Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 12. dubna 2005 v Brně

Přítomni: Prof. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. P. Gregor, prof. M. Aschermann, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: L. Klímová, ing. P. Vojtášová, doc. V. Chaloupka, ing. P. Buchníček, ing. P. Šudák, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. L. Berka, doc. S. Janoušek, dr. O. Mayer, dr. M. Táborský, prim. P. Tax
Omluveni: dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, prof. J. Špinar, prof. J. Vojáček

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl odsouhlasen.

II. XIII. výroční sjezd ČKS

 1. Začátkem měsíce dubna byla provedena hromadná distribuce Programu pro všechny účastníky sjezdu a členy ČKS. V Programu uvedené informace jsou aktuální ke dni 21.3.2005, dále budou aktualizovány na webových stránkách ČKS. K dnešnímu dni je na sjezd přihlášeno cca 1600 účastníků, z toho 221 ze Slovenska, 53 vystavovatelů, celková objednaná výstavní plocha je 955 m². Jako novinka budou letos vydávány a ve sjezdových prostorách k dispozici „Sjezdové noviny“, jejichž sponzorem bude firma Zentiva. Tyto noviny budou mít 4 čísla, každý den sjezdu jedno.
  Dodatečně bylo schváleno udělení čestného členství v ČKS pro prof. V. Somerse z USA.
 2. Valná hromada ČKS, pondělí 9.5. 13,00-14,00 hod., Rotunda.
  Předsedající: prof. J. Hradec, prof. M. Aschermann, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar a doc. V. Chaloupka.
  Program:
  • Zpráva o činnosti ČKS od minulého sjezdu (prof. Hradec)
  • Zpráva o hospodaření ČKS v roce 2004 (prof. Gregor)
  • Zpráva revizní komise – zpráva o auditu (prof. P. Widimský)
  • Udělení výzkumných grantů ČKS na rok 2005 (prof. Špinar)
  • Vyhlášení výsledků voleb a představení nového výboru ČKS (prof. Čerbák)
  • Předání funkce předsedy ČKS a „slovo“ nového předsedy (prof. Hradec a prof. Aschermann)

Výbor provedl degustaci a výběr jídel, která budou podávána v pondělí a úterý k obědu.

III. Návrh rozpočtu ČKS na výzkum a postgraduální vzdělávání na rok 2005
Pokladník ČKS prof. P. Gregor přednesl návrh rozpočtu ČKS na avýzkum a postgraduální vzdělávání mladých kardiologů na rok 2005. Rozpočet byl odsouhlasen a bude uveřejněn na webových stránkách ČKS a v Cor et Vasa.

IV. Hospodaření ČKS v roce 2004 a výsledky auditu hospodaření ČKS
Na schůzi byli přizváni daňový poradce ČKS ing. Buchníček a ing. Šudák, který provedl audit hospodaření ČKS za uplynulý rok.
Ing. Buchníček spolu s pokladníkem prof. P. Gregorem seznámili výbor s výsledky hospodaření ČKS v roce 2004. Čistý zisk společnosti byl výrazně nižší než v minulých letech. Zpráva o hospodaření ČKS v r. 2004 bude přednesena na Valné hromadě ČKS při výročním sjezdu. Ing.Buchníček upozornil výbor, že vlivem změny sazby DPH v minulém roce se řada dříve ziskových akcí stala ztrátovými, protože ČKS nyní musí z každého příjmu odvést 19 % DPH. Pokladník prof. Gregor se dohodl s ing. Buchníčkem, že ve spolupráci s novým pokladníkem ČKS sestaví instrukci pro předsedy PS, jak jednotlivé akce v budoucnosti finančně zajišťovat tak, aby nebyly ztrátové.
Ing. Šudák informoval výbor o výsledcích auditu hospodaření ČKS v r. 2004. Shledal, že účetnictví ČKS je vedeno v naprostém pořádku. Upozornil pouze na snížení čistého zisku společnosti vlivem změny daňového zákona.

V. Doporučené postupy ČKS
Na XIII. výročním sjezdu ČKS budou předneseny návrhy a proběhne veřejná oponentura následujících Doporučených postupů ČKS:

 1. pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií (autor M. Fiala, oponenti prof. J. Lukl, dr. P. Šťovíček ) - inovace;
 2. pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií (autor J. Bytešník, oponenti dr. P. Neužil, dr. P. Pařízek) – nový Doporučený postup;
 3. pro implantaci kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů (autor M. Táborský) - malá inovace;
 4. společná doporučení několika odborných společností pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (autoři Pracovní skupina složená ze zástupců všech zúčastněných odborných společností pod vedením R. Cífková);
 5. pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání (autoři J. Špinar a spol.) – na výročním sjezdu bude prezentován první návrh tohoto Doporučeného postupu, jeho veřejná oponentura proběhne až na Kardiologickém dnu 2005.

Texty návrhů Doporučených postupů a) - d) jsou od 8.4.2005 k dispozici na webové stránce ČKS. Po veřejné oponentuře a přijetí budou Doporučené postupy postupně publikovány v časopise Cor et Vasa.
Prof. Hradec navrhl vydání souboru všech Doporučených postupů ČKS v jejich inovované podobě knižně. Tento návrh bude předán novému výboru ČKS.
Výbor také rozhodnul o inovaci některých stávajících Doporučených postupů:

 • pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy. ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP (autoři doc. J. Beneš za Společnost infekčního lékařství a prof. P. Gregor za ČKS, oponenti prof. Hradec a prof. Čerbák);
 • pro diagnostiku a léčbu nemocných s chlopenními vadami v dospělosti (autory a oponenty navrhne výbor PS Chlopenní a vrozené srdeční vady.

VI. Žádosti:

 1. Žádost MZ ČR o stanovisko k projektu Českého kardiovaskulárního centra v Mladé Boleslavi. Výbor rozhodl vznik tohoto centra nedoporučit. Odpoví prof. Hradec.
 2. Žádosti o domácí výzkumné granty ČKS:
  • MUDr. Ondřej Toman, Brno – „Akutní infarkt myokardu u mladých pacientů“;
  • MUDr. Miroslav Kocík, Praha – „Vliv genového polymorfismu pro syntázu oxidu dusnatého na rozvoj koronární nemoci srdečního štěpu“.
  • MUDr. Karel Čurila, Praha – „Význam genetického testování mutací genu troponin T2 (TNNT2) a troponin I (TNNI3) u familiárních forem hypertrofické kardiomyopatie“.

Vzhledem k tomu, že pro rok 2005 nebyla podána žádná žádost o zahraniční výzkumný grant ČKS, rozhodl výbor, že pro letošní rok opět udělí dva domácí výzkumné granty. Protože členové výboru neměli dostatek času na prostudování předložených výzkumných projektů, sdělí svá stanoviska e-mailem do kanceláře ČKS do 25.4.2005. Příjemci grantů budou slavnostně vyhlášeni na Valné hromadě při výročním sjezdu ČKS.
Výbor také rozhodl, že k budoucím žádostem o výzkumné granty bude požadovat souhlas etické komise s výzkumným projektem. Grantům budou přidělena registrační čísla (včetně grantů již udělených). Při publikaci výsledků grantových výzkumných úkolů bude vyžadována dedikace ČKS.

 1. Předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace Dr. M. Táborský požádal o uvolnění částky 200 000,- Kč na úhradu registračních poplatků českých a slovenských účastníků Ablačního workshopu 2005. Výbor pověřil sl. Buchtovou, aby zjistila stav financí na subkontě této PS a v případě, že je na něm dostatek finančních prostředků, souhlasí s uvolněním výše uvedené částky.
 2. Dr. Březovský z MZ ČR požádal ČKS o stanovisko k nákupu podpůrných pump „Tandem Heart“ pro Nemocnici na Homolce a ke zřizování center provádějících perkutánní mechanickou podporu levé komory u nemocných v kardiogenním šoku. Současně požádat o vypracování statutu takovýchto center a koncepce jejich práce, event. o vypracování Standardu péče o nemocné v kardiogenním šoku. Výbor považuje podpůrné mechanické pumpy za stále ještě experimentální léčbu a vznik specializovaných center za předčasný. V současné době připravuje ČKS Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání (viz bod V. a) tohoto zápisu), jehož součástí bude i diagnostika a léčba kardiogenního šoku. Prof. Hradec byl výborem pověřen, aby v tomto smyslu odpověděl.
 3. Výbor doporučil žádost II. interní kliniky VFN o souhlas s prováděním a vykazování výkonu 17261 „Specializované echokardiografické vyšetření“ angiologickými odděleními kliniky.
 4. ČKS vydá potvrzení předsedovi PS Arytmie a trvalá kardiostimulace dr. M. Táborskému, že ČKS je neziskovou organizací. Toto potvrzení je potřeba k získání nižší sazby za pronájem prostorů na slavnostní „Faculty Evening“ při mezinárodním kongresu EUROPACE 2005 v Praze. Potvrzení zajistí sl. Buchtová.
 5. Výbor doporučil obměnu angiografického kompletu na oddělení invazivní a intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky FN U sv. Anny v Brně.

VII. Různé:

 1. Informace ze schůze předsedů národních společností v EHH (prof. Hradec):
  • ESC vypracovala nový registr Perkutálních koronárních intervencí, který bude používán v rámci Euro Heart Survey - PCI. ESC ho nabízí zdarma k využití i pro národní registry členských kardiologických společností. Bohužel, tento systém není kompatibilní s naším registračním systémem. O nabídce bude jednat nový výbor ČKS.
  • Pro malý zájem ESC postupně redukuje počet postgraduálních výukové kurzů pořádaných v EHH.
 2. Předsedové odborných společností prof. J. Widimský (Česká společnost pro hypertenzi), doc. R. Češka (Česká společnost pro aterosklerózu) a prof. J. Hradec napsali protestní dopis, který byl odeslán místopředsedovi vlády ČR ing. M. Jahnovi, ministryni zdravotnictví doc. M. Emmerové a ing. Kolářové z AA-GRANT spol. s r.o. proti rozhodnutí, že jedinými časopisy v oblasti medicíny, ve kterých budou uznávány publikace výsledků grantových projektů IGA MZ ČR, jsou „Praktický lékař“ a „Psychologia a patopsychlogia dieťata“. Návrh, aby doporučenými českými časopisy pro publikaci výsledků výzkumu podporovaného IGA MZ ČR byly oficiální časopisy odborných společností (Cor et Vasa, Vnitřní lékařství a Časopis lékařů českých) nebyl vůbec respektován.
 3. Prof. Hradec odeslal dopis ředitelce Odboru farmacie MZ ČR dr. K. Bártíkové, ve kterém jí žádá, aby ČKS mohla navrhnout svého zástupce do nově vznikající Komise pro kategorizaci léků. Podle neoficiálních informací se totiž uvažuje o tom, že v nové komisi by byl i zástupce odborných společností, které nejsou součástí ČLS JEP.
 4. ČKS podpořila dvě nová guidelines ESC - „Percutaneous Coronary Interventions“ a „Acute Heart Failure“. Texty obou guidelines jsou k dispozici na webových stránkách ESC - www.escardio.org.
 5. Belgická kardiologická společnost vyhlásila soutěž o cenu pro evropského výzkumníka „The Doctor Léon Dumont Prize“ ve výši 40.000 Euro. Termín pro podání klinických i experimentálních výzkumných projektů je do 30. listopadu 2005. Podmínky jsou k dispozici u prof. J. Hradce.
 6. Slovenská firma Datamed nabídla ke koupi a distribuci členům ČKS, event. její PS Arytmie a trvalá kariostimulace CD-ROM „Arytmie 2005“, na kterém jsou abstrakta sdělení, která byla prezentována na 3. českém a slovenském sympóziu o arytmiích a kardiostimulaci. Protože tento CD-ROM byl vyroben nelegálně, ČKS nebude na nabídku reagovat.
 7. Zastupováním ČKS při výběrovém řízení VZP na revizní pracovníky - kardiology byl pověřen doc. I. Málek.

VIII. Informace na vědomí:

 1. ESC potvrdila umístění stánku ČKS na kongresu ESC ve Stockholmu.
 2. Podle zápisu ze zasedání Komise pro VZT MZ ČR byl odsouhlasen nákup nového angiografického kompletu pro FN Plzeň a obměna angiografického kompletu ve VFN Praha.
 3. Výbor odsouhlasil změnu sídla ČKS s platností od 1. května 2005. Nová adresa sekretariátu ČKS je Pekařská 72, 602 00, Brno.
 4. Prof. Čerbák informoval výbor, že v letošním roce proběhne průzkum Euro Heart Survey „Perkutánní koronární intervence“. Spolu s Dr. M. Želízkem provede výběr pracovišť, která se přihlásí v termínu (do 24.4.2005).

IX. Noví členové ČKS
MUDr. Anna Křížová, Nám. 28. dubna 21, Brno
MUDr. Marcel Haoui, Libanon
MUDr. Eva Ilíková, Zlatá Stezka 677/3, Jeseník
Anna Křížová, Nám. 28. dubna 21, Brno
MUDr. Jan Kylian, Sokolská 577, Ledenice
MUDr. Petr Lašek, B. Němcové 597, Podivín
MUDr. Alena Polívková, Dvorec 178, Nepomuk
MUDr. Ingrid Porubčianová, Huncovská 8, Košice, SR
MUDr. Tatiana Slezáková, Tulipánová 19, Rimavská Sobota, SR
MUDr. Pavel Pávek, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě
MUDr. Jana Kovačková, Björnsonova 1, Bratislava, SR
MUDr. Lukáš Musil, Luční 2009, Vsetín
MUDr. Zdeněk Peroutka, Dukelská 867, Nové Město na Moravě
MUDr. Jan Večeřa, Mánesova 902, Hradec Králové
MUDr. Martin Tesák, Švermova 21, Brno
MUDr. Ludmila Večeřová, Habrmannova 35, Plzeň

Příští schůze se uskuteční dne 11. května po ukončení XIII. výročního sjezdu ČKS v Brně.

Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost