Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. 1. 2016 v Praze

19. ledna 2016, 13:00 hod, Praha, kancelář ČKS, Kavčí Hory

Přítomni:
M. Táborský, P. Widimský, R. Čihák, R. Rokyta, P. Neužil, P. Ošťádal, M. Želízko, A. Linhart, P. Kala, M. Aschermann

Předsedové PS a Revizní komise:
J. Špinar, H. Skalická, J. Vítovec, M. Branny, M. Hutyra, E. Sovová

Omluveni :
P. Jansa, J. Janoušek, M. Fiala, J. Šťásek, J. Bělohlávek

1. Kontrola zápisu
Zápis ze dne 25.11.2015 byl schválen bez připomínek

2. Přehled zaslaných abstrakt a požadavků na firemní sympózia (A. Linhart/ L. Klímová)
Prof. Linhart seznámil členy výboru s počtem a strukturou zaslaných abstrakt. Recenzní řízení bylo zahájeno 13. ledna a skončí 31. ledna. Schůze programového výboru, který připraví první verzi odborného programu, se bude konat 9.2. v Humpolci. Výbor odsouhlasil hrazení nákladů na cestu a pobyt prof. Marka a dr. Kučery (oba z Londýna), pozvaných zahraničních řečníků v blocích PS Pediatrická kardiologie. Dle schválených pravidel může pracovní skupina /Asociace požádat o úhradu nákladů spojených s cestou a pobytem pro jednoho zahraničního spíkra, v tomto případě byla udělena výjimka, protože žádná jiná PS/Asociace o tuto možnost neprojevila zájem. Těmto hostům bude hrazena letenka Economy class. Prof. Linhart dále také informoval přítomné o přípravě edukačních bloků. Tento blok bude primárně určen pro ty, kteří se připravují na kardiologickou atestaci. Bude podmíněn speciální registrací, jelikož kapacita bude omezena. Na únorové schůzi bude prezentován finální program z jednání programového výboru.

3. Technické zabezpečení sjezdu IT technikou (A. Linhart)
Minulý rok se na XXIII. výročním sjezdu ČKS vyskytl problém s poskytovatelem audiovizuálních technických služeb – firmou RH Sound. Prof. Linhart sdělil, že byli poptání další poskytovatelé těchto služeb. V tuto chvíli jsou k dispozici celkem 4 nabídky od firem AV Media, Mladá Fronta, RH Sound a BVV. Prof. Táborský požádal Prof. Linharta, zda by mohl tyto nabídky být osobně prezentovány uchazeči na schůzi programového výboru (9.2.2016 – ve 14.00 hod) . Výsledek bude prezentován na únorové schůzi výboru ČKS.

4. Aktivity PS srdečního selhání - výroční sjezd ČKS (J. Špinar)
Prof. Špinar přednesl členům výboru návrh aktivit na XXIV. Výročním sjezdu ČKS za Pracovní skupinu Srdeční selhání. Jedná se především o 2 PR aktivity pro veřejnost. Prvním návrhem je den otevřených dveří ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice, kde by byla pro širokou veřejnost možnost měření krevního tlaku, glykémie, EKG, součástí bude také také prohlídka angio a arytmologických sálů. Druhou aktivitou by bylo pořádání nordic walking v prostorách pavilonu Anthropos ve středu 18.5.2016 po ukončení sjezdu s hlavním motivem : Pohybem proti srdečním onemocněním. Akce by byla inzerována ve všech významných mediích. Prof. Špinar dále také požádal členy výboru ČKS, zda by aktivity mohly být součástí elektronické verze programu výročního sjezdu. PS Srdeční selhání se spolu s Českou asociací Intervenční kardiologie a Českou asociací Srdečního rytmu domluvily na přípravě slavnostního bloku České kardiologické společnosti s názvem „Moderní léčba srdečního selhání". Budou prezentovány 2 přednášky z oblasti nefarmakologické, 2 přednášky z oblasti intervenční kardiologie a 2 přednášky z oblasti poruch srdečního rytmu. Prof. Špinar požádal výbor ČKS o schválení tohoto slavnostního bloku. Žádost byla členy výboru ČKS schválena. Prof. Špinar dále informoval přítomné o regionálních akcích, kde se Pracovní skupina Srdeční selhání spolupodílí na jejich pořádání. Prof. Táborský doplnil, že seznam není definitivní a rovněž požádal všechna ostatní pracoviště, která pořádají lokální akce, aby se spojili s Prof. Špinarem a doplnili tento přehled akcí.

5. Návrh rozšíření Programového výboru o J. Kautznera za PS AKS (A. Linhart)
Členové výboru odsouhlasili návrh prof. Linharta na doplnění složení programového výboru XXIV. Sjezdu o prof. Kautznera. Návrh byl jednomyslně schválen.
Dr. Kala doplnil informaci o přímých přenosech, které budou opět součástí odborného programu sjezdu. Jako tradičně by se mělo jednat o 2 centra pro přímý přenos (Live case)+ 2 centra se záznamem. Pro tento rok byla vybrána Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Kardiocentrum Nemocnice Ústní nad Labem. Struktura navrhovaná Dr. Kalou byla schválena.

6. Zásady hospodaření asociací, nákladová střediska (M. Táborský, P. Ošťádal)
Prof. Táborský zaslal materiál všem předsedům asociací k odsouhlasení. Byla vytvořena pravidla, která byla odsouhlasena všemi asociacemi a účetní firmou ČKS.

Platí následující zásady:

 • Asociace má v rámci jednotného účetnictví ČKS samostatné nákladové středisko (zřízeno k 1.1.2016).
 • Za hospodaření asociace odpovídá předseda, event. člen výboru asociace s příslušným mandátem.
 • Z příjmů asociace jsou hrazeny zákonné odvody (daň z příjmu právnických osob) cestou  účetnictví/daňového přiznání ČKS. Zbytek financí je plně v kompetenci asociace.
 • Předseda, resp. pověřená osoba obdrží 1 x měsíčně výpis z účtu (vždy 1. týden v měsíci)
 • Veškeré úhrady z NS (nákladového střediska) asociací musí být podloženy řádnou fakturou, event. smlouvou, ze které vyplývá úhrada, a budou označeny specifickým symbolem NS příslušné asociace. Požadavky na úhrady z účtu asociace budou zasílány písemně (mailem) na sekretariát ČKS.
 • Asociace obdrží 1 x ročně kompletní přehled hospodaření (přijaté a vydané faktury).
 • Finance akumulované na NS asociace na konci účetního období se převádějí automaticky do dalšího účetního období (roku).

Členové výboru s těmito definovanými zásadami asociace souhlasí, návrh byl schválen všemi přítomnými hlasy.

7. Požadavky PS AKS na vznik České asociace srdečního rytmu (J. Janoušek, P. Neužil)
Prof. Neužil přednesl požadavky PS AKS na vznik ČASR. Zásady provozního řádu Asociací byly schváleny výborem PSAKS za předpokladu splnění následujících podmínek:

 1. Umožnění opakovaného funkčního období předsedy asociace po přerušení jedním funkčním obdobím, kdy předsedou není. Výbor PSAKS žádá výbor ČKS o příslušný návrh změny stanov ČKS v tomto duchu na valné hromadě v květnu 2016.
 2. Výbor PSAKS souhlasí s hospodařením Asociace formou nákladového střediska – k tomu požaduje objasnit přesný způsob odvodu daní z příjmu Asociace.
 3. Výbor PSAKS požaduje možnost asynchronních voleb do výboru asociace (oddělených od voleb výboru ČKS).

Za těchto podmínek schválil výbor ČKS přeměnu PS AKS v ČASR. Bod 2 je již splněn a body 1 a 3 budou předmětem návrhu inovovaných stanov ČKS, které budou prezentovány na členské schůzi dne 15.5.2016.

8. Návrh struktury grantových projektů ČKS a pravidla pro jejich udělování (P. Widimský)
Prof. Widimský představil členům výboru přehled cestovních grantů od roku 2008. V průměru ČKS zaplatila ročně 36.086,- Kč. Dále také informoval o výzkumných grantech. Od roku 2008 Česká kardiologická společnost zamítla pouze 2 granty. Průměrná roční investice do grantů byla 598 586,- Kč. Prof. Widimský nastínil přítomným svůj návrh, jak dále pokračovat v grantové politice ČKS.

 • Podpora dlouhodobých výzkumných (6-12 měs.)/edukačních (max. 2 měs.) pobytů mladých lékařů na špičkových výzkumných univerzitních pracovištích v EU či USA (grant 15-20 tis. Euro max. 1x ročně).
 • Udělování větších grantů (0,5-1,0 mil. Kč) jen 1x za 2-3 roky mladým kardiologům, kteří již prokázali schopnost publikovat.
 • Zachovat cestovní granty na podporu aktivní účasti na ESC, AHA, ACC.

Prof. Táborský informoval členy výboru o financování grantů ČKS. Jedná se o finance, které jsou alokované nad rámec rozpočtu ČKS, získají se na základě smluv se sponzory. Při limitovaných prostředcích pro jednotlivé kapitoly je u vědeckých projektů jednoznačně rozhodující doporučení grantové komise a kvalita projektu. U edukačních grantů pak přínos pro dlouhodobý rozvoj oboru/pracoviště ČKS a rovněž i doporučení grantové komise. U cestovních grantů – splnění všech podmínek uchazeče. Transparentním výběrem, např. losováním, se poté vybere definovaný počet uchazečů v závislosti na finančních možnostech. K dnešnímu dni je na granty ČKS smluvně přislíbena částka 680.000,- Kč.
Finální podmínky budou prezentovány na únorové schůzi výboru ČKS.

9. Návrhy na udělení Česných členství pro rok 2016, Libenského medaile 2016 - přehled jubilantů (L. Klímová)
Jako kandidáty na Čestné členství ČKS výbor odsouhlasil tyto členy České kardiologické společnosti:

 1. Prof. Jiří Widimský jr.
 2. Prof. Lubomír Elbl
 3. Prof. Iveta Šimková
 4. Doc. Josef Šťásek
 5. Doc. Jana Popelová

Kandidáti na Libenského medaili pro rok 2016 jsou prof. Petr Widimský a slavnostní zahraniční host letošního sjezdu, prof. Gerhard Hindricks z Německa. Kandidátem na cenu České kardiologické společnosti za celoživotní přínos kardiologii byl navržen prof. Milan Šamánek a Prof. Widimský Jiří. Všechny tyto návrhy byly členy výboru odsouhlaseny.

10. Cor et Vasa čísla 1 a 2 /2016 (M. Aschermann)
První číslo časopisu Cor et Vasa je již v systému nakladatelství Elsevier připraveno. Tištěná forma bude k dispozici 15.2.. Druhé číslo časopisu je dedikováno pro XXIV. výroční sjezd ČKS, distribuováno by mělo být koncem dubna.
V současné době je potvrzeno 2.200.000,- Kč za inzerci pro Cor et Vasa na rok 2016.
Česká kardiologická společnost fakturuje nakladatelství Elsevier za rok 2015: 23.035,70 EUR (podíl z inzerce dle uzavřené smlouvy)

11. Příprava inovovaných stanov ČKS 2016 (M. Táborský)
Prof. Táborský představil klíčové úkoly pro přípravu inovovaných Stanov ČKS.

 1. Definice typů členství a práv
 2. Problematika sester
 3. Problematika vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků
 4. Otázka voleb výboru, asociací a PS

Dále také Prof. Táborský sdělil, že na březnové schůzi výboru ČKS by měl být již vytvořen draft Stanov. Výbor odsouhlasil vznik komise, která se bude problematikou přípravy změny Stanov ČKS zabývat – Prof. Táborský, Prof. Linhart, Prof. Widimský, Prof. Neužil a Dr. Kala.

12. Odpověď MZČR na strukturu licencovaných výkonů (M. Táborský)
L. Klímová rozešle dokumenty z MZČR, týkající se souhlasu vazby výkonů a funkčních licencí, které zde představil Prof. Táborský, všem členům výboru a asociacím. Do 31.1.2016 bude zasláno závazné konečné stanovisko.

13. Stanovení termínu Českých kardiologických dnů 2016 + místa konání (L. Klímová, R. Tichá)
Termín Českých kardiologických dnů 2016 byl stanoven na 24.-25.11.2016. Schůze výboru ČKS se bude konat tradičně ve středu, 23.11.2016. L. Klímová spolu s R. Tichou předloží do příští schůze výboru kalkulace a konečné cenové nabídky hotelů Diplomat, Olympic a U Hájků.

14. Různé:
Deklarace konfliktu zájmů
Prof. Táborský definoval zásady práce s daty deklarace konfliktu zájmů:

 1. Data budou uložena v papírově podobě a zálohovaná na USB v trezoru společnosti.
 2. Přístup k datům má pouze předseda, statutární zástupce a vědecký sekretář.
 3. Data nebudou nikomu v žádném případě vydávána.
 4. Komunikaci na toto téma s médii, orgány státní správy aj. vede pouze předseda, stat. zástupce nebo vědecký sekretář.
 5. Sekretariát vyzve 1 x ročně členy výboru k zaslání aktualizovaných dat (vždy počátkem prosince daného roku).

Tato definice byla přítomnými členy odsouhlasena.

XXVI. Workshop ČAIK
Letošní Workshop ČAIK se bude konat v Brně, registrační systém je již spuštěný. Jsou pozváni 2 zahraniční hosté. Oproti loňskému roku je program rozšířený o půl dne. Odborný program je stále ještě v řešení, rámcově již je připravený. Místo konání bude pro letošní rok hotel International Brno, navazuje společenský večer.

Další informací je nástup paní Ivy Pavézkové zpět po mateřské dovolené k 1.5.2016.

Umístění akce na web - APHRS
Prof. Táborský informoval přítomné o přijetí žádosti z Asia Pacific Heart Rhythm Society o umístění jejich akce na webu České kardiologické společnosti. Jedná se o podporu bez jakékoliv finanční podpory. Výbor s uveřejněním na webu souhlasí.

Zpráva o 13. konferenci České asociace Akutní kardiologie (R. Rokyta, R. Tichá)
Na letošní konferenci ČAAK, která se konala v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp, bylo zaregistrováno celkem 280 účastníků, z toho 170 lékařů a 95 sester. Prezentace z akce jsou umístěny jak na webu, tak i na facebookových stránkách ČKS. R. Tichá informovala přítomné, že celkový zisk z akce pořádané ČKS činí přibližně o 200.000,- Kč více než v loňském roce. Letošní rok byl součástí konference také kurz Echokardiografie v akutní kardiologii a Workshop kardiopulmonální resuscitace.

Akreditační komise (J. Špinar)
Prof. Špinar informoval přítomné o přípravě předatestačního kurz podle vyhlášky a jeho zaslání na Ministerstvo zdravotnictví k akreditaci. Z MZČR dorazila odpověď, že činnost akreditační komise v kardiologii byla v loňském roce ukončena a nebyla jmenována nová komise, tudíž není možné kurz akreditovat. Jsou k dispozici pouze 2 možné varianty řešení. Buď lékaři nebudou absolvovat kurz, nebo budou absolvovat kurz u instituce, která jej má akreditovaný.

Noví členové:

Řádní:
MUDr. Josiek Jaromír, Třinec
MUDr. Koubský Karel, Praha
MUDr. Mamatkazina Roza, Plzeň
MUDr. Ráchela Martin, Pardubice
MUDr. Stojčevová Olga, Ostrava
MUDr. Zálohová Simona, Praha

Mimořádní:
Dostálová Veronika, Zlín
Humlová Ivana, Praha
Bc. Laciaková Lucie, Praha
Přenosilová Petra, Plzeň

Zrušení členství na vlastní žádost
Dis. Axmannová Kateřina, Ostrava
MUDr. Husa Petr, Brno

15. Termíny schůzí výboru pro rok 2016

23.3.2016, 13:00, Praha, Kavčí Hory
26.4.2016, 13:00, Brno, kancelář ČKS
15.5.2016, 11:00, Brno, salonek hotelu Holiday Inn
14.6.2016, 13:00, Praha, Kavčí Hory
20.9.2016, 13:00, Brno, kancelář ČKS
18.10.2016, 13:00, Praha, Kavčí Hory
23.11.2016, Praha

Termín další schůze výboru ČKS bude 16.02.2016 ve 13:00 hod v Brně, kancelář ČKS.

Zapsali: T. Bracková, M. Táborský, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost