Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 9. května 2017, Brno

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, T. Adla, M. Pleva, D. Marek, K. Linhartová, E. Mandysová, M. Kamínek
Omluveni: A. Linhart, M. Hutyra, J. Rubáčková Popelová, H. Skalická

 

1. Informace o proběhlých akcích ČAKVZM

Tomáš Paleček referoval o sympoziu PRAGUECHO, které proběhlo dne 20.4. 2017 v Autoklubu ČR v Praze. Zúčastnilo se cca 150 účastníků, kteří kladně hodnotili jak programový obsah, tak i změnu místa konání (dostupnost); pozitivem byla i zcela bezchybná promítací technika. V příštím roce je v plánu konat PRAGUECHO v podobném termínu a na stejném místě, s dominantně echokardiografickou tématikou. Theodor Adla a Martin Pleva referovali o sympoziu MOST věnovaného srdeční tomografii, konaném dne 8.4.2017 v kinosále FN Motol. Zúčastnilo se cca 100 účastníků, odborná náplň byla vynikající, s živou diskuzí. Bylo rozhodnuto nadále sympozium MOST organizovat 1x ročně v podobném termínu a ve stejné lokalitě.

2. Webový edukační/kazuistický portál ČAKVZM

Otto Lang informoval o finalizaci webového portálu asociace, v rámci kongresu ČKS je plánována schůzka s „webmasterem“ ČKS, který portál vytváří, aby byly doladěny technické detaily provozu webu. Jeho spuštění lze očekávat na podzim 2017.

3. Společná pracovní skupina ČAKVZM-RS ČLS JEP pro problematiku MR a CT vyšetření srdce

Tomáš Paleček, Martin Pleva a Theodor Adla referovali o prvé schůzce společné pracovní skupiny ČAKVZM a RS ČLS JEP pro problematiku MR a CT vyšetření srdce, jež se konala v průběhu sympozia MOST dne 8.4.2017. Oficiální zápis ze schůze je k dispozici na stránkách ČAKVZM na webu ČKS. Výbor ČAKVZM vyjádřil souhlas s aktivitami této společné pracovní skupiny, o nichž bude následně pravidelně informován (tvorba pozičního dokumentu, týkajícího se zajištění MR a CT vyšetření srdce v komplexních kardiocentrech ČR, včetně minimálního alokovaného přístrojového vyšetřovacího času; tvorba praktického návodu vhodných a nevhodných indikací k CT a MR vyšetření srdce, jež by vedl k efektivnímu využití dedikovaného času pro tato vyšetření; forma předatestační stáže před kardiologickou atestací – počet vyšetření CT a MR srdce, při jejichž provádění a následné interpretaci by byl kardiolog v rámci předatestační přípravy přítomen). Problematika SPECT a PET vyšetření srdce bude projednávána se zástupci sekce Nukleární kardiologie, kteří rovněž deklarovali zájem na dostupnosti těchto metod pro komplexní kardiocentra.

4. ECHODNY 2017

Základem programové náplně ECHODNů 2017 by měly být přehledné sekce zaměřené na multimodalitní diagnostiku KV chorob, se zařazením jedné přehledné klinické přednášky na téma farmakologické/nefarmakologické léčby v dané oblasti do každé sekce; předběžná témata přehledných sekcí- stratifikace rizika náhlé smrti, chronická ICHS, fibrilace síní, plicní hypertenze. Součástí programu budou též volná sdělení a kazuistiky; členové výboru ČAKVZM se shodli na posunutí termínu deadline zaslání abstrakt volných sdělení z 30.6. 2017 na 15.6.2017, o čemž budou členové ČAKVZM infomováni emailovou formou. Zasedání programového výboru ECHODNů se následně uskuteční dne 28.6.2017 v 13,00 hodin v kanceláři ČKS v Praze, rezidence Kavčí Hory.

Diskutována byla též vzhledem k nutnosti časné rezervace lokalita konání ECHODNů 2018, Tomáš Paleček společně s Ivou Pavézkovou zjistí možnosti a budou výbor informovat.

5. Různé

Členové výboru diskutovali podnět Radky Kočkové týkající se možnosti provádění transthorakálních echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky (biomedicínští inženýři atd.); vzhledem ke konstituci nové pracovní skupiny ČKS KardioTech vyčká výbor ČAKVZM eventuálního jednání s výborem této pracovní skupiny na uvedené téma.

Termín další schůze výboru ČAKVZM bude v průběhu ECHODNů v září 2017, přesný čas bude ještě stanoven.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost