Zápis ze 4. schůze Výboru PS IK ČKS dne 28. 6. 2007

Místo konání: Brno

Přítomní: dr. Kala, dr. Želízko, doc. Červinka, dr. Groch, doc. Holm, dr. Hlinomaz, dr. Kmoníček, dr. Pešl, dr. Richter, dr. Varvařovský, doc. Veselka
Omluveni: dr. Šťásek, prof. Widimský

Hlasování: pro/proti/zdrželi se

Program:

 1. "Radiologické" standardy na kardiologických pracovištích - M. Želízko, L. Groch
 2. Aktualizace web stránek v angličtině - P. Kala
 3. Problematika výběrových řízení - F. Holm, L. Pešl
 4. Rozvoj intervenční kardiologie - P. Kala
 5. Různé

 

 1. Předložena pracovní verze standardů pro práci se zdroji ionizujícího záření v kardiovaskulární medicíně (Groch, Želízko). Návrh bude do příští schůze připomínkován členy výboru PS IK. Navrženo určit obvyklou dávku záření pro diagnostická a intervenční vyšetření v kardiologii podle výsledků jednotlivých pracovišť (100 + 100 konsekutivních výkonů – celkem 4000 výkonů).
   
 2. Anglickou verzi webových stránek PS IKA zpracuje Petr Kala. Předloženy návrhy loga PS IKA. Bude požádána ČKS o vypracování právního názoru o možnosti zakoupení loga do vlastnictví PS IKA tak, aby nedocházelo ke kolizi s autorským zákonem při jeho dalším používání.
   
 3. Rozhodujícím kriteriem pro výběrová řízení na nákup instrumentaria pro invazivní kardiologii se v některých nemocnicích stává pouze cena materiálu bez ohledu na medicínské a technické parametry. Toto považuje PS IKA za krajně nešťastné. Intervenční kardiolog s licencí pro provádění invazivních vyšetření a PCI, je zodpovědný za správné provedení a bezpečnost katetrizačního výkonu. K naplnění této odpovědnosti jednoznačně potřebuje mít možnost volby takového materiálu, který umožní úspěšné a bezpečné provedení zákroku. Výbor PS IKA doporučuje vypracování Standardů pro výběrová řízení na nákup materiálu v intervenční kardiologii. Výbor zároveň jednoznačně doporučuje, aby vedoucí lékař katetrizačního sálu byl účastníkem výběrových řízení a medicínsko-technické parametry pořizovaného materiálu byly hlavním kriteriem při rozhodování.
   
  Hlasování o bodu 4: 11/0/0.
   
 4. PS IKA bude vytvářet k zásadním otázkám oboru svá odborná stanoviska a bude se zasazovat o jejich publikaci v elektronické i tištěné podobě. Pro první období byly stanovený následující okruhy problémů:
  a. Koncepce rozvoje intervenční kardiologie (Želízko, Kala, Varvařovský)
  b. Standardy léčby akutního infarktu myokardu (Kala, Želízko s dopracováním textu P. Widimského)
  c. Standardy procesů výběrových řízení (Pešl, Richter)
  d. Standardy pro práci se zdroji ionizujícího záření v kardiovaskulární medicíně (Groch, Želízko)
  e. Standardy práce v katetrizační laboratoři (Červinka, Veselka, Holm)
  Standardy a.b.d.e. budou vypracovány do konce srpna, standardy c. do konce července 2007.
   
 5. a. Termín 30. Workshopu intervenční kardiologie bude 17.-18.4.2008. Místo konání bude určeno, předběžně s ohledem na jubilejní ročník navrženo konání v IKEM Praha. Do příští schůze budou případné další návrhy posílány elektronicky Petru Kalovi.
  b. Současná diskuze o indikacích intervenčních výkonů u nemocných se stabilní anginou pectoris, která probíhá na stránkách českých odborných časopisů nebude doplněna o oficiální postoj PS IK.
   
 6. Příští schůze výboru PS IKA bude v polovině září v Praze, přesný termín bude určen.

Zapsal: MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.                     MUDr. Petr Kala, Ph.D

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost