Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 1. března 2005 v Praze

Přítomni: Prof. J. Hradec, prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar, prof. M. Aschermann, prof. P. Gregor, dr. P. Frídl, prof. J. Lukl, doc. I. Málek, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček
Omluveni: Prof. J. Vítovec, prof. J. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: L. Klímová, doc. V. Chaloupka, prof. P. Widimský, předsedové pracovních skupin, z nich přítomni dr. L. Berka, dr. P. Janský, doc. J. Popelová, dr. M. Táborský, prim. P. Tax

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl odsouhlasen.

II. Postgraduální vzdělávání v kardiologii
Dne 22.2.2005 proběhla na MZ ČR schůzka ohledně postgraduálního vzdělávacího programu. Za ČKS se této schůzky zúčastnili prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, prof. V. Staněk a prof. P. Widimský. Přítomni byli také představitelé MZ ČR a IPVZ (Dr. Krejčíková). Na schůzce se řešil především striktní požadavek ČLK, aby postgraduální vzdělávání ve všech oborech netrvalo déle než 6 let a aby školenec strávil na akreditovaném pracovišti maximálně 12 měsíců. Zástupci ČKS vysvětlili, proč ČKS bezpodmínečně trvá na tom, aby školenci v kardiologii po absolvování dvouletého společného kmene interních oborů absolvovali celé postgraduální vzdělávání v kardiologii (tj. 4 roky) na akreditovaném pracovišti. Po diskusi s tímto požadavkem souhlasili jak představitelé MZ ČR, tak představitelé IPVZ. Zástupce ČLK nebyl této schůzce přítomen. Profesor P. Widimský následně přepracoval dokument "Návrh postgraduálního vzdělávání v oboru kardiologie", který byl vypracován pracovní skupinou ČKS a odsouhlasen na Valné hromadě při výročním sjezdu ČKS v květnu 2004, podle jednotných požadavků IPVZ (vypuštění podrobné specifikace akreditovaného pracoviště, unifikované zpracování syllabu postgraduálního vzdělávání včetně společného kmene interních oborů). Výbor tento přepracovaný návrh postgraduálního vzdělávání v kardiologii odsouhlasil a pověřil prof. P. Widimského, aby ho poslal Dr. Krejčíkové do IPVZ.

III. XIII. výroční sjezd ČKS
Zprávu o stavu příprav XIII. výročního sjezdu ČKS podal předseda organizačního výboru sjezdu doc. V. Chaloupka. K dnešnímu dni je přihlášeno 1240 účastníků. Současný počet přihlášených firem na doprovodnou výstavu je 32, objednaná výstavní plocha činí 745 m². V rámci kulturního a společenského programu bylo pro účastníky sjezdu zakoupeno představení divadla Husa na provázku „Běsi – Stavrogin je blázen“ a hudební muzikál Městského divadla Brno „Hair“. Rezervace vstupenek na tato dvě divadelní představení je možná on-line na webových stránkách ČKS. Z nabídky ubytovacích kapacit jsou již obsazeny hotely Voroněž a Austrelitz, aktuální nabídka možností ubytování je průběžně upřesňována také na webových stránkách ČKS.
Z pozvaných předsedů evropských národních kardiologických společností potvrdili svoji účast Prof. L.A. Pulpon ze Španělska, prof. A. Kamberi z Albánie a prof. M.R. Boujnah z Tunisu. Jako pozvaní zahraniční řečníci přijedou prof. M. Nieminen z Finska a prof. V. Sommers z USA.
Předseda programového výboru sjezdu prof. J. Špinar předložil definitivní verzi odborného programu sjezdu. Výbor provedl rámcovou korekturu programu a jazykovou korekturou byli pověřeni prof. J. Hradec a prof. M. Aschermann. Po opravách bude definitivní program sjezdu předán do tiskárny. Jeho distribuce všem členům ČKS je plánována na začátek dubna 2005.
Termín XIV. výročního sjezdu ČKS byl stanoven na 7.-10.5.2006, pro další rok je předběžný termín stanoven na 13.-16.5.2007.

IV. Zpráva volební komise o výsledcích I. kola voleb do výboru ČKS
Začátkem roku 2005 proběhlo I. kolo voleb do výboru ČKS pro funkční období 2005-2008. Na sekretariát společnosti došlo celkem 288 volebních lístků, z nichž 2 byly neplatné. Volební komise ve složení prof. R. Čerbák, prof. J. Špinar a prof. J. Vítovec ve spolupráci s L. Buchtovou a L. Klímovou se sešla dne 7. února ke sčítání došlých volebních lístků. Do II. kola voleb postoupili tito kandidáti:

 

  1. Michael Želízko (Praha) 104 hlasů
  2. Jan Vojáček (Hradec Králové) 101
  3. Ladislav Groch (Brno) 100
  4. Václav Chaloupka (Brno)   88
  5. Lenka Špinarová (Brno)   87
  6. Ivan Málek (Praha)   86
  7. Petr Widimský (Praha)   78
  8. Jan Bytešník (Praha)   71
  9. Vladimír Rozsíval (Pardubice)   66
10. Josef Kautzner (Praha)   56
11. Aleš Linhart (Praha)   50
12. Hana Rosolová (Plzeň)   42
13. Petr Niederle (Praha)   38
14. Jan Škovránek (Praha)   35
15. Petr Kala (Brno)   31
16. Jaroslav Meluzín (Brno)   29
17. Miloš Táborský (Praha)   28
18. Lubomír Berka (Jindřichův Hradec)   27
19. Hana Skalická (Praha)   25
20.–22. Václav Chaloupecký (Praha)   23 
20.–22. Jana Popelová (Praha)   23
20.–22. Josef Veselka (Praha)
  23
23.–25. Martin Fiala (Olomouc)   22
23.–25. Stanislav Janoušek (Brno)   22
23.–25. Miroslav Souček (Brno)   22


Výše uvedení kandidáti byli písemně osloveni a požádáni, aby zaslali své stručné curriculum vitae, souhlas s postupem do II. kola a čestné prohlášení, že nejsou majiteli či spolumajiteli ani zaměstnanci žádné společnosti či firmy zabývající se výrobou a distribucí lékařské techniky a farmaceutických výborbků. Účast ve II. kole voleb odmítli prof. J. Meluzín z Brna a dr. V. Chaloupecký z Prahy. Proto byli k postupu do II. kola vyzváni další 3 kandidáti podle počtu hlasů získaných v I. kole. Volební lístky pro II. kolo voleb budou rozeslány všem členům ČKS dne 21. března 2005.

 

V. Zrušení členství ČKS neplatičům příspěvků za rok 2004
Do dnešního dne nezaplatilo členské poplatky za rok 2004 ani nezareagovalo na písemnou urgenci k jejich zaplacení 88 členů ČKS. Podle Stanov ČKS výbor odsouhlasil těmto členům zrušení členství a okamžité zastavení zasílání časopisu Cor et Vasa. Oznamující dopis všem rozešle sl. L. Buchtová. Ti, kterým bylo zrušeno členství v ČKS pro neplacení příspěvků, se mohou opětovně ucházet o členství až po zaplacení dlužných členských příspěvků.

VI. 13th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2005
S žádostí o cestovní grant na 13th Alpe-Adria Cardiology Meeting, který se uskuteční ve dnech 28.-30. dubna 2005 v Piešťanech na Slovensku, se obrátilo na výbor ČKS 9 mladých kardiologů, kteří mají na konferenci aktivní účast a splňují podmínky stanovené ČKS. Výbor souhlasil s plnou úhradou jejich účasti ČKS včetně doprovázejících osob. Slečna L. Buchtová jedná s organizačním sekretariátem kongresu o zajištění ubytování. Předpokládané náklady zatím činí 50 000,- Kč. O sponzorování dopravy účastníků bude prof. Hradcem požádána firma Zentiva.

VII. Žádosti:

 1. Prim. P. Jebavý z pracoviště „Kardiologie na Bulovce, s.r.o.“ požádal o akreditaci tohoto pracoviště pro implantace ICD. Výbor PS "Arytmie a trvalá kardiostimulace" ČKS akreditaci nedoporučil, jednak pro nekompletní dokumentaci a jednak proto, že v Praze je potřeba implantací ICD plně pokryta. Výbor s tímto negativním stanoviskem vyslovil souhlas. Odpoví prof. Hradec.
 2. Nestátní zdravotnické zařízení "Artur Koblitz, s.r.o.“ z Pardubic požádalo o akreditaci pro implantace ICD. Na doporučení výboru PS "Arytmie a trvalá kardiostimulace" ČKS výbor akreditaci doporučil. Odpoví dr. M. Táborský.
 3. Společnost „Tým Kardio 5“ požádala o doporučení ke vzniku pracoviště invazivní kardiologie v jihlavské nemocnici. Toto doporučení dal výbor ČKS již v roce 2003 a v r. 2004 ho potvrdil. Vznik pracoviště invazivní kardiologie v jihlavské nemocnici je plně odůvodněný a ČKS ho plně podporuje. Kdo bude takovéto pracoviště provozovat, je plně v kompetenci ředitelství jihlavské nemocnice a zdravotního rady kraje Vysočina. ČKS trvá pouze na tom, aby byly splněny všechny podmínky, které ČKS pro vznik nových pracovišť invazivní kardiologie dříve stanovila.
 4. Dr. R. Štípal požádal o podporu vzniku Kardiocentra ve FNsP v Ostravě. Výbor ČKS vznik tohoto Kardiocentra podporuje. Kladnou odpověď již odeslal prof. J. Hradec.
 5. Výbor ČKS již dříve vyslovil souhlas se sdílením výkonu 17129 „Ambulantní monitorování tlaku“ s internisty. Při dohodovacím řízení vznikl požadavek na doplnění indikací k tomuto vyšetření. Písemně tak učinil jménem ČKS prof. J. Hradec.
 6. Výbor ČKS vyslovil souhlas se sdílením výkonu 17129 „Ambulantní monitorování tlaku“ s diabetology. Souhlasné stanovisko sdělí písemně výboru České diabetologická společnosti prof. J. Hradec.
 7. Výbor ČKS vyslovil nesouhlas se sdílením výkonu 17129 „Ambulantní monitorování tlaku“ s praktickými lékaři. Je toho názoru, že potřeba tohoto vyšetření je již dostatečně pokryta. Předsedovi Společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP doc. S. Býnovi sdělí písemně toto záporné stanovisko prof. J. Hradec.
 8. Dr. Karel Mědílek, kterému byl v minulosti odsouhlasen cestovní grant na postgraduální kurz ESC, požádal o využití zbytku finančních prostředků (cca 10 000 Kč) na úhradu účasti na postgraduálním echokardiografickém kurzu ESC v Tallinu, kde má dr. Mědílek vyzvanou přednášku. Výbor tuto žádost odsouhlasil, odpoví sl. Buchtová.
 9. Dr. Martin Pěnička, který v současné době čerpá domácí výzkumný grant ČKS, požádal o proplacení faktury na reagencie pro selekci kmenových buněk kostní dřeně. Částka přesahuje povolenou výši, která byla stanovena ve smlouvě. Výbor tuto žádost odsouhlasil, odpoví sl. Buchtová.

VIII. Návrh na pravidelné udělování Libenského medaile
Na návrh prof. M. Šamánka výbor ČKS souhlasí s pravidelným slavnostním udělováním medaile prof. Libenského. Medaile bude udělována jednou ročně dne 7. června (výročí narození prof. Libenského) v Poděbradech významnému českému kardiologovi. Kandidát bude vybírán výborem ČKS. Pro rok 2005 se výbor sjednotil na udělení medaile prof. Libenského prof. J. Widimského st.

IX. Euro Heart Survey
Národní koordinátor EHS v ČR prof. R. Čerbák informoval výbor o ukončení průzkumu „Acute Coronary Syndromes II.“, ve kterém byla v ČR celkem sebrána data od 164 pacientů. Výbor odsouhlasil vyplacení odměn za sběr dat v tomto průzkumu v celkové výši 82 000,- Kč. V letošním roce bude ukončen také sběr dat v průzkumu „Heart Failure II.“; i pro tuto „Survey“ výbor souhlasí s vyplacením finančních odměn. Dohody o provedení práce zařídí sl. Buchtová. Dále prof. Čerbák informoval, že v polovině roku 2005 bude zahájen průzkum „Perkutánní koronární intervence“. Protokoly jsou již k dispozici na webové stránce EHS.

X. Licence a akreditace pro kardiologii
Prof. Čerbák jako předseda Oborové komise ČLK pro kardiologii informoval výbor o jednání s prezidentem ČLK dr. D. Rathem.

XI. Různé:

 1. Výbor ČKS podporil dvě nová doporučení ESC: „Management (Diagnosis and Treatment) of Syncope - Update 2004“ a „Diagnosis and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension“.
 2. Daňový poradce ČKS ing. P. Buchníček informoval výbor o tom, že od nového roku se ČKS stala plátcem DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím. Z toho vyplývá, že se musí vypracovat dodatky ke smlouvám, které byly uzavřeny již v minulosti a týkají se odborných akcí v roce 2005 včetně výročního sjezdu ČKS. Do budoucna to znamená, že při pořádání konferencí PS musí být průběžné vyúčtování především příjmů předáno na sekretariát ČKS vždy k poslednímu dni v měsíci.
 3. Koncem loňského roku byl odcizen služební vůz ČKS. Česká pojišťovna, u které byl vůz pojištěn, zaslala finanční vyrovnání.
 4. Informace na vědomí:
  • ESC zaslala potvrzení, že vyhovuje žádosti ČKS o výstavní stánek ČKS na výročním kongresu ESC, který se uskuteční 3.-7.9.2005 ve Stockholmu.
  • Řecká kardiologická společnosti informovala o složení svého nového výboru.
  • V Pardubicích se ve dnech 28.-30.4.2005 uskuteční VII. kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí.

XII. Noví členové
MUDr. Andrea Andrášová, Krupská 16, Praha 10
Renata Blažková, Kučerova 807, Praha 9
Ing. Jiří Exner, Krajanská 340, Praha 4
MUDr. Klára Hájková, Na Vinicích 478, Týn nad Vltavou
Hana Hypiusová, Bulovka 1495, Praha 8
MUDr. Peter Igaz, prof. Veselého 490, Beroun
MUDr. Andrea Kohutová, Alej míru 542, Jablunkov
MUDr. Marie Lazárová, Rooseveltova 24, Olomouc
Dagmar Lorencová, Hvězdná ul, Jindřichův Hradec
MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., Estonská 6, Praha 10
MUDr. Andrea Mažárová, I.P. Pavlova 31, Olomouc
Gita Norková, Matlachova 27, Brno
Radka Nunvarová, Nádražní 788, Jindřichův Hradec
MUDr. Ilona Pařenicová, Komenského 175, Letohrad
MUDr. Ondřej Petrák, U Šumavěnky 11, Praha 4
MUDr. Blanka Stellová, U Transformátoru 522, Praha 10
PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD., Brožíkova 1705, Hradec Králové
Dis. Lucie Valová, Hřbitovní 654, Králíky
MUDr. Darina Vlčková, Žižkova 611, Tábor
MUDr. Mahmood Zahin, U nemocnice 2, Praha 2
Bc. Zdena Žáková, Bryksova 750/68, Praha 9
MUDr. Pavla Fricová, Vrchlického 317, Cítoliby
Margita Novotná, Eliášova ul., Praha 6

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 12. dubna od 14:00 hod v Brně ve VIP salonku BVV.

Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost