Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. 6. 2016 v Praze

Přítomni:
M. Táborský, P. Kala, R. Rokyta, J. Janoušek, M. želízko, R. Čihák, M. Aschermann, A. Linhart, P. Widimský, P. Ošťádal, J. Šťásek,

Předsedové PS a Revizní komise:
H. Skalická, P. Neužil, P. Janský, M. Branny, J. Bělohlávek, J. Hutyra, J. Hradec

Omluveni:
M. Fiala, J. Vítovec

 

1. Kontrola zápisu

Zápis ze dne 15.5.2016 byl schválen bez připomínek.

2. Hodnocení XXIV. výročního sjezdu ( A. Linhart, M. Táborský)

M. Táborský krátce zhodnotil výroční sjezd 2016 po stránce organizační: Přihlášeno bylo téměř 3600 účastníků, 45 vystavovatelů, přednášky probíhaly v sedmi sálech, prezentováno bylo celkem 700 sdělení. Bylo uděleno 5 čestných členství a nově ceny ČKS za celoživotní dílo a přínos světové kardiologii. Sjezd ČKS 2016 byl pro společnost ziskový. Výbor projednal připomínky k dodavateli IT služeb, na které byl upozorněn. Prof. Linhart písemně sdělí Medical Services s.r.o. požadavky na změny pro rok 2017.

A. Linhart zhodnotil výroční sjezd 2016 po stránce  programové. Bude nutné upravit kritéria pro akceptaci abstrakt. Programový výbor sjezdu 2017 bude extendován o předsedy všech asociací a pracovních skupin ČKS, kteří budou mít možnost podílet se aktivně na vzniku odborného programu sjezdu 2017. Nově budou připraveny také evaluační dotazníky k jednotlivým blokům odborného programu.

3. Koncepce výročního sjezdu 2017 (M. Táborský)

M. Táborský informoval, že jsou v současné době již domluveni sponzoři pro příští sjezd – výbor souhlasí. Generálním sponzorem bude v roce 2017 společnost Bayer s.r.o. Dále navrhl výboru, aby sjezd 2017 byl více s mezinárodní účastí – výbor souhlasí - potvrzena účast J. Baxe, prezidenta ESC. Připraví se se více edukačních aktivit společných s ESC na podporu guidelines ESC za účasti předních evropských expertů. Asociace/pracovní skupiny budou mít možnost prezentovat více aktivit ve spolupráci s evropskými strukturami. Na základě diskuse s řadou členů ČKS se projednávala možná změna koncepce sjezdu – posunutí začátku sjezdu na neděli dopoledne a konec na úterý večer. Výbor rozhodl, že rozhodující v této otázce je preference většiny členské základny. Prof. Linhart a prof. Vítovec ve spolupráci   se sekretariátem realizují do konce června 2016 cestou webu ČKS anketu pro členy společnosti, která by měla rozhodnout, zda sjezd bude pokračovat ve stávající koncepci ( ne-st dopoledne), nebo ve změněném schématu ( ne – út večer).

4. Závěry zasedání SOR (P. Widimský)

P. Widimský informoval o společné schůzi SOR a Akreditační komise, která proběhla před schůzí výboru ČKS. Předsedou SOR na příští 4 roky byl jednomyslně zvolen P. Widimský., místopředsedou M. Táborský. SOR projednala stanovisko ČKS k navrhované koncepci a délce vzdělávání v kardiologii. Všichni jednohlasně toto stanovisko podpořili. Prof. Widimský zdůraznil nutnost úzké spolupráce ČKS, SOR a Akreditační komise v otázce rozvoje oboru a koncepce vzdělávání.

5. Návrh vzniku sítě center mimotělní podpory oběhu a plic v České republice (R. Rokyta, J. Bělohlávek)

R. Rokyta informoval, že výbor ČAAK byl osloven předsedou výboru České společnosti intenzivní medicíny ohledně koncepce vzniku sítě center mimotělní podpory oběhu a plic. ČAAK uspořádala mimořádnou schůzi na toto téma a stanovili šestičlennou pracovní skupinu, která bude tuto otázku řešit. Výbor jednohlasně odsouhlasil, že ČAAK bude mít za ČKS mandát pro projednání této problematiky. Finální stanovisko zašle ČAAK členům výboru ČKS týden před další schůzí výboru, kde bude projednáno.

5. Informace o aktivitách ČASS (M. Táborský)

M. Táborský prezentoval informace o aktivitách ČASS od J. Špinara. ČASS připravuje svoji první odbornou konferenci, která se bude konat dne 1.12.2016 v Brně. Organizace akce probíhá cestou sekretariátu ČKS. Místa konání se budou každý rok střídat.

6. Cor et Vasa (M. Aschermann)

Prof. Aschermann informoval výbor o přípravách příštích čísel časopisu Cor et Vasa. Aktuálně je poměrně velký počet zaslaných článků. Číslo 3 je již v tisku, číslo 4 je v přípravě. CeV byla zařazena do databáze Thompson Reuters, což je první krok k posunu zásadní databáze do PubMed. V čísle 5/2016 budou publikovány zkrácené verze třech nových guidelines ESC 2016 ( srdeční selhání, fibrilace síní a kardiovaskulární prevence). Vedoucí týmů byli vyzváni dodat zkrácenou verzi textu do redakce Cor Vasa  do 31.7.2016.

7. Informace o přípravě konference ČASR (P. Neužil)

P. Neužil informoval výbor o organizačních a programových přípravách konference ČASR, která se uskuteční 6.-8.11. 2016 v Olomouci. Od 1.6.2016 byl spuštěn registrační systém. Akce je pořádána ve spolupráci se Slovenskou asociací srdečních arytmií. Je po stránce organizační i ekonomické zajištěna.

7. České kardiologické dny 2016 (M. Táborský)

ČKD 2016 se budou konat 24.-25.11.2016 v Praze v hotelu Diplomat. Předsedou programového výboru byl zvolen P. Ošťádal a předsedou organizačního výboru M. Táborský.

První oznámení bude na webu společnosti do 30.6. a současně bude zaslána informace členské základně mailem.

8. Komunikace ČKS a České vakcinologické společnosti (A. Linhart)

A. Linhart informoval výbor, že byla ČKS oslovena jménem pracovní skupiny pro zvýšení proočkovanosti proti chřipce. Bude ustanovena Task Force, která problém analyzuje, vypracuje doporučení .. A. Linhart osloví ČASS, ČAAK a PS preventivní kardiologie, aby do Task Force delegovali své zástupce. Výsledek bude prezentován na zářijové schůzi.

9. Stánek ČKS na kongresu ESC v Římě 2016 (M. Táborský)

Stánek pro rok 2016 zajišťuje L. Klímová s K. Prchalovou. Stánek bude ve spolupráci s ČIS.

10. Různé

a) M. Táborský informoval o odsoupení  K.H. Kucka z pozice prezidenta Německé kardiologické společnosti a z kandidáta na pozici president-elect ESC. Jedinou kandidátkou je na prezidentku ESC je tedy v současné době Barbara Casadei.

b) J. Janoušek požádal výbor o záštitu nad Sympoziem o vrozených srdečních vadách v dospělosti, které se uskuteční v říjnu v Praze. Výbor odsouhlasil.

c) M. Táborský požádal výbor o záštitu nad akcí VII. Luklův den, který pořádá ve spolupráci s ČASS. Výbor odsouhlasil.

d) A. Linhart informoval výbor o přípravě akce EuroCMR a požádal o záštitu ČKS. Výbor odsouhlasil.

11. Noví členové (I. Pavézková)

Řádní:
MUDr. Martin Holek, Praha
MUDr. Markéta Anna Ječmenová, Olomouc
MUDr. Eva Polaková, Český Těšín
MUDr. Filip Souček, Brno
MUDr. Petra Špálová, Hradec Králové
MUDr. Ekaterina Nekhaeva, Praha
MUDr. Jan Machura, Hradec Králové

Mimořádní:
Jana Kemrová, Slaný
Kristýna Vidrmertová, Brno
Ondřej Říha, Třebíč

Zahraniční:
Peter Hanák, Myjava
MUDr. Jana Holčíková, Bratislava
MUDr. Patrícia Sokáčová, Banská Bystrica

Zrušení členství na vlastní žádost:
MUDr. Evgeny Tyukhmenev

Termín další schůze výboru ČKS bude 20.9.2016 od 13.00hod v kanceláři v Brně.

Zapsali: I. Pavézková, M. Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost