Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. 9. 2014 v Praze

od 13.00 hod., kancelář ČKS, Praha

 

Přítomni: P. Widimský, J. Hradec, F. Toušek, H. Skalická, J. Vítovec, M. Táborský, J. Popelová, M. Fiala, J. Vojáček, M. Aschermann
Předsedové PS: R. Rokyta, A. Linhart, J. Krejčí, P. Jansa, P. Janský
Omluveni: P. Kala, M. Želízko, J. Janoušek, J. Kautzner, V. Chaloupka

ESC guidelines 2015  Hlavní autoři full textu  Za ČKS vypracují souhrny 
Ventricular Arrhythmias & Sudden Cardiac Death  S. Priori & C. Blomström Lundqvist  Kautzner, Táborský, Osmančík 
Pulmonary Hypertension  N. Galiè & M. Humbert  Jansa, Aschermann, Widimský J. 
Acute Coronary Syndromes NSTE  M. Roffi & C. Patrono  Widimský P., Rokyta, Hlinomaz 
Pericardial Diseases  P. Charron & Y. Adler Linhart, Krejčí, Toušek P. 
Infective Endocarditis  G. Habib & P. Lancellotti  Linhartová, Gregor, Beneš 
 1. Kontrola zápisu
  Zápis z 24. 6. 2014 byl schválen bez připomínek.
   
 2. Vznik asociací v rámci ČKS
  P. Widimský seznámil přítomné s návrhem tří pracovních skupin ČKS na úpravu stanov ČKS a poté na přeměnu těchto PS v asociace: Česká asociace intervenční kardiologie, Česká asociace pro arytmie a kardiostimulaci, Česká asociace akutní kardiologie. Na úrovni ESC existuje asociací 6: European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Rhythm Association (EHRA), Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Heart Failure Association (HFA), European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR). Tento trend je v souladu i s doporučením Kardiologické sekce Unie evropských lékařských specialistů (UEMS). Členové výboru diskutovali klíčové premisy pro úpravu stanov v této souvislosti a shodli se na těchto čtyřech bodech:
  1. Asociace sdružuje lékaře věnující se existující vyhraněné subspecializaci v rámci kardiologie.
  2. ČKS zůstane jedním právním subjektem (asociace nebudou mít vlastní IČO ani DIČ).
  3. Asociace budou mít vlastní evidenci svých ekonomických aktivit v rámci jednotného daňového účetnictví ČKS (veškeré příjmy asociacím zůstanou – samozřejmě po zdanění).
  4. Příjmy ze sjezdu ČKS a z ČKD jsou centrálními příjmy celé ČKS a hradí se z nich provoz společnosti. Asociace nemají nárok na podíl z těchto příjmů, ale mají za to kompletní servis sekretariátu ČKS zdarma. Na závěr bohaté diskuze členové výboru jmenovitě hlasovali o otázce "Má ČKS změnit své stanovy tak, aby od roku 2015 umožňovaly vznik asociací jednotlivých podborů kardiologie jako integrálních součástí ČKS?" Pro změnu stanov se vyslovili: Widimský, Táborský, Janoušek, Kautzner, Skalická, Želízko, Fiala, Toušek, Vojáček, Kala, Popelová. Proti změně se vyslovili: Hradec, Vítovec. Výbor ČKS tedy poměrem hlasů 11:2 schválil záměr změnit stanovy ČKS tak, aby od roku 2015 umožňovaly na návrh pracovních skupin, po splnění výše uvedených premis a po schválení výborem ČKS vytvoření asociací jako významných součástí ČKS. Do příští schůze výboru bude připraven návrh změn stanov a výbor o něm bude hlasovat po jednotlivých bodech. Body takto odsouhlasené pak budou předloženy Valné hromadě ČKS 2015 ke schválení.
    
 3. Guidelines
  P. Widimský prezentoval J. Kautznerem (dnes omluven) vypracovaný přehled všech dosud vzniklých i nyní chystaných souhrnů ESC guidelines připravených členy ČKS. Z 10 již vyšlých guidelines pouze 4 byly vypracovány a publikovány v termínu (tj. do 6 měsíců po vyjití evropského plného znění vyšel v Cor et Vasa český souhrn), ostatních 6 bylo vypracováno s určitým zpožděním, přičemž ve dvou případech (Prevence kardiovaskulárních chorob a Arteriální hypertenze) zpoždění způsobené pomalým zpracováním tématu českými autory činí více než rok. V diskuzi bylo zdůrazněno, že český souhrn by měl vzniknout nejpozději do 2–3 měsíců po zveřejnění evropského plného znění a publikován by měl být vždy v nejbližším čísle Cor et Vasa. Výbor ČKS dále schválil autorské kolektivy pro české souhrny ESC guidelines 2015 takto:
 4. Tito autoři budou vyzváni sekretariátem ČKS, aby do příští schůze výboru potvrdili svou ochotu český souhrn ESC guidelines v roce 2015 zpracovat.  
   

 5. Zpráva o Cor et Vasa (M. Aschermann)
  M. Aschermann přednesl zprávu o Cor et Vasa. Po dobu spolupráce od roku 2011 vyšlo celkem 16 čísel. Bylo přijato 229 článků. Editoriálů je stále velmi malý počet. Ročně vycházejí dvě Special Issues. Dále M. Aschermann ukázal tabulku s přehledem článků, které byly vloženy členy výboru ČKS. Seznámil členy také s ekonomickou situací. Do budoucna jsou pozváni autoři článků jednak z řad předsedů PS, ale i zahraničních autorů, a to i na rok 2015.
  Výbor ČKS navrhl možnost tří Special issues ročně. Tuto otázku projedná M. Aschermann s vydavatelstvím Elsevier, který doposud povolil pouze vydání dvou těchto speciálních čísel ročně.
   
 6. Výběr vydavatele Cor et Vasa pro období 2016–19
  Česká kardiologická společnost oslovila kromě vydavatelství Elsevier dvě další vydavatelství, a to Oxford University a Springer. Výbor ČKS odsouhlasil pokračování ve spolupráci s vydavatelstvím Elsevier.
   
 7. České kardiologické dny 2014
  J. Hradec informoval výbor o programu Českých kardiologických dnů 2014. Program byl schválen, do konce září bude k dispozici na webových stránkách ČKS a taktéž budou informováni i všichni přednášející/předsedající.
  Akce je ekonomicky zajištěna. Generálním sponzorem bude firma Bayer. Náklady na společenský večer budou oproti loňskému roku sníženy.
   
 8. XXIII. výroční sjezd ČKS
  Dne 15. 11. bude spuštěna registrace na XXIII. výroční sjezd ČKS. Výbor ČKS odsouhlasil složení Programového a Organizačního výboru ve stejném složení jako v loňském roce, a to:
  Programový výbor: J. Hradec, P. Widimský, J. Kautzner, P. Kala, M. Želízko, L. Klímová.
  Organizační výbor: M. Táborský, P. Widimský, J.Vítovec, L. Klímová.
  Akce bude finančně zajištěna. Generálním sponzorem bude firma Bayer.
   
 9. Návrh Odborného stanoviska České kardiologické společnosti a České gynekologické a porodnické společnosti k organizaci prenatální kardiologie v ČR
  V. Tomek informoval výbor o návrhu odborného stanoviska. Pediatričtí kardiologové navrhují doporučení České gynekologické a porodnické společnosti, aby byly těhotné ženy se zjištěnou srdeční vadou u sebe nebo plodu vyslány na specializované kardiologické pracoviště.
  Výbor ČKS tento návrh podpořil s žádostí o uveřejnění tohoto stanoviska v časopise Cor et Vasa.
   
 10. Různé:
  • Žádost Mgr. Klemsové o finanční příspěvek ve výši 10.800,- Kč na akci PS Kardiologických sester a spřízněných profesí – Výbor ČKS tuto žádost schválil.
    
  • Hlasovací zařízení – J. Popelová projevila zájem o zakoupení hlasovacího zařízení pro pracovní skupiny ČKS. Výborem bylo diskutováno. J. Popelová do příští schůze připraví kalkulaci pořízení tohoto zařízení, která bude srovnána s cenou pronájmu.
    
  • e-Archiv zdravotnických titulů – firma Ambit média požádala ČKS o zveřejnění odkazu na E-archiv zdravotnických titulů včetně časopisu Kardiologická revue – Interní medicína na webových stránkách ČKS. Výbor ČKS rozhodne po reorganizaci webových stránek.
    
  • ESC kongres Barcelona – stánek ČKS – Plánovaný rozpočet akce byl využit z poloviny (náklady činily zhruba 100 tis. Kč).
    
  • Indikace Rivaroxabanu – J. Hradec informoval výbor, že v souvislosti s chystaným správním řízením, ve kterém má být registrována nová indikace pro malou dávku rivaroxabanu v sekundární prevenci u nemocných po prodělaném AKS, položil SÚKL odborným garantům za ČKS několik otázek. Žádá především o to, zda lze definovat nějaké podskupiny nemocných, u kterých by léčba rivaroxabanem přinášela významný klinický prospěch. Výbor souhlasil, že pro definování takovýchto podskupin nemocných chybí jakákoliv data. V tomto smyslu odborní garanti za ČKS na otázky SÚKL odpoví.
    
  • Souhlas s použitím článku – J. Brebera požádal ČKS o možnost použití článku (guidelines o arytmiích), který nalezl na stránkách ČKS na své facebookové stránce. Výbor tuto možnost zamítl.
    
 11. Noví členové
  Řádní:
  MUDr. Andreas Afxentiou, Liberec
  MUDr. Roman Grätz, Praha
  MUDr. Eva Jančová, Zlín
  MUDr. Andrea Klabanová, Jičín
  MUDr. Eva Lichnerová, Ostrava
  MUDr. Ghada Mairgani, Teplice
  MUDr. Jan Tomis, Praha
  MUDr. Jana Vavrová, Praha
  MUDr. Adam Vašura, Ostrava
   
  Mimořádní:
  Bc. Ladislav Baťalík, Brno
  Vlastimil Černíček, Zlín
  Martin Kameník, Praha
  Mgr. Jan Pospíchal, Pardubice
   
  Žádost o zrušení členství na vlastní žádost:
  Bc. Kamila Dorčáková, Ostrava
  Bc. Markéta Jarošová, Ostrava
  MUDr. Tamara Sehnoutková, Hranice na Moravě

Termín další schůze výboru ČKS bude 14. 10. 2014 ve 13.00 hod. v brněnské kanceláři.

 
Zapsali: P. Widimský, P. Čermáková, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost