Zápis ze 2. schůze Výboru PS IK ČKS dne 26. 4. 2007

Místo konání: Hradec Králové – workshop

Přítomní: dr. Kala, dr. Želízko, doc. Červinka, dr. Groch, doc. Holm, dr. Hlinomaz, dr. Pešl, dr. Richter, dr. Šťásek, dr. Varvařovský, dr. Kmoníček
Omluveni: prof. Widimský, doc. Veselka

Hlasování: pro/proti/zdrželi se

Program:
1. NRKI – současný stav a problémy (M. Želízko, P. Kala)
2. Současné otázky a vize intervenční kardiologie v ČR
3. Národní program léčby infarktu myokardu – (P. Kala, M. Želízko)
4. Různé

Ad 1.
M. Želízko jako předseda Rady Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) a odborný garant a P. Kala jako člen Rady registru seznámili všechny přítomné se současným stavem a problémy spojené s vedením NRKI. Do registru přispívá všech 23 katetrizačních center (včetně Dětského kardiocentra) a v roce 2006 bylo zadáno celkem 22016 intervenční zákroků, tzn. téměř 100% všech provedených výkonů . Zároveň však upozornili na výrazný nepoměr mezi zadáváním údajů a jejich vyhodnocováním. Relativně dobře funguje on-line systém vyhledávání skupin nemocných s možností kombinovaných filtrů v rámci jednotlivých pracovišt, zcela však chybí statistické zpracování a porovnání s průměry v rámci ČR. Zásadní předností registru tedy zatím zůstává pouze propojení s registrem zemřelých s jeho kontinuální aktualizací .
Členové Výboru se shodli, že po zkušenostech s dvouletým fungováním registru je nutná jeho úprava, kdy hlavní důraz bude kladen na klinická data a zrušena budou data, která se z větší části týkají techniky výkonu.
Návrhy jednotlivých členů Výboru a zástupců ostatních katetrizačních laboratoří na změny Registru je nutné co nejdříve zaslat P. Kalovi na e-mail: pkala@fnbrno.cz.
Výbor pověřil jednáním na MZ ČR a návrhem změny struktury registru dr. Želízka, prof. Vojáčka, dr. Kalu, dr. Grocha a dr. Hlinomaze (hlasování 11/0/0) – realizace do konce srpna 2007.

Ad 2.
Prudkým rozvojem koronárních intervencí (PCI) v ČR během posledních 10 let jsme se přiblížili vyspělým evropským zemím, tento příznivý stav se však během posledních dvou let zastavil, jako by intervenční kardiologie „ztrácela dech“. Zároveň však chybí důraz a veřejná podpora pro začlenění nových léčebných postupů, které se týkají jak technologií, tak i léčiv. Po široké diskusi se členové výboru shodli prvním kroku, kterým je nutnosti zveřejnění oficiálního stanoviska za PS IK týkající se aktuální problematiky PCI u stabilních forem ICHS (ve světle výsledků studie COURAGE) a problematiky lékových stentů (DES) včetně kombinované antiagregační léčby. Vyjádření připraví doc. Červinka a dr. Hlinomaz pro DES a Plavix a dr. Želízko a dr. Kala pro stabilní ICHS, a po schválení členy výboru, bude k dispozici v rámci sympózií PS IK, které se těmito otázkami budou zabývat.
(hlasování 11/0/0)

Ad 3.
Diskuse k tomuto bodu byla přesunuta na některé z dalších jednání.

Ad 4.
Žádné

Poznámka: Schůze výboru se konala v rámci XVII. Workshopu Intervenční kardiologie, který byl pod záštitou PS IK organizován pracovištěm prof. Vojáčka a dr. Šťáska. Odborně velmi dobře připravený a zajímavý program sestával z přednášek českých i zahraničních intervenčních kardiologů a mnoha zajímavých živých přenosů z katetrizačních sálů, které byly doprovázeny živou diskusí. Během celého workshopu vládla přátelská atmosféra a za to patří poděkování celému hradeckému týmu.

MUDr. Petr Kala, Ph.D.

PCI v ČR
30denní úmrtnost

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost