Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 24. září 2016, 16:30 hod, Praha, přednáškový sál hotelu Olympik

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, T. Adla, M. Pleva, A. Linhart, D. Marek, K. Linhartová, E. Mandysová, H. Skalická, R. Kočková, M. Hutyra

Omluveni: J. Rubáčková Popelová, M. Kamínek

  1. Úvodní slovo

A. Linhart poděkoval za dosavadní spolupráci a předal vedení České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod T. Palečkovi, který poděkoval za podporu a zvolení předsedou ČAKVZM. Dále byl do funkce sekretáře ČAKVZM navržen M. Hutyra, výbor souhlasí. Kontrola financí asociace bude prováděna předsedou ČAKVZM, který bude pravidelně o jejich stavu reportovat výboru asociace.

 

  1. Vize dalšího rozvoje ČAKVZM v období 2016-2019, oslovení České radiologické společnosti, internetový portál ČAKVZM

T. Paleček přednesl svoji vizi dalšího rozvoje ČAKVZM. Jelikož úloha zobrazovacích metod v kardiologii narůstá a jejich diagnostické možnosti a tím i spektrum indikací se významně rozšiřují, je nutná trvalá edukace kardiologů na tomto poli, která mj. vyžaduje spolupráci s radiology specializovanými na zobrazovací metody kardiovaskulárního systému, především CT a MR. Proto navrhl, aby ČAKVZM navázala prostřednictvím oslovení výboru České radiologické společnosti (ČRS) efektivní a přátelskou spolupráci v oblasti edukace kardiologů v CT a MR. Výbor s tímto po diskuzi vyslovil souhlas a předseda ČAKVZM společně s předsedy sekcí MR a CT osloví výbor ČRS.  T. Paleček dále v rámci zvýšení edukace kardiologů v zobrazovacích metodách a aktivizace členské základny ČAKVZM navrhl možnost vytvoření internetového portálu ČAKVZM, na němž by byly prezentovány jak typické „výukové“ ukázky jednotlivých kardiovaskulárních patologií, tak zajímavé kazuistické případy z pohledu všech zobrazovacích metod s možností diskuze členů asociace. Výbor asociace vyslovil i s tímto návrhem souhlas. O. Lang zjistí možnosti vytvoření takovéhoto internetového portálu na oficiálních webových stránkách ČKS včetně technických podrobností a bude výbor informovat na další schůzi.

  1. Recenzenti abstrakt pro sjezd České kardiologické společnosti (ČKS)

Předseda asociace a předsedové jednotlivých sekcí ČAKVZM budou recenzenty přihlášených abstrakt pro výroční sjezd České kardiologické společnosti.

  1. Termín akce Echodny 2017

Výbor se shodl na předběžném termínu konání akce Echodny 2017 v období 22. -23. 9. 2017, T. Paleček zkontroluje, zda termín nekoliduje s jinou odbornou akcí. Místo konání bude určeno později.

  1. Praguecho

Výbor souhlasí s podporovou ČAKVZM akce Praguecho 2017, organizovanou 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Praguecho 2017 se bude konat v Autoklubu v Opletalově ulici v dubnu roku 2017. Přesný termín konání bude upřesněn.

  1. Bloky pro výroční sjezd ČKS 2017

Tvorba návrhu bloků bude realizována prostřednictvím jednotlivých sekcí ČAKVZM a koordinována jejich předsedy. Předseda každé sekce pošle návrhy bloků předsedovi ČAKVZM, termín odeslání je 18. 11. 2016. Na schůzi výboru ČAZKVM dne 25. 11. 2016 bude probrána definitivní struktura jednotlivých bloků. Předseda asociace odešle návrhy programovému výboru sjezdu ČKS do konce roku 2016.

Časová dotace jednotlivých bloků organizovaných ČAKVZM:  2x90 min.,  5x60 min.

90-minutový - předběžně navrženo téma „Hodnocení viability myokardu“
90-minutový - předběžně sekce echokardiografie
60-minutové - předběžně 2-3x sekce echokardiografie, 1-2x nukleární sekce, 1x MR sekce (již navrženo téma - Co by měl kardiolog vědět o MR), 1x CT sekce

Termín další schůze výboru ČAZMK bude 25. 11. 2016 v průběhu Český kardiologických dnů, salonek hotelu Diplomat, přesný čas bude oznámen sekretariátem ČKS.

Zapsali: M. Hutyra, T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost