Zápis ze schůze výboru ČAAK 21.2.2017

(Kancelář České kardiologické společnosti, Praha, Kavčí hory)

Přítomni: J. Bělohlávek, R. Rokyta, M. Hutyra, P. Ošťádal, T. Janota, M. Želízko, J. Pařenica, T. Kovárník, A. Krüger, T. Hnátek, M. Hromádka, Z. Moťovská

Omluven: P. Kala

  1. Přednáškové bloky organizované ČAAK během výročního kongresu České kardiologické společnosti (ČKS) v Brně

J. Bělohlávek informoval výbor o změnách programu a předsednictví bloků organizovaných ČAAK. Všechny bloky navržené ČAAK byly zařazeny do programu.
 

  1. KPR workshop během výročního kongresu ČKS v Brně

J. Bělohlávek informoval výbor o zamítavém stanovisku České resuscitační rady týkající se účasti na workshopu kardiopulmonální resuscitace během výročního kongresu ČKS. Organizace tohoto edukačního workshopu se ujme T. Janota jako hlavní koordinátor, který osloví další možné participující lektory a zdravotní sestry, kteří se budou podílet na vedení workshopu. KPR workshop bude realizován ve dvou termínech během dne v pondělí 8. 5. a v úterý 9. 5. 2017.

 

  1. Stav jednání o ECLS centrech a příprava vzdělávacího programu ECLS

J. Bělohlávek informoval výbor o konceptu vytvoření ECMO center, aktivit ze strany ČAAK na sdílení kódu zavedení ECMO/ECLS podpory s Českou společností kardiovaskulární chirurgie a návrhu dokumentu péče o pacienty na ECMO podpoře. Byla schválena stávající verze dokumentu při neúčasti dalších odborných společností, jejichž oslovení ČAAK původně navrhovala, ale tato věc je ještě v jednání. Výbor diskutoval možnost převzetí Standardů pro zahájení a ukončení ECMO podpory. Dále J. Bělohlávek informoval o programu certifikovaného teoretického ECMO kurzu.

 

  1. Plán dalšího jednání o centrech pro srdeční zástavu

P. Ošťádal informoval výbor o současném stavu a perspektivách koncepce vzniku center srdečních zástav a o připravovaném dokumentu plánovaného k publikaci v časopise Cor et Vasa. V dalším kroku budou osloveni zástupci jednotlivých krajských Zdravotnických záchranných služeb, se kterými budou diskutovány praktické aspekty vzniku a reálného fungování center pro srdeční zástavu. Koordinace se ujme P. Ošťádal.    

 

  1. Stav přípravy pozičního dokumentu Využití echokardiografie v intenzivní péči

ČKS získala licenci k překladu a zkrácení verzi pozičního dokumentu „The use of echocardiography in acute cardiovascular care: Recommendations of the European Association of Cardiovascular Imaging and the Acute Cardiovascular Care Association”. M. Hutyra, M. Hromádka a T. Paleček za ČAAK a Českou asociaci kardiovaskulárních zobrazovacích metod zajistí zkrácení originální verze textu a jeho následný překlad v průběhu měsíce března 2017. Následně bude text s editorialem publikován v Cor et Vasa.

 

  1. Vzdělávací program (VP) Akutní kardiologie – další plán

R. Rokyta informoval výbor o současném stavu příprav a perspektivách vzdělávacího programu Akutní kardiologie a jeho návaznost na další Acute cardiac care association (ACCA) dokumenty. Další koordinace této problematiky se dále bude věnovat R. Rokyta.

 

  1. 15. sjezd ČAAK – definitivní stanovení termínu a místa

Sjezd se bude konat v Karlových Varech v termínu 3. - 5. 12. 2017 v hotelu Thermal. Hlavní lékařská sekce bude probíhat v malém kongresovém sále, sesterská sekce bude v salonku Mozart. Dále byla diskutována možnost dvou paralelních sekcí. Výbor upřednostňuje variantu jedné hlavní sekce. Částečný souběh hlavní sekce a druhé paralelní sekcí s edukačním záměrem je k další diskuzi a zvážení.

 

  1. Návrh pravidelné komunikace s členskou základnou ČAAK

J. Bělohlávek zmínil, že na základě předchozí zkušenosti a pozitivních ohlasů na úvodníky a summary v rámci sjezdu v Karlových Varech zváží ČAAK průběžnou komunikaci s členskou základnou ČAAK formou poskytnutí souhrnu 5-10 recentních publikací s tématikou akutní kardiologie měsíčně. Budou osloveni potenciální realizátoři průběžné komunikace s cílem zjištění finanční náročnosti.

 

  1. Různé, diskuze

T. Janota navrhnul průzkum péče o pacienty s akutním koronárním syndromem s ohledem na indikovanou hypolipidemickou léčbu a cílové hodnoty lipidového spektra. Výbor ČAAK považuje za nutné doplnění souhlasu příslušné etické komise a souhlas se zpracováním dat pacientů.

Výbor ČAAK navrhne na základě podnětu R.Rokyty změnu znění Provozního řádu ČAAK týkající se především změny délky prvního volebního období výboru ČAAK bez nutnosti synchronizace s výborem ČKS. Navrhovaný text k odsouhlasením výborem ČAAK bude zaslán členům R. Rokytou.

Termín další schůze výboru ČAAK bude v průběhu výročního kongresu České kardiologické společnosti v Brně v úterý 9. května 2017, nejsíše ve 13.00 hod. Přesný čas a místo budou oznámeny sekretariátem ČKS.

                          

                                                                         Zapsal: Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD.
Schválil: Doc.. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost