Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 25. listopadu 2016

25. listopadu 2016, 11:30 hod, Praha, hotel Diplomat

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, T. Adla, M. Pleva, A. Linhart, D. Marek, K. Linhartová, E. Mandysová, H. Skalická, J. Rubáčková Popelová, M. Kamínek

Omluveni: M. Hutyra, R. Kočková

 

  1. Stav podúčtu ČAKVZM u ČKS

T. Paleček informoval výbor ČAKVZM o aktuálním stavu jejího podúčtu u České kardiologické společnosti (ČKS).

  1. Echodny 2017

Výbor ČAKVZM diskutoval možná místa pro konání konference Echodny 2017, termín 22.-23.9.2017.

  1. Změna prováděcího předpisu ČAKVZM

Výbor ČAKVZM odsouhlasil tyto navržené změny v prováděcím předpisu asociace: změna názvu sekce nukleární magnetické rezonance na sekce magnetické rezonance srdce (zkráceně sekce MR srdce či SMRI), změna názvu sekce výpočetní tomografie na sekce výpočetní tomografie srdce (zkráceně sekce CT srdce či SCT), změna trvání funkčního období současného výboru ČAKVZM na plné 4 roky, do roku 2020.

  1. Praguecho 2017

Akce Praguecho 2017, organizovaná 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a podporovaná ČAKVZM, se uskuteční dne 20.4.2017 v Autoklubu ČR, Opletalova ulice, Praha 1.

  1. Spolupráce s Radiologickou společností ČLS JEP (RS)

T. Paleček informoval výbor ČAKVZM o předběžných výstupech schůzky prezidenta ČKS prof. M. Táborského s předsedou RS prof. V. Válkem ohledně další spolupráce obou odborných společností (vytvoření společné pracovní skupiny pro problematiku MR a CT vyšetření srdce s cílem interdisciplinární schůze, především edukačních aktivit). Předseda ČAKVZM společně s předsedy sekcí MR srdce a CT srdce vstoupí v jednání se zástupci RS ČLS JEP stran konkrétní realizace spolupráce včetně tvorby společných bloků pro výroční kongres ČKS 2017.

  1. Bloky ČAKVZM pro výroční sjezd ČKS 2017

Členové výboru ČAKVZM projednali a schválili návrhy bloků organizovaných ČAKVZM pro výroční sjezd ČKS 2017, včetně přednášejících a předsedajících. Dva bloky budou 90 minutové (Viabilita myokardu- která metoda je nejlepší? /společný s RS/ a Multimodalitní zobrazení v akutní kardiologii), pět bloků bude 60 minutových (Co by měl kardiolog vědět o MR srdce /společný s RS/; Základy CT vyšetření srdce /společný s RS/; Úskalí diagnostiky infekční endokarditidy /společný s PS chlopenních a vrozených srdečních vad/; Neinvazivní zobrazovací metody u pacientů se suspektní ICHS- vhodné indikace /společný s Asociací ambulantních kardiologů a RS/; Echokardiografie a cévní mozková příhoda). Po definitivním potvrzení všech přednášejících odešle předseda ČAKVZM návrhy programovému výboru výročního sjezdu ČKS 2017.

  1. Internetový portál ČAKVZM

Členové výboru široce diskutovali podobu interaktivního portálu na webových stránkách ČAKVZM, který by obsahoval krátké výukové materiály a zajímavé případy z praxe. O.Lang, M.Pleva a T. Paleček připraví návrh struktury tohoto portálu a principy jeho fungování, se kterým seznámí členy výboru a předsedy jednotlivých sekcí asociace a následně jej budou diskutovat s příslušnými pracovníky sekretariátu ČKS.

Termín další schůze výboru ČAZMK bude v průběhu výročního kongresu České kardiologické společnosti v Brně v květnu 2017, přesný čas bude oznámen sekretariátem ČKS.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost