Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 10. května 2006 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, prof. P. Widimský
Přizváni: Prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni doc. J. Popelová, členové revizní komise, z nichž přítomni prof. J. Kautzner, dr. M. Fiala
Omluveni: Prof. J. Hradec, prof. H. Rosolová, dr. M. Želízko

I. Alpe-Adria Cardiology Meeting
Prof. Čerbák spolu s prof. Špinarem se zúčastnili 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2006, konaném v Cavtatu, Chorvatsku. Informovali výbor o tom, že Česká kardiologická společnost byla vyzvána k pořádání této tradiční akce v roce 2007 v ČR. Výbor odsouhlasil, předběžný termín akce je 12.-13. května 2006 (sobota a neděle před výročním sjezdem ČKS), místo konání brněnské výstaviště. Spojení s výročním sjezdem ČKS výbor uvítal. Předsedou přípravné komise byl pověřen prof. R. Čerbák, členy prof. M. Aschermann a prof. J. Hradec. P. Klímová sdělí, zda je na BVV tuto akci možno uspořádat.

II. Studie Euroaspire III.
Výbor na své minulé schůzi odsouhlasil částku 200 tis. Kč na tuto studii, která bude zahrnuta mezi finančně podporované studie Euro Heart Survey. Prof. Šimon, který se do studie Euroaspire III. přihlásil, však tyto finance požadoval vyplatit předem. Výbor toto neodsouhlasil, s ohledem na to, že vždy jsou peníze vypláceny až na základě počtu zařazených pacientů.

III. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
Sjezdu se zúčastnilo celkem 3 611 účastníků, z toho 1 641 lékařů, 1 161 zdravotních sester, 126 registrací bylo jednodenních a 400 vystavovatelů a zástupců firem.
Aktivně se zúčastnilo několik zahraničních kardiologů (prof. M. Tendera z Polska, prof. R. Ferrari z Itálie a prof. P.E. Vardas z Řecka). Slavnostní přednášku přednesl prof. A. Schirger z Mayo Clinic, USA.
Prof. M. Aschermann poděkoval všem, kteří se na organizaci podíleli – předsedovi organizačního výboru prof. J. Vítovcovi, předsedovi programového výboru doc. V. Chaloupkovi, a organizačnímu sekretariátu p. L. Klímové a sl. L. Buchtové.
Prof. M. Aschermann vyzval členy výboru a předsedy některých pracovních skupin, aby mu do konce příštího týdne, tj. do 21.5. zaslali souhrnnou zprávu o sjezdu za svůj obor, která bude následně uveřejněna v Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS.
Letošní rok byly již podruhé vydávány „Sjezdové noviny“, které aktuálně informovaly o událostech z předchozího dne, přinášely rozhovory s hosty a účastníky sjezdu, a upozorňovaly na významné události či zajímavé přednáškové bloky daného dne.
Odborná i organizační úroveň byla dle názoru členů výboru i účastníků sjezdu velmi dobrá.

IV. Udělení medaile Libenského
Prof. M. Aschermann připomněl všem členům výboru, že 7. června se uskuteční předání medaile prof. Libenského v Poděbradech. Ocenění bude předáno prof. M. Šamánkovi. Všichni členové výboru v nejbližších dnech obdrží pozvánku.

V. Den mladých kardiologů
Výbor stanovil pro Den mladých kardiologů, který se bude letos konat dne 13. června 2006 v Arcibiskupském paláci v Praze, hodnotitelskou komisi: Prof. M. Aschermann, (dr. P. Jansa), prof. L. Špinarová, prof. H. Rosolová, dr. L. Groch

VI. Žádosti o stipendia ČKS

  • Žádost MUDr. M. Orbana o zahraniční grant Roche – předáno oponentovi (prof. M. Aschermann)
  • Žádost MUDr. L. Popová o zahraniční grant Roche – předáno oponentovi (doc. V. Chaloupka)
  • Žádost Mgr. M. Hlaváčkové o cestovní stipendium ČKS – žádost schválena
  • Žádost Mgr. P. Balkové o cestovní stipendium ČKS – žádost schválena

VII. Dopis na MZ ČR
Prof. M. Aschermann a prof. P. Widimský odeslali ministrovi zdravotnictví dr. D. Rathovi dopis vypracovaný ve spolupráci mezi ČKS a Akreditační komisí MZČR pro kardiologii. Dopis obsahuje několik návrhů jak vylepšit stav akreditací kardiologů v ČR.

VIII. Žádost interní kliniky v HK
Přednosta I. interní kliniky v Hradci Králové prof. J. Vojáček požádal výbor o písemnou podporu při výměně RTG. Výbor tuto žádost odsouhlasil.

VIX. Noví členové
Klára Balosová, Brno
MUDr. Marta Bavolárová, Košice, SR
MUDr. Zuzana Faťunová, Rakovník
Viera Grendárová, Rosice u Brna
MUDr. Eniko Havránková, Bratislava, SR
MUDr. Eva Houšťková, Praha
MUDr. Hana Hrabáková, Praha
MUDr. Roman Husák, Olomouc
Radmila Jenyšová, Brno
MUDr. Petr Juštík, Praha
Mgr. Věra Kubrychtová, Pardubice
MUDr. Petr Kuchynka, Praha
MUDr. Tibor Palkech, Banská Bystrica, SR
MUDr. Hana Pecková, Praha
Doc. MUDr. Peter Poprac, PhD., Piešťany, SR
Marie Rotreklová, Letonice
MUDr. Karel Růžek, Havlíčkův Brod
MUDr. Petr Syrovátka, Praha
MUDr. Marek Selko, Praha
MUDr. David Stejskal, PhD., Olomouc
Karla Válková, Karolinka
MUDr. Jarmila Vitteková, Bánov, SR
MUDr. Vladimír Zoricak, Levoca, SR
MUDr. Irena Šubertová, Braislava, SR
MUDr. Boris Raška, Martin, SR
Jaroslava Jančíková, Dolní Bojanovice
Dagmar Medková, Kuřimská Nová Ves
Dis. Sylva Nováková, Brno
Radka Hájková, Ráječko

Příští schůze se uskuteční dne 20. června v Praze, IKEM, od 14,00 hod.

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost