Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 15. 5. 2016 v Brně

15.května 2016, 11.30hod, Brno, hotel Holiday Inn

Přítomni:
M. Táborský, P. Kala, R. Rokyta, J. Janoušek, M. želízko, R. Čihák, M. Aschermann, A. Linhart, P. Widimský, P. Ošťádal, J. Šťásek, M. Fiala

Předsedové PS a Revizní komise:
H. Skalická, P. Jansa, P. Neužil, E. Sovová, K. Linhartová, P. Janský, L. Klemsová, M. Branny, J. Bělohlávek, J. Hutyra

Omluveni:
M. Fiala

1. Kontrola zápisu
Zápis ze dne 23.4.2016 byl schválen bez připomínek.

2. Informace programového výboru sjezdu ( A. Linhart)
Prof. Linhart informoval o programu XXIV. výročního sjezdu, vše je řádně zajištěno. Mezi letošní novinky patří zejména edukační bloky věnované PS Kardio 35.

3. Informace organizačního výboru sjezdu (L. Klímová, J. Vítovec)
L. Klímová informovala členy výboru o organizačních přípravách sjezdu: Předem zaregistrovaných účastníků je více než 3000,  což je téměř o 500 více, než v loni. V rámci sjezdu proběhnou jako každý rok doprovodné výstavy firem. Dále proběhne doprovodná akce na Náměstí Svobody zaměřená na edukaci veřejnosti.  Jako každý rok bude v úterý ráno  Kardioběh a Kardio chůze Jiřího Tomana.

4. Volební řád ČKS
Prof. Janoušek prezentoval nově navržený Volební řád ČKS. Byly postupně prodiskutovány všechny body a odsouhlasena verze splňující požadavky všech asociací a pracovních skupin. Proběhlo hlasování, navržený volební řád byl jednomyslně přijat. Bude umístěn na webu ČKS k 1.6.2016.

5. Vzdělávání
Prof. Rokyta informoval o již proběhlé schůzce SOR 16.6.2015 v Plzni, kde proběhla diskuze k zákonu, který upravuje vzdělávání v jednotlivých funkcích a upravuje základní obory.
Předseda ČKS a SOR kardiologie navrhli Odboru vzdělávání MZČR, aby se atestační zkouška mohla opakovat nejdříve za 11 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky – neakceptováno a dále, aby atestační zkoušce nemusel být přítomen školitel uchazeče – akceptováno. V návrhu zákona kardiologie jako základní obor, navržená délka vzdělávání 4.5 roku včetně zákl. interního kmene. ČKS požaduje pro obor kardiologie zásadní změnu (2 roky kmen + 4 roky kardiologická příprava) Odpovídá standardům ESC a většiny zemí EU. Prof. Widimský vypracoval a prezentoval data s přehledem délky vzdělávání kardiologů v zemích EU. Prof. Widimský vypracoval dvě varianty, které budou odeslány na MZ a dalším subjektům odpovědným za přípravu nového zákona o vzdělávání: 1. Nejméně 6-letá příprava obsahující společný interní kmen ( zvažuje se prodloužení na 3 roky) a 2. Kratší, 4-5 letá příprava bez interního kmene (kardiologie jako obor se základním kmenem. Tento návrh byl jednomyslně schválen a dále bude dále předložen ke schválení členské schůzi ČKS.

6. Cor et Vasa
Prof. Aschermann informoval výbor o přípravách příštích čísel časopisu Cor et Vasa. Aktuálně je poměrně velký počet zaslaných článků. Výbor hlasoval o vypracování speciálního čísla CeV věnovaného problematice TAVI, editor P. Kala - 12 členů souhlasí, 1 se zdržel hlasování.

7. Akce ČASS během sjezdu ČKS
Prof. Špinar informoval výbor ČKS, že dne 15.5.2016 proběhne akce Kardio den FN Brno a dále dne 18.5.2016 proběhne Nordic Walking 2016. Obě akce jsou součástí aktivit ČASS v rámci výročního sjezdu ČKS.

8. Různé

a) Prezentace ČKS Londýn 2018: prof. Táborský informoval výbor o možnosti prezentovat ČKS v rámci akce České státnosti ve Velké Británii. Možnost prezentace výsledků české kardiologie v Evropském a světovém kontextu bude diskutována s velvyslanectvím ČR v Londýně.

b) Žádost dr. Kaifoszové o použití loga ČKS: P. dr. Kaifoszová poslala žádost o umístění loga ČKS na materiály kampaně „Jednej rychle, zachraň život“ v roce 2016 a prodloužení záštity nad aktivitami SFL v ČR v roce 2016. Dr. Kaifoszová bude oslovena, aby zaslala aktuální verzi všech materiálů, na kterých by mělo logo být umístěno. Výbor návrh posoudí a písemně se vyjádří.

c) Žádost dr. Hauzarové : P. dr. Hauzarová z Interny Benešov s.r.o. zaslala žádost o možnost vykazovat kardiologické výkony. Dr. Hauzarová nemá specializovanou způsobilost v oboru kardiologie – výbor odhlasoval zamítnutí žádosti..

7. Noví členové

Řádní:
MUDr. Jan Baxa, Plzeň
MUDr. Jiřina Binterová, Chomutov
MUDr. Markéta Exnerová, Opatovice nad Labem
MUDr. Jiří Fismol, Třinec
MUDr. Adéla Kažimírová, Karviná
MUDr. Tomáš Kostlivý, České Budějovice
MUDr. Jaroslav Kudlička, Praha
MUDr. Pavla Pyszková, Olomouc
MUDr. Jozef Vermeš, Kroměříž
MUDr. Eliška Zacharová, Jihlava
MUDr. Eva Šušková, Třinec

Mimořádní:
Alena Bradávková, Liberec
Jana Dudíková, Ostrava
Jana Hečková, Všemina
Patrik Keprt, Karlovy Vary
Ksenia Sedová, Kladno

Zahraniční:
MUDr. Lubomír Ondrůšek, Košice
MUDr. Helena Vargová, Košice

Zrušení členství na vlastní žádost:
Bačůvková Ivana, Fryšták
Špačková Milada, Velké Meziříčí

Termín další schůze výboru ČKS bude 14.6.2016 od 13.00hod v kanceláři v Praze.

Zapsali: I. Pavézková, M. Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost