Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. září 2006 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, doc. Chaloupka, prim. L. Groch, prof. L. Špinarová, prof. P. Widimský, prof. J. Vojáček, dr. M. Želízko, doc. I. Málek, dr. J. Bytešník, prof. A. Linhart, dr. V. Rozsíval
Přizváni: Prof. J. Špinar, dr. Sachová, předsedové PS, z nichž přítomni: dr. M. Táborský
Omluveni: Prof. J. Hradec, prof. H. Rosolová

 1. Prof. Petr Widimský vicepresidentem EKS
  Profesor Petr Widimský byl na kongresu EKS v Barceloně zvolen na období 2006-8 viceprezidentem Evropské kardiologické společnosti. Výbor přijal tento fakt s velkou radostí, podařilo se systematickou prací prosadit našeho kandidáta do této významné pozice.
  V konečném hlasování dostal prof. Widimský nejvíce hlasů ze tří zvolených viceprezidentů. Pro ČKS je to z hlediska vztahů k EKS jistě velmi významné. Prof. P. Widimský poděkoval výboru ČKS za podporu, kterou mu výbor poskytl při jeho kandidatuře. 
   
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze
  Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen. 
   
 3. Září měsíc zdravého srdce, 24. 9. 06 Světový den Srdce, informace o aktivitách ČKS
  Prof. Aschermann informoval o spolupráci ČKS s agenturou Quent v rámci Světového dne srdce – během měsíce září proběhly ve 14 českých městech propagační akce pod heslem: „Jak mladé je vaše srdce“, kde byl měřen TK, stanovován cholesterol a byly přítomné poradkyně v bolasti výživy. Poslední akce 24.9. v Praze u Běchovického běhu, kde profesor Pirk na závěr vypustil symbolických 5000 červených balónků. Během září bylo mnoho prezentací ČKS v mediích (TV, radiožurnál, tiskové zprávy). ČKS se částečně podílela na financování tohoto projektu.
  Prof. Aschermann připravil návrh projektu prevence kardiovaskulárních chorob u dětí základních škol (pracovní název „Projekt A1) - cíl projektu je ovlivnění rizikových faktorů KVO. Na projektu bude spolupracovat ČKS s vydavatelstvím MFDnes a s firmou Servier, projekt zůstává vlastnictvím ČKS a v první fázi bude zaměřen na 290 základních škol v Praze, pokud bude tato pilotní fáze úspěšná, bude rozšířen do všech českých základních škol (téměř 3000). Bude osloven jeden z mobilních operátorů, který by měl celou akci podporovat. Členové výboru ČKS vyjádřili jednoznačný souhlas se zahájením první fáze projektu. 
   
 4. Kardiologické dny 2006
  Dr. Táborský vypracoval definitivní program Kardiologických dnů 2006 (spolu s prof. Aschermannem, prof. P. Widimským a prof. Špinarem) a prezentoval ho před výborem ČKS, výbor s návrehm programu souhlasí a je možné dát do tisku. Celou akci bude opět podporovat pouze jedna firma – Johnson a Johnson, dále bude výstava knih z vydavatelství Galén a Grada. 
   
 5. Alpe Adria Meeting
  Prof. Špinar informoval, že generálním sponzorem bude firma Abbot. Jednání proběhne
  během následujících dnů na sekretariátu ČKS. Budou osloveny firmy Zentiva a Servier, které vyslovily předběžný zájem o účasti na tomto kongresu. Navrhl, aby ti, co budou mít uhrazený poplatek na Alpe Adria nebuddou platit poplatek na výročním kongrese v Brně a také, aby ti, co budou mít aktivní účast na Alpe Adria nemuseli platit poplatek na kongrese v Brně.Paní L. Klímová informovala, že registrace na tento kongres budou probíhat pouze přes internet. 
   
 6. Kardiologický sjezd Brno 2007
  Výbor jednoznačně odsouhlasil, že organizaci Kardiologického sjezdu v Brně v r. 2007 bude mít na starosti opět p. L. Klímová. Organizační výbor zůstává stejný jako v r. 2006. Tzn. předseda prof. J. Vítovec, místopředseda prof. J. Špinar, členové prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, prof. L. Špinarová, dr. M. Táborský. Programový výbor zůstává také stejný jako v r. 2006. Tzn. předseda doc. V. Chaloupka, členové prof. Aschermann, dr. P. Kala, M. Kozák, doc. I. Málek, prof. J. Widimský. P. L. Klímová informovala o stanovených termínech na zaslání abstrakt: 15.ledna 2006, pasivní účast: 24.dubna 2006, pro bloky pracovních skupin zůstává stejný termín. Výbor se dohodl, že pokud budou mít pracovní skupiny více než jeden blok, bude jeden blok v angličtině. Doc. Chaloupka navrhl, že vzhledem k velké účasti sester se pokusíme jejich účast, která byla z části pouze pasívní a zaměřená na sbírání kreditů, ovlivnit tak a jejich kardiologické neodbornosti by se jim měl zvýšit registrační poplatek . Výbor ČKS odsouhlasil, že v prvním termínu budou sestry hradit 450Kč a na místě 600Kč. Prof. Linhart navrhl, aby se sestry odlišovaly, měli by mít jinou barvu na jmenovkách. Výbor to odsouhlasil. Na kongrese v Brně se budou opět udělovat čestná členství, v roce 2007 to budou prof. Boudík,, Dr. Stolz a prof. Hradec. V této souvislosti prof. Widimský navrhl aby si ČKS vytvořila medaile a udělovali by se vyjímečně, obdobně jako čestné členství ČKS. Úvodní přednášku bude mít na Kardiologickém kongrese v Brně v r. 2007 prof. P. Widimský. Slavnostní přednášky: Herlesovu bude mít prof. Hradec, Luklovu bude mít dr. Bytešník a Navrátilovu prim. Škovránek. Zahraniční hosté, kteří již byli osloveni budou prof. Lideritz, prof. Candeira a prof. Mintz. Paní L. Klímová potvrdila termín Kardiologického sjezdu na rok 2008: 25. – 28. května 2008.
  Paní Klímová dále informovala, o zvýšení provozních nákladů, tzn. nákladů na montáže, bezpečnost, úklid, služby a ochranu. Výbor odsouhlasil návrh na zvýšení ceny za stánky na metr čtvereční.Bude to ze stávajících 7 500,- na 7 750,-Kč za metr čtvereční. Bude se také konat další ročník Kardioběhu Jiřího Tomana. 
   
 7. Den mladých kardiologů
  Dr. Frídl požádal výbor ČKS o ukončení jeho dlouholeté činnosti při organizování Dne mladých kardiologů. Výbor rozhodnutí dr. Frídla přijal, vyslovil dík za všechny roky vynikající práce, která bude ještě věřejně oceněna na sjezdu v Brně. Výbor stanovil, že v r. 2007 bude pořádat DMK doc. Veselka s přípravným výborem, který si sám vybere, v r. 2008 prof. Vojáček s přípravným výborem, ve kterém, bude spolupracovat i doc. Veselka, v roce 2009 se pak pořádání ujme prim. Groch, spolu s prof. Vojáčkem.
  Předseda přípravného výboru z minulého roku bude tedy vždy spolupracovat pro rok následující. Hlavním sponzorem pro DMK zůstává Sanofi Synthelabo. 
   
 8. Kongres ICNC Praha
  Tento kongres pořádá Evropská kardiologická společnost v Praze v roce 2007, ČKS nebyla jako organizace oslovena pro případnou spoluúčast, proto na ní bude participovat individuálně. 
   
 9. Kongres WG EKS Pulmonary Circulation and RV function 2010 v Praze
  Prof. Aschermannovi se podařilo získat pro Prahu pořádání tohoto kongresu na rok 2010, bude tedy navázáno na předchozí dlouholetou tradici těchto setkání v Praze, čestným presidentem kongresu bude prof. Jiří Widimský senior, který pořádal kongresy v Praze až do roku 1999. 
   
 10. Finance České kardiologické společnosti
  Prof. Aschermann přednesl návrhy ing. Buchníčka o financování různých projektů, především se zaměřením na grantové projekty a zvýšení podpory výzkumu, prof.. Špinarová se sejde s ing. Buchníčkem k projednání financí České kardiologické společnosti a proberou, do čeho by bylo nejvhodnější investovat. Doc. Chaloupka navrhl, aby byla honorována práce na guidelines..Dr. Táborský přislíbil, že na příští schůzi výboru pozve firmu daňových poradců, kteráporadí, jakým způsobem si ČKS může založit nadační fond. 
   
 11. Akreditace pracovišť, atestace z kardiologie
  Prof. Widimský prezentoval tabulku s aktuálním stavem akreditací pracovišť pro specializační přípravu budoucích kardiologů v ČR. Žádostí o akreditaci podalo celkem 21 pracovišť, z toho 16 pracovišť akreditaci získalo a v 5 případech byla žádost zamítnuta kvůli nesplnění předepsaných podmínek.
  Prof. Aschermann jednal s dr. Malinou, ředitelem IPVZ a s prof. Staňkem, vedoucím subkatedry kardiologie. Pro rok 2006 bylo pro zkoušení atestací připraven nouzový plán, od dalšího roku by pak mělo nastat období, kdy budou uplatňovány pravidla podle současného zákona. Prof. Staněk bude dále vedoucím subkatedry kardiologie, po případném skončení jeho činnosti bude na toto místo vypsáno konkurzní řízení. IPVZ zůstává institucí, která bude řídit administrativu přípravy i zkoušení atestací v oboru kardiologie. Prof. Staněk připravil seznam odborníků, kteří by měli získat dekrety pro zkoušení atestací z kardiologie. 
   
 12. Jednání předsedy ČKS na sjezdu EKS v Barceloně
  Dále bylo projednáváno jak dále vydávat časopis společnosti Cor et Vasa. Měl by zůstat v češtině, měl by mít více kvalitních přehledných článků, být fulltextově dostupný a i nadále bude hrazen pouze z členských příspěvků. Dr. Želízko navrhl, aby se dal do CeV dotazník, aby se sami čtenáři vyjádřili, jaké změny by přivítali. Prof. Widimský prezentoval názor, že časopis Cor et Vasa může být v nejbližších letech ohroženi existenčně vzhledem k tomu, že neskýtá ani záruku vědecké prestiže (nemá impakt faktor, je jen omezeně dostupný pouze v některých databázích) ani nenabízí (na rozdíl od jiných konkurenčních časopisů) honoráře za přehledné články. Vzhledem k tomu, že prosazení mezi časopisy s impakt faktorem je v nejbližších několika letech prakticky vyloučené (muselo by být přecházeno prudkým zvýšením počtu i kvality publikací), doporučil prof. P. Widimský, že by časopis Cor et Vasa mělo vycházet dvojjazyčně jako vychází napr. Revista Portuguesa de Cardiologia (tj. každý článek ve dvou sloupcích na každé stránce: levý sloupec česky, pravý sloupec anglicky).
  Prof. Aschermann domluví schůzku s managementem CeV. Prof. Aschermann dále infromoval o tzv. „membership kartách EKS“, pouze 7% zemí je dosud nemá a ČR je mezi nimi. Výbor souhlasil s pořízením těchto karet. Cena za jednu se pohybuje mezi 2 a 4 Euro. Sl. Kraicigerová vypracuje seznam všech členů ČKS, kteří jsou zároveň členové ESC a těm by se tyto karty pořídily. 
   
 13. Registry ČKS
  Prof. Aschermann informoval, že proběhlo setkání několika členů výboru a dalších zájemců o registry, ve spolupráci s doc. Duškem byla zahájena činnost registru pro akutní srdeční selhání v Brně Bohunicích, U sv. Anny a ve VFN Praha. Nové menší registry, které budou brzy spuštěny jsou plicní hypertenze a kardiomiopatie. Prof. Aschermann obdržel dopis od dr. Monharta, který žádá o pracovní setkání týkající se dalšího vývoje akutních infarktů myokardu. Dr. Monhart žádá, aby se k tomu ČKS vyjádřila, prof. Aschermann zaslal dr. Monhartovi vysvětlující dopis, dále proběhne setkání dr. Monharta s prof. Vojáčkem. 
   
 14. Euro Heart Survey
  Prof. Aschermann pouze konstatoval, že prof. Čerbák odstoupil z funkce koordinátora Euro Heart Survey, výbor odhlasoval, že tuto funkci převezme prof. Rosolová. 
   
 15. Různé
  1. Na kongres Slovenské kardiologické společnosti pojede za výbor ČKS prof. Widimský,dr. Želízko a prof. Vojáček.
  2. Prof. Aschermann obdržel pozvánku na kongres České kardiochirurgické spol. Brně – účastní se prof. Špinarová a prim. Groch.
  3. Doc. Chaloupka předložil žádost dr. Neugebauera o prodloužení termínu na odevzdání závěrečné grantové zprávy z důvodu zpožďování kontrolních angiografií. Výbor tuto žádost odsouhlasil.
  4. Na prof. Čerbáka se obrátila ČLK, že požadují jednotné informované souhlasy pro výkony. Výbor rozhodl, že je to záležitost ministerstva, že ČKS to nepřísluší.
  5. Výborem ČKS byla odsouhlasena výměna rentgenového zařízení v Nemocnici Na Homolce.
  6. Prof. Špinarová navrhla, aby se v roce 2007 udělala pro kongres EKS podobná publikace, kterou měla Italská kardiologická společnost, obsahovala prezentaci národní společnosti, souhrn atd.
  7. Prof. Widimský požádal o souhlas výboru, aby mohl pracovat oficiálně jménem ČKS na Národním programu léčby infarktu myokardu.Výbor souhlasil.
  8. Prof. Aschermann poznamenal, že je nutné napsat do Cor et Vasa publikaci o světovém kongresu v Barceloně. Příspěvek napíší dr. Želízko – problematika stentů, prof. P. Widimský a jedem člen pracovní skupiny arytmie.
  9. Dr. Táborský požádal o souhlas k vzniku kardiostimulačního centra v nemocnici Karlovy Vary. Výbor ČKS tuto jeho žádost odsouhlasil. Podmínkou je však splnění všech požadavků vyplívajících z doporučení ČKS. Výbor ČKS schvaluje vznik ICD centra v krajské nemocnici České Budějovice a.s.. Výbor ČKS doporučuje sdružení dvou stimulačních center – 1. Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice a nemocnice Milosrdných Bratří pod Petřínem. Kardiostimulační centrum bude 1. Interní klinice ÚVN. Výbor ČKS doporučuje, aby bylo umožněno lékařům Nemocnice pod Petřínem provádět nadále výkony v oblasti TKS v tomto společném centru. Výbor dále doporučuje nadále provádět trvalou kadiostimulaci v nemocnici Příbram. Podmínkou je splnění všech ukazatelů vyplývajících z doporučení ČKS.
  10. Prof. Aschermann navrhl po vyjádření ing. Buchníčka k financím ČKS zakoupení počítače pro sl. Kraicigerovou, je možmé vyhovět i členům výboru. 
    
 16. Noví členové ČKS
  MUDr. Jana Bittnerová, Pohořelice
  MUDr. Jůlia Čanádyová, České Budějovice
  MUDr. Tereza Švarcová, Broumov
  MUDr. Michal Švarc, Broumov
  Mgr. Olga Vojvodičová, Opava
  MUDr. Šárka Balounová, Plzeň
  MUDr. Olga Beranová, Petrovice
  MUDr. Jan Botto, Spišská Nová Ves
  MUDr. Jakub Čeh, Plzeň
  Doc. MUDr. Petr Dobšák, Troubsko
  MUDr. Kateřina Grussmanová, Hodslavice
  MUDr. Petr Hájek, Praha
  MUDr. Petr Hecht, Praha
  MUDr. Jan Hlavička, Praha
  MUDr. Petr Hrdý, Zlín
  MUDr. Radek Jančár, Brno
  Robert Janota, Napajedla
  MUDr. Vlastimil Koditek, Ústí nad Orlicí
  MUDr. Bohuslav Kuta, České Budějovice
  MUDr. Robert Leško, Benešov u Prahy
  MUDr. Martin Malý, Praha
  MUDr. Pavla Matějková, Jihlava
  MUDr. Michaela Marušková, Praha
  MUDr. Tomáš Mičkal, Hranice
  MUDr. Roman Oriešek, Trenčianské Teplice, SR
  MUDr. Ondřej Ošmera, České Budějovice
  MUDr. Věra Pečenková, Praha
  MUDr. Dagmar Peřková, Praha
  MUDr. Zuzana Račeková, Košice, SR
  MUDr. Eva Říhová, Ústí nad Labem
  MUDr. Tomáš Skála, Olomouc
  MUDr. Boris Striž, Bratislava, SR
  Barbora Synková, Liberec
  MUDr. Jana Šmalcová, Palkovice
  MUDr. Michal Šnorek, České Budějovice
  MUDr. Pavol Tomašov, Praha
  Eva Urbánková, Praha

Příští schůze výboru České kardiologické společnosti se bude konat 24. října 2006 ve 14:00 hod. v Praze, IKEM

Zapsali I. Kraicigerová, M. Aschermann

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. v.r.
Předseda České kardiologické společnosti

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost