Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 11. května 2005 v Brně

Přítomni: Prof. J. Hradec, prof. M. Aschermann, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, doc. V. Chaloupka, dr. L. Berka, dr. J. Bytešník, dr. T. Fiala, dr. P. Frídl, dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. I. Málek, prof. H. Rosolová, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vítovec, prof. J. Vojáček, prof. J. Widimský, prof. P. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: Ing. P. Vojtášová
Omluveni: prof. J. Lukl

I. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
Sjezdu se zúčastnilo celkem 3 042 účastníků, z toho 1 751 lékařů (1 461z ČR, 305 ze SR a 15 zahraničních hostů), 814 SZP, 45 studentů, 346 zástupců firem, 74 organizačních pracovníků a 13 z tisku. Celkový počet firem zúčastněných na výstavbě byl 60, a výstavní plocha činila celkem 1 024 m².
Aktivně se zúčastnili 2 zahraniční kardiologové (prof. Markku Nieminen z Finska a prof. Virend K. Somers z USA).
Prof. J. Hradec poděkoval všem, kteří se na organizaci sjezdu podíleli, ing. P. Vojtášové, pí L. Klímové a sl. L. Buchtové, dále předsedovi organizačního výboru doc. V. Chaloupkovi a předsedovi programového výboru prof. J. Špinarovi.
Prof. Aschermann vyzval prof. Hradce, doc. V. Chaloupku, prof. J. Špinara, prof. J. Vítovce, a dr. M. Želízka, aby napsali a do konce května poslali prof. Hradcovi souhrnnou zprávu do Cor et Vasa o průběhu celého sjezdu.
Letošní rok byly poprvé vydávány „Sjezdové noviny“, které sklidily úspěch nejen u členů výboru, ale i mezi účastníky, a které aktuálně informovaly o událostech z předchozího dne, přinášely rozhovory s hosty a účastníky sjezdu a upozorňovaly na významné události daného dne.
Pro příští rok budou přednášející opět důrazně vyzýváni k dodržování časových termínů při předávání svých přednášek do SlideRoomů. Opět se našli účastníci, kteří svoje sdělení předávali těsně před začátkem bloku, někteří i během něj. Pro příští rok již nebude takto pozdě předaná přednáška zařazena. V roce 2006 bude opět možnost zaslat přednášku e-mailovou formou ještě před konáním sjezdu.
Příští rok bude na stolky před předsedající v každém sále umístěn monitor, na kterém bude zobrazena právě probíhající prezentace.
Bohužel se letos stávalo, že nebylo možné se dostat pro vysokou účast na některé z bloků. Programový výbor se bude pro příští rok muset zamyslet, které bloky vyžadují velký sál, a které méně. Velký zájem byl také o slavnostní zahájení, kam se někteří účastníci bohužel už nedostali. V roce 2006 bude proto umístěna velkoplošná obrazovka např. do sálu Morava, kde bude promítán přímý přenos slavnostního zahájení.
Celková úroveň sjezdu (odborná i organizační) byla dle názorů členů výboru ČKS i účastníků sjezdu velmi dobrá.

II. Nový výbor ČKS – rozdělení funkcí
Výbor v novém složení hlasoval ohledně svého rozvržení:

 • Místopředseda: Prof. MUDr. J. Hradec, CSc.
 • Vědecký sekretář: Doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc.
 • Pokladník: Doc. MUDr. L. Špinarová, CSc.

Další neoficiální funkce:

 • Kontakty s mezinárodními společnostmi: Prof. MUDr. P. Widimský, DrSc.
 • Koordinace Pracovních skupin: Prof. MUDr. H. Rosolová, CSc., MUDr. J. Bytešník, CSc., Prof. MUDr. J. Vojáček, DrSc.
 • Koordinace specializačních aktivit ČKS: Prof. MUDr. A. Linhart, CSc.
 • Hájení profesních zájmů kardiologů: MUDr. L. Berka, CSc., MUDr. L. Groch, Doc. I. Málek, CSc.
 • Koordinace kardiovaskulárních registrů: MUDr. M. Želízko, CSc.
 • Předseda revizní komise: Doc. J. Kautzner, CSc.

III. Den mladých kardiologů
Den mladých kardiologů se bude konat 28. června 2005 v Praze. Zda místo konání bude tradičně Míčovna Pražského hradu, je zatím ještě v jednání. Do hodnotící komise byli pověřeni prof. M. Aschermann, prof. H. Rosolová a prof. J. Vojáček.

IV. Sjezd Slovenské kardiologické společnosti
SKS oslovila prof. Aschermanna o vyslání delegátů ČKS do Bratislavy. Prof. Aschermann navrhl sekci Plicní arteriální hypertenze a dále byl osloven PS Kardiovaskulární rehabilitace (prim. Karel), která by ráda na sjezdu SKS přednesla svůj blok. Program těchto dvou bloků bude ke schválení na příští schůzi výboru.

V. Založení dceřinné společnosti ČKS
Na Valné hromadě byly prezentovány výsledky hospodaření ČKS za loňský rok. Bohužel většina odborných akcí a sympózií pořádaných PS byla prodělečná a tak výbor začal zvažovat možnost založení dceřinné společnosti ČKS, která by měla statut společnosti s ručením omezeným, a jejíž daňové zatížení vůči státu by bylo značně nižší než ČKS jako občanského sdružení. Další výhodou by bylo zprůhlednění financování akcí PS. Předseda společnosti se sešel a jednal s daňovým poradcem ČKS ing. P. Buchníčkem, který byl následně požádán, aby na příští schůzi výboru připravil návrh a zhodnotil všechna pro a proti založení takovéto společnosti.

VI. Koupě nemovitosti v Praze
Na základě doporučení bývalého předsedy revizní komise ČKS a současného člena výboru prof. P. Widimského výbor odsouhlasil investici peněz ČKS na koupi nemovitosti – bytu v Praze, který by sloužil buď jako druhý sekretariát společnosti či jako místo pro zasedání výboru. Prof. P. Widimský se ujal iniciativy v hledání vhodné nemovitosti, k odsouhlasení výborem bude třeba kladné doporučení minimálně pěti pražských členů výboru.

VII. Kardiologický den 2005
Prof. M. Aschermann byl osloven dr. J. Pavlovskou a ing. S. Slavíčkovou z kongresového centra Nemocnice na Homolce, kde se tradičně Kardiologický den konal. Prof. Aschermann požádal členy výboru, aby si na příští schůzi připravili návrhy, zda KD pořádat opět v Nemocnici na Homolce, zda ponechat jednodenní variantu či se vrátit ke dvoudenní, jak tomu bývalo před několika lety, a uvítá další návrhy. Organizací KD 2005 bude pověřen předseda PS Arytmie a trvalá kardiostimulace dr. M. Táborský.

VIII. Registr akutních koronárních syndromů
Prof. P. Widimský byl osloven ESC, zda by ČKS neměla zájem vypracovat „Národní registr akutních koronárních syndromů“. Prof. Hradec upozornil na problém se zákonem o ochraně osobních údajů, prof. Widimský však oponoval, že by se zde nebyla zveřejňována žádná osobní data a byl požádán, aby ve spolupráci s předsedou PS Akutní kardiologie dr. P. Janským vypracovali návrh protokolu, který by výbor projednal na příští schůzi.

IX. Časopis PS Srdeční selhání
Předseda PS Srdeční selhání doc. I. Málek požádal výbor ČKS o souhlas s umístěním loga ČKS na hlavičku nového časopisu, který vzniká na základě aktivit PS Srdeční selhání a Medical Tribune, a který bude vycházet 4× ročně a sponzorován bude firmou Egis. Výbor žádost odsouhlasil pod podmínkou, že na hlavičce časopise bude uvedeno, že se jedná o „oficiální časopis PS Srdeční selhání ČKS“.

X. Různé:

 1. prof. Aschermann požádal sl. Buchtovou, aby rozeslala oznámení o novém výboru ČKS do Evropské kardiologické společnosti, dále všem evropským kardiologickým společnostem a také spřáteleným českým společnostem.
 2. ESC potvrdila umístění stánku ČKS na kongresu ESC, který se bude konat 3.-7. září 2005 ve Stockholmu. Prof. Aschermann vyzval sl. Buchtovou, aby zařídila letenky a ubytování pro sebe a pí L. Klímovou.
 3. Předseda Finské kardiologické společnosti oznámil prof. Hradcovi, že dne 12. května přiletí do Prahy delegace 19-ti finských kardiologů a požádal ho o schůzku k diskusi s českými kardiology. Prof. Hradec oslovil prof. Aschermanna a dr. Želízka, kteří souhlasili.
 4. Dr. M. Želízko požádal o souhlas na schůzku s ing. Koženým, zástupcem národního referenčního centra. Výbor souhlasil.
 5. Prof. Hradec informoval o tom, že předal dr. Táborskému požadovaný notářsky ověřený podpis plné moci, kterou dr. Táborský použil pro vyjednávání nájemného na Slavnostní večer pro hosty Europace 2005. Prof. Hradec předal plné moci, sl. Buchtová ověřenou kopii stanov ČKS.
 6. Prof. Hradec upozornil, že právní zástupce ČKS mgr. Prudil stále neposlal podklad pro změnu smlouvy s Praha Publishing, a požádal sl. Buchtovou o urgenci mgr. Prudila.
 7. Prof. Aschermann vyzval všechny členy výboru a revizní komise, aby si pročetli stanovy ČKS a na příští schůzi výboru si připravili své připomínky.

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční v pondělí 27. června 2005 od 16:00 hod v Praze.

Zapsala: L. Buchtová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost