Zápis ze schůze PS Intervenční kardiologie dne 16. 12. 2003 v Brně

Přítomni: dr. Hlinomaz, dr. Holm, dr. Horák, dr. Kala, dr. Tax, dr. Rozsíval, dr. Štípal, prof. Vojáček, prof. Widimský, dr. Želízko
Omluveni: dr. Formánek, dr. Mates, dr.Varvařovský

 1. presentováno sdělení „Ekonomické principy ve zdravotnictví“ - ing. Vladimír Kosek s následnou diskuzí
 2. opakovaně diskutována problematika úhrady „lékových stentů“ (DES), kdy pro první pololetí roku 2004 nelze očekávat zásadní změnu v systému úhrad. Diskutovány další postupy:
  1. odeslat dopis prof. Widimského s návrhem úplného zrušení regulace a přijetí jednotné ceny stentu na výkon – tento návrh se v současném systému nezdá realizovatelný
  2. poslat ředitelce VZP žádost o nadpaušální úhradu DES v indikacích tak, jak byly vypracovány v prosinci 2002
  3. pracovat na další variantě pro druhé pololetí roku 2004 formou dalšího vyjednávání na úrovni MZ ČR a VZP odsouhlasena varianta sub. b jako nouzové řešení pro první pololetí 2004, dopis připraví Dr. Želízko
 3. Diskutován program PS IKA na výroční sjezd BRNO 2004, konečnou versi rozešle prof. Vojáček
 4. podána informace o stavu příprav „XIV. PRAGUE Workshop on Interventional Cardiology - INTERCATH 2004“
  1. přihlášky k aktivní účasti budou přijímány do 29. 2. 2004
  2. druhé oznámení bude vytištěno do konce prosince a odesláno společně s přihláškou k aktivní účasti
  3. jednací jazyk bude první dva dny Angličtina s možností simult. překladu, zbytek akce možný v českém jazyce (sesterská sekce, varia atd)
  4. v průběhu první poloviny ledna budou vyzvány všechny katetrizační laboratoře k aktivní účasti
 5. dr. Želízko informoval, že po osobních jednáních s Prof. Jean Marcem byla naše pracovní skupina oficiálně požádána o aktivní účast na EuroPCR 2004 ve formě přednáškového bloku na téma Acute MI. Diskutovány návrhy sdělení:
  1. PRAGUE studies and beyond (dr. Groch)
  2. How to transport AMI patients (dr. Želízko)
  3. Optimal teratment of NSTEMI patients: implications of VINO Study (prof. Widimský)
  4. Direct stenting in STEMI (prof.Vojáček)
 6. dr.Želízko informoval, že Klinika kardiologie IKEM byla vybrána jako live centrum na EuroPCR 2005. Výběr probíhal jako součást intervenčního meetingu v Krakově dne 4. 12. 2003 z celkem asi 10 přihlášených východoevropských zemí (za ČR se hlásil IKEM a VFN), presentací a výběru se účastnil osobně prof. Jean Marco.
 7. Byly schváleny „Podmínky pro udělování licencí a statutu akreditovaného pracoviště“ za PS Intervenční kardiologie (modifikace kriterií z 1. 10. 2002). Úpravy byly vyžádány lékařskou komorou, o jejich účinnosti budeme informováni.
 8. Bylo konstatováno, že proplácení cestovného na schůze PS je technicky možné přes účet ČKS. Realizovat lze, jakmile bude poukázána na konto ČKS dostatečná finanční částka. Výbor PS požádá o sponzoring firmy, druhou možností je zisk z pořádaných akcí.

V Brně dne 16. 12. 2004
Zapsal: Dr. Želízko

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost