Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 14. 10. 2014 v Brně

od 13:00 hod, kancelář ČKS

Přítomni: P. Widimský, J. Hradec, H. Skalická, J. Vítovec, M. Táborský, J. Popelová, M. Fiala, J. Janoušek, M. Želízko, P. Kala
Předsedové PS: P. Janský
Omluveni: R. Rokyta, J. Vojáček, F. Toušek, J. Kautzner, P. Jansa

 1. Kontrola zápisu
  Zápis z 16. 9. 2014 byl schválen bez připomínek.
   
 2. Změny stanov
  P. Widimský seznámil přítomné s návrhem změn stanov. Členové výboru odsouhlasili tento návrh změny Stanov, dokument bude zaslán dr. Prudilovi, právníkovi ČKS, k úpravě vyplývající z nového občanského zákoníku a poté bude návrh změny stanov vyvěšen na webových stránkách ČKS, nejpozději 30 dní před Valnou hromadou. Ta se uskuteční 24. května 2015 v Brně při XXIII. výročním sjezdu. Na Valné hromadě bude také text změny Stanov předložen členstvu ke schválení.
   
 3. Slavnostní přednášky na 23. výroční sjezd
  Výbor ČKS rozhodl, že o proslovení slavnostních přednášek 23. výročního sjezdu budou požádáni: R. Hatala (Luklova), T. Tláskal (Navrátilova) a A. Linhart (Herlesova).
  Členové výboru byli také informováni o tom, že slavnostní přednášku na zahájení 23. výročního sjezdu přednese prezident World Heart Federation Salim Yusuf (v neděli 24. 5.)
  Návrh na udělení čestného členství bude diskutován na listopadové schůzi výboru ČKS.
   
 4. Libenského medaile 2015
  Členové výboru ČKS odsouhlasili, že Libenského medaile 2015 bude udělena prof. J. Hradcovi a Salimu Yusufovi.
   
 5. Informace o setkání o úhradách péče v kardiologii pořádaném Dr. Jojkem a Prof. Neužilem 10. 10.
  H. Skalická informovala o akci Sdružení ambulantních kardiologů 10. 10.
   
 6. Informace o přípravě auditu hospodaření ČKS
  M. Táborský přednesl členům ČKS informaci o auditu, který bude zahájen po podání posledního DPH za rok 2014, tj. po 24.1.2015. Měl by proběhnout mezi měsícem lednem a březnem roku 2015, aby byl čas na zpracování a seznámení se s výsledky a poté byla možnost tento závěr přednést na Valné hromadě. M. Táborský požádal L. Klímovou, zda by oslovila firmu, která bude audit provádět. Celková cena by neměla přesáhnout 30.000,-. Na dubnové schůzi roku 2015 by měl být předložen závěr auditu.
   
 7. Různé:
  • M. Táborský doplnil zápis z minulé schůze výboru o informaci týkající se konsensu expertů ESC, kteří vypracovali dokument „Extrakce elektrod“, na oponentuře se podílel M. Táborský a překlad těchto evropských doporučení zajistí pracovní skupina Arytmie a TKS ve složení: M. Táborský, J. Kautzner a P. Neužil. Jedná se o první dokument, který se zabývá systematicky extrakcí elektrod. Výbor tuto informaci bere na vědomí
  • krátká zpráva z prezentace ČKS na výročním sjezdu SKS v Bratislavě – M. Táborský informoval členy výboru o prezentaci ČKS (hodinový arytmologický blok) na výročním sjezdu SKS v Bratislavě. Prof. Táborský tlumočil nabídku SKS na uspořádání hodinového bloku SKS na výročním sjezdu ČKS v Brně v r. 2015.
  • komunikace s prof. Hatalou o budoucí možné vyšší míře integrace vzdělávacích aktivit ČKS a SKS – M. Táborský dále sdělil výboru, že v rámci bodu týkajícího se výročního sjezdu SKS v Bratislavě proběhla komunikace s prof. Hatalou. Předmětem rozhovoru byla otázka, zda by za arytmologické registry mohla existovat určitá míra spolupráce ve formě vyměňování si základních dat.
  • M. Táborský pozval R. Hatalu na ČKD 2014 v Praze. R. Hatalovi se velmi zamlouvala koncepce vzdělávacích přednášek. Podzimní menší akce obou dvou společností – české i slovenské, by rovněž mohly být nazývány Československé kardiologické dny. Zda se na tuto možnost přistoupí, bude na rozhodování budoucího výboru ČKS.
  • hlasovací zařízení
   J. Popelová přednesla členům výboru nabídku, která srovnává cenové podmínky pro pronájem nebo koupi hlasovacího zařízení pro akce ČKS. Z nabídky jasně vyplývá, že pronájem hlasovacího zařízení je finančně výhodnější, než jeho koupě. Je nutné, aby si pracovní skupina předem určila, na které sympozium bude chtít hlasovací zařízení zapůjčit a to bude nezbytné si předem u dané firmy objednat.
  • Žádost o aktualizaci národních radiologických standardů
   M. Želízko informoval členy výboru, že PS Intervenční kardiologie obdržela v létě žádost o aktualizaci radiologických standardů. Do konce listopadu by měla být vytvořena nová verze národních radiologických standardů cíleně pro kardiologii. Pracovní skupina požádala J. Vojáčka, aby tuto záležitost koordinoval.
  • J. Hradec (člen oborové komise pro kardiologii) informoval o jednání Vědecké rady ČLK s předsedy oborových komisí o případné reformě postgraduálního vzdělávání.
    
 8. Noví členové
  • Řádní:
   MUDr. Hutárová Michaela, České Budějovice
   MUDr. Ravlyková Kristýna, Praha
   MUDr. Špinler David, Ústí nad Orlicí
  • Mimořádní:
   Karasová Lenka, Plzeň
  • Žádost o zrušení členství na vlastní žádost:
   Burešová Monika, Olomouc
   MUDr. Jirát Šimon, Praha
   MUDr. Peter Šomló, Šahy

Termín další schůze výboru ČKS bude 26. 11. 2014 v 16:00 hod. v hotelu Diplomat, sál Praha.

 
Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost