Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 20. září 2019, Olomouc

Přítomni:T. Paleček, O. Lang, R. Kočková, M. Pleva, A. Linhart, D. Marek, H. Skalická, K. Linhartová, J. Rubáčková-Popelová, T. Adla, M. Hutyra

Omluveni:H. Skalická, E. Mandysová

 

1. Hospodaření ČAKVZM v roce 2019, ECHODNY 2019 a 2020

Tomáš Paleček informoval členy výboru o předběžném pozitivním hospodářském výsledku asociace za rok 2019. Členové výboru pozitivně zhodnotili dosavadní průběh Echodnů včetně hands-on sekcí echokardiografie, resp. CT kardiologie a nukleární kardiologie. Jako negativum bylo konstatováno minimální množství kazuistických a původních sdělení, zaslaných letos k prezentaci (1 původní sdělení a žádná kazuistika). Termín Echodnů 2020 je 18.-19.9.2020, místo konání opět NH Congress Hotel Olomouc. Na rok 2021 předběžně rezervován NH Congress Hotel Olomouc (termín 17.-18.9.2021), definitivní místo konání Echodnů 2021 bude určeno na květnové schůzi výboru v Brně.

2. Účast asociace na ČKD 2020 v Praze

ČAKVZM bude mít tradičně na ČKD 90-minutový interaktivní kazuistický blok. Tomáš Paleček informoval členy výboru o již proběhlém oslovení vedoucích echokardiografických laboratoří kardiocenter stran zaslání zajímavých kazuistik (ideálně s přednášejícím z řad mladých karidologů), z nichž bude následně výběrově sestaven program,

3. Účast asociace na výročním kongresu ČKS 2021 v Brně

Aleš Linhart potvrdil členům výboru, že ČAKVZM bude přidělen na nadcházející sjezd ČKS stejný počet bloků jako loni, konkrétně 4, z toho 1x 90 minut, zbylé 3 po 60 minutách (dle následné emailového ho sdělení členům programového výboru byla asociaci doporučena spolupráce na 1 společném bloku s PS chorob myokardu a perikardu, PS chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti). Předběžný program na kongres budou členové výboru sestavovat tradičně během schůze výboru na ČKD dne 25.11.2020 po skončení programu, Tomáš Paleček již požádal sekretariát ČKS o rezervaci prostor pro jednání výboru.

4. Volby nového předsedy ČAKVZM, nových předsedů sekcí asociace, nového výboru ČAKVZM, resp. výborů sekcí asociace

Výbor se shodl, že volby nového předsedy ČAKVZM se uskuteční během schůze výboru dne 25.11.2019 na ČKD. Kandidáti na předsedu si připraví krátkou prezentaci, v níž budou informovat o své představě dalšího směřování ČAKVZM.

Volby předsedů jednotlivých sekcí ČAKVZM se uskuteční do konce března 2020, aby bylo možné na jaře 2020 uskutečnit dvoukolové volby nového výboru ČAKVZM, resp. výborů sekcí. Tomáš Paleček zašle během října 2019 informační dopis všem předsedům sekcí ČAKVZM, kteří s ním následně seznámí členy svých výborů a dohodnou s nimi uskutečnění voleb předsedů jednotlivých sekcí. Metoda volby nového předsedy každé sekce záleží na rozhodnutí jednotlivých výborů sekcí (možnosti: fyzicky konaná schůze výboru sekce, hlasování per rollam mailovou cestou, tajné hlasování cestou webu ČKS).

Nově zvolení činitelé výboru ČAKVZM a jejích sekcí se ujmou svých funkcí na Echodnech 2020. Odstupující předsedové ČAKVZM, resp. jednotlivých sekcí se automaticky stávají místopředsedy asociace, resp. jejích sekcí.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost