Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 8. prosince 2020, online

Přítomni: M. Hutyra, T. Paleček, K. Linhartová, V. Kincl, R. Panovský, Z. Hlubocká, H. Línková, D. Marek, P. Kuchynka, E. Mandysová, J. Rubáčková Popelová, R. Kočková
Omluven: A. Linhart

1. Stanovisko k provádění echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky

Po předchozí diskuzi a hlasování zaujal výbor ČAKVZM stanovisko k provádění echokardiografie nelékařskými pracovníky v níže uvedeném znění:

Výbor ČAKVZM na základě platné legislativy nesouhlasí s prováděním a interpretací echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky.
Výbor ČAKVZM nepodporuje ani do budoucna změnu současného stavu ve smyslu provádění a/nebo interpretace echokardiografických vyšetření nelékařskými pracovníky.

Hlasovalo 12 členů výboru, 11 souhlasilo s uvedeným stanoviskem, 1 hlas byl proti.

2. Stanovisko k pokračování specifického léčebného programu na DPD

Na výbor ČAKVZM se obrátil předseda České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP prim. Zogala se žádostí o stanovisko k pokračování Specifického léčebného programu na DPD. Neinvazivní diagnostika transthyretinové srdeční amyloidózy pomocí scintigrafie se 99mTc-butendronátem (DPD) se stala součástí standardních postupů a odborných doporučení. Jedná se o snadno proveditelné a nerizikové vyšetření, které může nahradit endomyokardiální biopsii.
Dostupnost tohoto vyšetření v rámci výše zmíněného SpLP odborná komunita považuje za významný přínos v péči o nemocné v ČR, který je akcentován rozšiřováním terapeutického spektra příchodem nových léčiv. Na dostupnosti vyšetření z pohledu obou odborných společností (ČSN, ČKS) trvá veřejný zájem a jsou splněny předpoklady pro SpLP.
Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod a Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP plně podporují prodloužení výše zmíněného SpLP cestou distributora kitu pro přípravu DPD (Teceos), firmy KCSolid.

Výbor České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod vyjádřil souhlasné stanovisko k pokračování Specifického léčebného programu na DPD.

3. Programové bloky ČAKVZM pro výroční sjezd ČKS 2021

Dle sdělení programového výboru bude asociaci určeno 5 programových bloků; obecně jsou preferovány společné bloky různých asociací a pracovních skupin ČKS.  Termín další schůze výboru ČAKVZM bude na začátku ledna 2021; hlavní náplní bude sestavení programových bloků ČAKVZM pro kongres ČKS v roce 2021.

Dne 14. 12. 2020, zapsal: M. Hutyra

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost