Zápis z Valné hromady ČKS konané dne 9. května 2006 v Brně

PROGRAM:

 1. Zpráva o činnosti od XIII. výročního sjezdu ČKS
 2. Zpráva o hospodaření ČKS v roce 2005
 3. Zpráva revizní komise ČKS
 4. Vyhlášení příjemců grantů ČKS na rok 2006
 5. Informace o akreditačním procesu
 6. Diskuse

I. Zpráva o činnosti ČKS od XIII. výročního sjezdu ČKS – prof. M. Aschermann
K dnešnímu dni má ČKS 2 074 členů, z toho 1 367 mužů a 707 žen. Celkem 187 členů je ze Slovenska. V uplynulém roce bylo přijato 163 nových členů, z toho 78 mužů a 85 žen. Členství bylo ukončeno 46 členům pro neplacení členských poplatků. V roce 2005 se konaly 3 tradiční akce ČKS, a to XIII. výroční sjezd, 8.–11. 5. 2005 v Brně, XXXI. Den mladých kardiologů, 28. 6. 2005 v Praze a Kardiologické dny 2005, 24.–25. 11. 2005 v Praze. Dále se ČKS podílela na sponzorování aktivní účasti 11 kardiologů ve věku do 35 let na 13th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 28.–30. 4. 2005, Piešťany, Slovenko. ČKS se oficiálně prezentovala programovým blokem na výročním sjezdu Slovenské kardiologické společnosti, 6.–8. 10. 2005 v Bratislavě. Tento programový blok připravila PS ČKS "Plicní cirkulace“.
V současné době má ČKS 13 pracovních skupin a vzniká čtrnáctá – „Ošetřovatelství v kardiologii“.
V roce 2005 byly vytvořeny nebo inovovány nové doporučené postupy:

 • „Prevence kardiovaskulárních onemocnění“ (R. Cífková et al. jménem 9 českých odborných společností);
 • „Diagnostika a léčba supraventrikulárních arytmií (M. Fiala);
 • „Diagnostika a léčba komorových arytmií (J. Bytešník);
 • „Implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů – defibrilátorů (M. Táborský).
 • „Rehabilitace nemocných s kardiovaskulárním onemocněním“ (V. Chaloupka)

V roce 2005 se ČKS aktivně podílela na dalších průzkumech programu EuroHeart Survey a finančně podpořila sběr dat pro průzkumy "Akutní Koronární syndromy II.". a "Srdeční Selhání II." a „Perkutánní koronární intervence“.
S platností od 1. 1. 2005 se ČKS stala měsíčním plátcem DPH.
Výbor ČKS rozhodl o pravidelném udělování medaile prof. V. Libenského význačnému českému kardiologovi, vždy dne 7. 6. (výročí narození prof. Libenského) v Poděbradech. V roce 2005 byla tato medaile udělena prof. J. Widimskému sen., v roce 2006 bude udělena prof. J. Šamánkovi.
ČKS zakoupila prostory pro nový sekretariát. Ve spojitosti s tím se od 1. 5. 2005 změnila adresa sídla společnosti na Pekařská 72, 602 00, Brno.

II. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2004 – prof. L. Špinarová
Pokladníkem prof. L. Špinarovou byla přednesena zpráva o hospodaření ČKS. Zisk ČKS před zdaněním činil za rok 2005 1 960 992,00 Kč, po zdanění 1 058 012,00 Kč (daň z příjmů 902 980,00 Kč).

III. Zpráva revizní komise ČKS
Předseda revizní komise prof. J. Kautzner informoval o výsledcích revize hospodaření a činnosti ČKS od minulého sjezdu, kterou provedl ve spolupráci s dr. L. Berkou, dr. M. Fialou, ing. P. Buchníčkem a sl. L. Buchtovou.

IV. Vyhlášení příjemců výzkumných grantů ČKS na rok 2005 – doc. V. Chaloupka
Výbor ČKS udělil na rok 2006 tyto výzkumné granty:

Zahraniční grant:
• MUDr. T. Kovárník (Praha)
• MUDr. M. Kubánek (Praha)
• MUDr. J. Kořínek (Praha)

Domácí grant:
• PharmDr. T. Šimůnek (Hradec Králové)
• MUDr. R. Škulec (Praha)
• MUDr. O. Toman (Brno)

Zahraniční stipendium ve spolupráci s firmou „Roche“
• MUDr. M. Koželuhová (Praha)
• MUDr. J. Kořínek (Praha)

Cestovní stipendium
• Mgr. J. Neckář (Liberec)

V. Zpráva o akreditačním procesu – prof. P. Widimský
Předseda akreditační komise pro kardiologii MZČR prof. P. Widimský informoval o tom, že akreditační komise zatím obdržela 15 žádostí o akreditaci pracoviště (5 pracovišť již akreditaci od MZ obdrželo, 3 žádosti akreditační komise zamítla, udělení dalších 7 akreditací je v jednání). Nový systém akreditací bude ročně schopen vyprodukovat 20–35 akreditovaných kardiologů. Do konce roku 2006 budou akreditace lékařů probíhat dle současného systému.

VI. Diskuse
Diskuse probíhala na téma akreditací v oboru kardiologie a uznávání praxe lékařům před akreditací.

Zpráva o činnosti České kardiologické společnosti, o jejím hospodaření a zpráva revizní komise byla Valnou hromadou schválena.

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost