Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. 2. 2016 v Brně

Zápis ze schůze výboru ČKS
16. února 2016, 13:00 hod, Brno, kancelář ČKS

Přítomni:
M. Táborský, R. Čihák, M. Fiala, J. Šťásek, P. Neužil, P. Ošťádal, M. Želízko, A. Linhart, P. Kala, M. Aschermann, J. Janoušek

Předsedové PS a Revizní komise:
J. Špinar, H. Skalická, J. Vítovec, L. Špinarová

Omluveni:
E. Sovová, R. Rokyta, K. Linhartová, P. Widimský, P. Jansa

 

1. Kontrola zápisu
Zápis ze dne 19.01.2016 byl schválen bez připomínek.

2. Návrh odborného programu XXIV. výročního sjezdu (A. Linhart + programový výbor - stěžejní bod schůze)
Prof. Linhart, předseda programového výboru, představil přítomným členům návrh odborného programu. Členové výboru s tímto návrhem souhlasí a jednohlasně jej schválili. Prof. Linhart má mandát provést změnu schválené programu, která bude nutná z provozních důvodů.

3. Technické zabezpečení sjezdu IT technikou (A. Linhart)
Na schůzi programového výboru, která se konala dne 9.2.2016 v Humpolci, byly představeny nabídky na technické zabezpečení sjezdu AV technikou, a to od firem AV Media, Mladá fronta, RH Sound a BVV. Po zvážení všech skutečností byla přítomnými odsouhlasena nabídka firmy Mladá Fronta, divize Medical Services. Konečná cena za poskytnuté služby činí 751.000,- Kč včetně DPH. Do 15.3.2016 proběhne schůzka v areálu BVV v koordinaci p. Klímové a prof. Linharta s cílem optimalizace technického zabezpečení akce.

4. Finální návrh struktury grantových projektů ČKS (P. Widimský / M. Táborský)
Prof. Táborský informoval přítomné o návrhu struktury grantových projektů, který byl vypracován prof. Widimským. Dále také zdůraznil, že grantová politika ČKS je financována z prostředků, které jsou vybrány nad rámec stanoveného rozpočtu ČKS pro daný rok. Granty jsou určeny především pro kardiology či rezidenty v přípravě na atestaci z kardiologie, kteří mají perspektivu odborného růstu s prosazením na mezinárodním poli. Hlavním posláním grantů je přispět k výchově budoucích lídrů české kardiologie. Byly definovány 4 kategorie grantových podpor:

 • Výzkumné pobyty v zahraničí. ČKS podpoří dlouhodobé (6-12 měs.) výzkumné pobyty mladých (do 40 let) členů ČKS na špičkových výzkumně orientovaných pracovištích. Finanční objem: grant 1 500 Euro /měs., udělovaný max. 1x ročně, tj. max. celkové náklady ze strany ČKS 18 000 Euro / rok). Žádosti o tyto granty na následující kalendářní rok se podávají do 31.10. předešlého roku a ČKS o nich rozhodne nejpozději do 15.12.
 • Domácí výzkumné granty. ČKS může udělit výzkumný grant ve výši max. 1,0 mil. Kč na období 24 měsíců těm mladým (do 40 let) členům ČKS, kteří již získali titul PhD  a prokázali schopnost publikovat v zahraničních časopisech s impakt faktorem. Grant může být udělen max. 1x ročně a to pouze projektu, který je dostatečně originální a má potenciál se prosadit na mezinárodním poli. Max. částka na tyto granty tedy může činit 1 mil. Kč / rok v případě, že každý rok je udělen jeden (což není zaručeno – jde maximálně o jeden, nikoli právě o jeden grant, rozhodující je kvalita grantové aplikace). Žádosti o tyto granty na následující kalendářní rok se podávají do 31.10. předešlého roku a ČKS o nich rozhodne nejpozději do 15.12.
 • Edukační granty na pobyty v zahraničí. ČKS může udělit grant na edukační pobyt v délce max. 2 měsíců na špičkovém zahraničním pracovišti (max. částka grantu je 50 000 Kč) pro člena ČKS, který již prokázal též publikační aktivitu (a má tedy reálnou perspektivu dalšího odborného růstu). Žádosti o tyto granty ČKS přijímá po celý rok a rozhodne o nich do 2 měsíců.
 • Cestovní granty k podpoře aktivní účasti na nejvýznamnějších kongresech. ČKS podporuje aktivní účast (přednášky nebo postery) svých členů na výročních kongresech: ESC, AHA a ACC. U členů PS Kardio 35 ČKS může podpořit též aktivní účast na dalších významných kongresech v EU nebo v USA za předpokladu, že na těchto akcích probíhá řádné hodnocení abstrakt s výběrem těch nejlepších (ČKS nebude podporovat účast na akcích, na kterých selekce přihlášených abstrakt neprobíhá). Žádosti musí být doručeny na sekretariát ČKS nejpozději 3 měsíce před začátkem akce (jen pokud by v tuto dobu ještě nebylo rozhodnuto o přijetí abstrakt, lze akceptovat 2-měsíční lhůtu). Maximální výše grantové podpory na konkrétní kongres bude určována výborem ČKS a nepřekročí 35 000 Kč u kongresu v Evropě i v USA.

Dále bylo odsouhlaseno, že mohou být podpořeni členové PS Kardio 35 , kteří odeslali strukturovaný abstrakt na výroční sjezd ESC a to za předpokladu, že budou na tuto aktivitu k dispozici finanční prostředky pro dané období. Je nutné, aby žadatelé o tuto formu podpory dodali souhlas vedoucího pracoviště.

Tento návrh struktury grantových projektů byl všemi přítomnými členy ČKS jednoznačně schválen.

5. Zahájení vzniku České asociace srdečního selhání (J. Janoušek + J. Špinar)
Prof. Špinar požádal členy výboru ČKS o souhlas se vznikem České asociace srdečního selhání k 1.3.2016. Předložil rovněž Souhlasné stanovisko členů výboru, Provozní řád a Prohlášení o pořádání výročních sympózií cestou sekretariátu ČKS. Všichni členové výboru PS Srdeční selhání vyslovili souhlas se vznikem této asociace. Dále byl také představen návrh na pořádání akce s názvem Den srdečního selhání – vzpomínka na Prof. Štejfu, která by se měla konat 1.12.2016 pod ČKS.

Výbor ČKS odsouhlasil vznik České asociace srdečního selhání k 1.3.2016 všemi hlasy přítomných. Prof. Widimský zaslal písemně negativní stanovisko ke vzniku této asociace již v tomto roce (doporučil vznik odložit o rok).

6. Diskuse o zahájení vzniku České asociace ambulantních kardiologů (H. Skalická)
Dr. Skalická za svoji pracovní skupinu přednesla návrh na vznik České asociace ambulantních kardiologů. Rovněž bylo předloženo Souhlasné stanovisko členů výboru, Provozní řád a Prohlášení o pořádání výročních sympózií cestou sekretariátu ČKS. Dr. Skalická také informovala členy výboru o specifických činnostech a o aktivitách této pracovní skupiny. Prof. Táborský nechal na základě diskuse a informací přednesených Dr. Skalickou hlasovat o vzniku České asociace ambulantních kardiologů. Svůj souhlas se vznikem této asociace k 1.3.2016 vyslovili: Prof. Táborský, Prof. Linhart, Doc. Ošťádal, Prof. Aschermann, Prof. Neužil, Doc. Fiala a Dr. Kala. Ostatní členové výboru ČKS se zdrželi hlasování. Prof. Widimský zaslal písemně negativní stanovisko ke vzniku této asociace.

Návrh vzniku asociace k 1.3.2016 byl  výborem ČKS schválen.

Prof. Táborský navrhl, aby všechny asociace dodaly do konce měsíce února roku 2017 prof. Janouškovi podklady k hodnocení aktivit asociace za předchozí období. Pokud by některá z asociací nesplnila body, ke kterým se zavázala, bude v nových Stanovách ČKS uvedena možnost transformace zpět z asociace na pracovní skupinu. Současně zdůraznil, že počet asociací ČKS je nyní konečný a není důvod k transformaci dalších PS.

7. Návrh dodatku specifikace některých výkonů interv.kardiologie (vykazování ambulantních koronarografií) (J. Štásek)
Doc. Šťásek představil návrh dodatku specifikace výkonů intervenční kardiologie. České asociace intervenční kardiologie spolu s Českou asociací pro srdeční rytmus navrhnou úpravy těchto výkonů intervenční kardiologie. Do 29.2.2016 bude zasláno konsensuální stanovisko – na základě tohoto stanoviska budou změny zaslány na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

8. Návrh garantů kardiologie - VŘ pro jednotlivé kraje (M. Táborský)
Česká kardiologická společnost je nově ze zákona vyzývána k účasti ve VŘ pro obor kardiologie. Prof. Táborský navrhl předběžnou strukturu garantů pro jednotlivé kraje České republiky. Cílem je, aby garant znal prostředí a reálné potřeby oboru regionálně. V oblasti ambulantní kardiologie by měl garant spolupracovat s Dr. Skalickou. Návrh garantů pro jednotlivé kraje je tedy následující:

Hlavní město Praha – Prof. P. Widimský
Středočeský kraj – Prof. Linhart
Jihočeský kraj – Prof. Aschermann
Plzeňský kraj – Prof. Rokyta
Karlovarský kraj – Dr. Želízko
Ústecký kraj – Prof. Neužil
Liberecký kraj – Prof. Kautzner
Královéhradecký kraj – Doc. Šťásek
Pardubický kraj – Dr. Čihák
Olomoucký + Zlínský kraj – Prof. Táborský
Moravskoslezský kraj – Doc. Fiala
Jihomoravský kraj – Prof. Špinar
Kraj Vysočina – Dr. Kala
Pediatrická kardiologie – Prof. Janoušek

Návrh Prof. Táborského byl přítomnými členy schválen. T. Bracková zajistí kontakty na sekretariáty garantů jednotlivých krajů a uveřejnění seznam v podobě tabulky na webových stránkách společnosti do 8.3.2016.

9. Informace - Akreditační komise kardiologie - MZČR (M. Táborský)
Vzhledem k tomu, že se stále čeká na schválení nového zákona o vzdělávání, není dosud Ministerstvem zdravotnictví jmenována akreditační komise. Prof. Špinar informoval členy výboru o nabídce Prof. Táborského a Prof. Sovové uspořádat předatestační kurz v Olomouci. P. Brošová ze sekretariátu v Olomouci tento kurz připravila dle požadavků, které jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Kurz proběhne přesně v termínu, jak byl původně naplánovaný – tedy od 25.-29.4.2016. L. Klímová tuto informaci uveřejní na webu ČKS, Dr. Pazderník pak rozešle všem členům PS Kardio 35.

10. Informace Organizačního výboru sjezdu (J. Vítovec, L. Klímová)
K dnešnímu dni je potvrzena částka, která umožní bezproblémovou organizaci sjezdu. Pro letošní Gala večer bude hlavním hostem Ilona Csáková. ČKS zajišťuje také výstavu obrazů o architektuře města Brna, která by měla být umístěna v ochozu Rotundy, dále pak výstavu sklárny Moser Karlovy Vary, která pro letošní rok připravuje ceny pro laureáty Ceny za celoživotní přínos pro kardiologii. Prof. Špinar sdělil členům výboru návrh, zda by bylo možné po dobu výročního sjezdu postavit stánek ČKS, kde se bude provádět měření hodnot z kapilární krve - hladina cholesterolu, LDL, HDL a triglyceridů. Úhradu dané aktivity přislíbila firma Sanofi a to nad rámec již dohodnuté částky pro letošní výroční sjezd. Návrh Prof. Špinara byl členy výboru odsouhlasen. Kardioběh a nordic walking Jiřího Tomana bude jako každý rok v úterý, 6:45 ráno.

11. Různé:

 • Hodnocení kardiocenter 2016
  Prof. Táborský seznámil členy výboru s výsledky hodnocení kardiocenter dle Věstníku 2015. Tyto výsledky obdržel Prof. Táborský z Ministerstva zdravotnictví, nejpodstatnější informací je, že všechna komplexní kardiovaskulární centra i kardiovaskulární centra splňují až na výjimky požadavky dané Věstníkem. Nebude se navyšovat počet kardiocenter. Na základě dat vydá MZ ČR finální stanovisko, které bude rozesláno do všech center. Každé centrum dostane potvrzení o akreditaci komplexního nebo standartního kardiocentra.
 • Hodnocení výkonů a funkčních licencí
  Byla odeslána odpověď – konsensuální stanovisko ČAIK a ČASR paní JUDr. Havlasové na VZP.
 • Žádost - Dr. Radeva (H. Skalická)
  Dr. Skalická seznámila přítomné s žádostí Dr. Radevy - rozšíření registrace výkonů angiologie i pro odbornost kardiologie. Žádost byla členy výboru ČKS projednána. Tato věc není v kompetenci České kardiologické společnosti.
 • European Heart for Children, ESC kongres 2016, Řím
  R. Tichá informovala přítomné o charitativní večeři European Heart for Children. Na ESC bude zaslána odpověď, že letos se bohužel večeře nebudou moci zástupci České kardiologické společnosti z kapacitních důvodů zúčastnit.
 • Žádost o záštitu DKC FNM
  Na sekretariát ČKS dorazila žádost o organizaci symposia pod hlavičkou ČKS od Doc. Reicha. Termín konání tohoto symposia s názvem „Prague Symposium on Congenital Heart Disease. Helping Hearts from Foetus to Adult“ bude od 21.-22.9.2017. Členové výboru tuto žádost odsouhlasili.
 • 1. Screeningová studie ČKS (A. Linhart)
  Prof. Linhart informoval přítomné o nabídce firmy Genzyme. Jedná se o vědecký projekt pro pacienty s hypertrofickou kardiomyopatií, kde asi 1% z nich má Fabryho chorobu. V České republice proběhla studie, v čele s Prof. Palečkem, dle získaných výsledků by Prof. Linhart rád provedl screeningovou studii v rámci kardiocenter. Byla by využita nabídka firmy Genzyme, která může dodat tzv. „dry blood spot“. Dá se provést vyšetření enzymatická aktivita a následná genetická analýza. Prof. Linhart sdělil, že by rád zařadil alespoň 10 komplexních kardiovaskulárních center. Rád by také obdržel souhlas členů výboru ČKS, zda by se mohlo jednat o 1. screeningovou studii České kardiologické společnosti. Prof. Linhart vytvoří návrh ECRF , který bude podán na Multicentrickou  etickou komisi VFN. Členové výboru s tímto návrhem souhlasí a jednohlasně jej schválili.
 • Informace o akcích pořádaných při výročním sjezdu ČKS – Prof. Špinar
  Prof. Špinar požádal o schválení možnosti použít na dvě akce pořádané při XXIV. výročním sjezdu (Nordic walking + Den otevřených dveří I. IKK Brno-Bohunice) logo ČKS. Tato žádost byla přítomnými schválena.

Noví členové

Řádní:
MUDr. Houda Jiří, Olomouc
MUDr. Oravský Rolland, Brno
MUDr. Pěničková Simona, Praha
MUDr. Šandor Peter, Brno
MUDr. Šedivá Hana, Praha
MUDr. Šetková Kristýna, České Budějovice

Mimořádní:
Biel Vladislav, Brno
Volf Petr, Praha

Zahraniční:
MUDr. Gbúr Miroslav, Košice
MUDr. Poláčková Martina, Košice
MUDr. Smereková Veronika, Michalovce

Zrušení členství na vlastní žádost
MUDr. Paulov Štefan, Nitra
MUDr. Ulč Ivan, Hořovice
MUDr. Škorpík Jan, Jihlava

Termín další schůze výboru ČKS bude 23.03.2016 ve 13:00 hod v Praze, kancelář ČKS, Kavčí Hory.

Zapsali: T. Bracková, M. Táborský, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost