů výboru na aktivitách ESC (P. Widimský)
Na webových stránkách ČKS bude uveřejněna informace o participaci členů výboru na aktivitách ESC. V roce 2016 byla vysoká aktivní účast z ČR na kongresu ESC v Římě. Celkem bylo 29 přednášek a 30 posterů. Prof. Widimský doporučuje zahájit dialog o podpoře mimopražských center v oblasti vědecko-výzkumné činnosti a prezentace výsledků pracovišť.

5. Nová pravidla grantových projektů ČKS 2017 (P. Widimský)
Výbor odsouhlasil posunutí uzávěrky pro zaslání žádostí o grant na rok 2017 na 31.10.2016. Členové ČKS budou emailem vyzváni k zaslání svých žádostí a budou informováni o změně termínu uzávěrky. Výborem odsouhlaseno uvolnění částky 1 mil Kč z rozpočtu společnosti pro grantové projekty zahájené v roce 2017.

6. České kardiologické dny 2016 (P. Ošťádal, I. Pavézková)
P. Ošťádal prezentoval výboru finální podobu programu ČKD 2016. Výbor souhlasí. Bezprostředně bude informována členská základna mailem, program bude uveden na webových stránkách ČKS. Finančně jsou ČKD 2016 zajištěny.

7. Návrh vzniku Center mimotělní podpory srdce a plic – ČAAK (J. Bělohlávek, P. Ošťádal)
Výbor se seznámil s textem dokumentu a odsouhlasil mandát ČAAK v jednání s dalšími odbornými společnosti v rámci tzv. kulatého stolu. O dalším výboji jednání a finální podobě dokumentu bude výbor informován na listopadovém zasedání.

7. Přehled publikací české verze doporučených postupů ESC – Cor et Vasa (M. Aschermann, M. Táborský)
Srdeční selhání: A+ Č V vloženy do systému EVISE                     

Fibrilace síní: AV vložena do systému EVISE                     

Dyslipidémie – v přípravě, bude hotovo do konce listopadu

KV prevence – v přípravě, bude hotovo do konce listopadu

Odborné stanovisko – Extrakce - AV vložena do systému EVISE

H. Skalická pověřena realizací české zrácené verze odborného stanoviska ESC: Cancer treatments & cardiovascular toxicity 2016                                                       

8. Cor et Vasa (M. Aschermann)
Cor et Vasa číslo 5 je v přípravě – kazuistiky + guidelines srdeční selhání. Číslo 6 bude special issue, TAVI, bude připraveno včas.

V současnosti je již 104 rukopisů, přibylo zahraničí, 2015 celý rok 98 článků zadaných. To vede k prodloužení doby k publikaci až na 1rok. Byla zaslána žádost na Elsevier o přidání stran, dostali jsme 60 stran na 2016 navíc zdarma. Byla podána žádost o podporu na AV ČR 60 tisíc.

9. Příprava akcí asociací a PS ČKS ( sekretariát ČKS)
L. Klímová informovala výbor ČKS o stavu příprav akcí ČKS. Ve dnech 23.-24.9.2016 budou Echodny 2016 - finančně zajištěno se ziskem. Arytmologické sympozium 6.-8.11.2016 – finančně zajištěno se ziskem. ČKD 2016, 24.-25.11.2016 – finančně zajištěno se ziskem.

10. Audit hospodaření ( M. Táborský, L. Klímová)
L. Klímová informovala o zprávě auditora. Podle závěru auditora je vedení účetnictví bez výhrad a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Bude však nutné, aby každý člen výboru, předsedové PS a asociací podepsali s ČKS smlouvu, jež je základem možnosti vyplácet cestovní náhrady na akce spojené s činností ČKS v souladu se zákonem. M. Táborský navrhl měsíční částku 500,-Kč,. Výbor souhlasí. I. Pavézková rozešle smlouvy k podpisu.

10. Různé

a) Dne 20.10.2016 proběhne zasedání Akreditační komise. Bude se jednat o aktualizaci vzdělávacího programu v kardiologii. Dále se projedná návrh na vzdělávací program v Intervenční kardiologii. R. Rokyta informoval výbor o vzdělávacím procesu v akutní kardiologii. Výbor souhlasí, aby ČAAK a ČASR připravily vzdělávací programy pro dané obory.

b) M. Táborský navrhl schválení výjimky pro PS Kardio  - souhlas s vytvořením vlastního nákladového střediska. PS Kardio 35 obdrží externí edukační grant, ze kterého bude čerpat peníze na organizaci svých akcí. Finance bude možno čerpat pouze po předložení návrhu na jejich využití předsedou PS Kardio 35 výboru ČKS. Výbor souhlasí. P. Kala informoval výbor o akci mladých kardiologů, která proběhla začátkem září v Púchově na Slovensku a hodnotí akci jako velice pozitivní.

c) M. Táborský předložil výboru návrh na pronájem nové kanceláře ČKS v Brně, protože při schůzích výboru jsou prostory kapacitně nedostačující  s absencí parkování. Sekretariát ve spolupráci s brněnskými členy výboru do příští schůze vypracuje konkrétní návrhy, které předloží výboru a bude konzultovat s daňovým poradcem a auditorem.

d) L. Klemsová požádala M. Táborského o aktivní účast na bloku kardiologických sester na sjezdu ČKS 2017. M. Táborský souhlasí

e) L. Klemsová požádala o finanční příspěvek ve výši 13.000,-Kč na podzimní akci kardiologických sester. Výbor částku odsouhlasil.

7. Noví členové (I. Pavézková)

Řádní:

MUDr. Ksenija Bilomeria, Mladá Boleslav

MUDr. Jan Boček, České Budějovice

MUDr. Petra Buděšínská, Praha

MUDr. Libor Jelínek, Olomouc

MUDr. Pavel Křeček, Brno

MUDr. Samuel Lietava, Brno

MUDr. Marian Nociar, Brno

MUDr. Iva Novotná, Praha

MUDr. Barbora Pakostová, Ústí nad Labem

MUDr. Vojtěch Poštulka, Praha

MUDr. Yuriy Talanov, Liberec

MUDr. Marek Vícha, Olomouc

MUDr. Štefan Volovár, Plzeň

Mimořádní:

Šárka Dropová, Liberec

Martin Hudec, Skorošice

Veronika Lekešová, Praha

Linda Vokuličová, Ostrava

Zahraniční:

Angéla Farkasová, Komárno

Doc. MUDr. Ján Kmec, Prešov

 

Termín další schůze výboru ČKS bude 23.11.2016 od 16.00hod v hotelu Diplomat.

Zapsali: I. Pavézková, M. Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost