Zápis z Valné hromady ČKS konané dne 9. května 2005 v Brně

PROGRAM:

 1. Zpráva o činnosti od XII. výročního sjezdu ČKS
 2. Zpráva o hospodaření ČKS v roce 2004
 3. Zpráva revizní komise ČKS a zpráva o výsledcích auditu hospodaření ČKS
 4. Vyhlášení příjemců grantů ČKS na rok 2005
 5. Vyhlášení výsledků voleb a představení nového výboru ČKS
 6. Předání funkce předsedy a „slovo“ nového předsedy
 7. Diskuse

1. Zpráva o činnosti od XII. výročního sjezdu ČKS – prof. J. Hradec
K dnešnímu dni má ČKS 2 104 členů, z toho 1387 mužů a 717 žen. Celkem 192 členů je ze Slovenska. V uplynulém roce bylo přijato 112 nových členů, z toho 47 mužů a 65 žen. Členství bylo ukončeno 55 členům pro neplacení členských poplatků. V roce 2004 se konaly 3 tradiční akce ČKS, a to XII. výroční sjezd, 9.-12.5.2004 v Brně, XXX. Den mladých kardiologů, 15.6.2004 v Praze a Kardiologický den, 18.11.2004 v Praze. Dále se ČKS spolupodílela na sponzorování aktivní účasti 40 kardiologů ve věku do 35 let na 12th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 29.4.-1.5.2004, Cividale del Friuli a sponzorovala 11 českých aktivních účastníků do 35 let věku na 13th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 28.-30.4.2005 v Piešťanech, Slovensko. ČKS se oficiálně prezentovala programovým blokem na výročním sjezdu Slovenské kardiologické společnosti, 7.-10.10.2004 v Bratislavě. Tento programový blok připravila PS ČKS "Akutní kardiologie".
V současné době má ČKS 12 pracovních skupin a vzniká třináctá - "Plicní cirkulace".
V roce 2004 byly vytvořeny nebo inovovány 4 nové doporučené postupy:

 • Prevence kardiovaskulárních onemocnění (R. Cífková et al. jménem 9 českých odborných společností);
 • Diagnostika a léčba supraventrikulárních arytmií (M. Fiala);
 • Diagnostika a léčba komorových arytmií (J. Bytešník);
 • Implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů (M. Táborský).

Byly jmenovány pracovní skupiny pro přípravu nových či inovaci stávajících doporučených postup:

 • Diagnostika a léčba akutního srdečního selhání (J. Špinar et al.);
 • Diagnostika a léčba mozkových cévních příhod (M. Bulvas et al.);
 • Léčba chronických forem ICHS (J. Hradec et al.);
 • Plicní embolie (J. Widimský sen., J. Malý);
 • Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel (J. Hradec, J. Berka, M. Táborský);
 • Diagnostika a léčba infekční endokarditidy (J. Beneš, P. Gregor);
 • Diagnostika a léčba nemocných s chlopenními vadami v dospělosti (autory navrhne výbor PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti).

V roce 2004 se ČKS aktivně podílela na dalších průzkumech programu EuroHeart Survey a finančně podpořila sběr dat pro průzkumy "Heart Failure II". a "Acute Coronary Syndromes II".
Zahraniční výzkumný grant ČKS na rok 2004 nebyl udělen, na rok 2005 byl udělen MUDr. M. Vrablíkovi z Prahy. Domácí výzkumné granty ČKS na rok 2004 byly uděleny MUDr. J. Pařenicovi z Brna a MUDr. M. Pěničkovi z Prahy.
Ve spolupráci s firmou Aventis byla sponzorována aktivní účast 10 mladých kardiologů na Kongrese Evropské kardiologické společnosti 2004 v Mnichově. Zahraniční „Trainig fellowship“ byl ve spolupráci s firmou Roche udělen MUDr. Š. Kárové.
Bezprostředně po jeho přijetí Valnou hromadou na XII. výročním sjezdu ČKS v květnu 2004 byl na Ministerstvo zdravotnictví ČR odeslán návrh „Vzdělávacího programu pro specializační obor kardiologie“. Po mnoha urgencích teprve o 9 měsíců později se dne 22.2.2005 uskutečnila na MZ ČR schůzka ohledně tohoto návrhu, které se za ČKS účastnili prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, prof. J. Staněk a prof. P. Widimský.
V říjnu 2004 byl ČKS odcizen služební vůz Škoda Octavia.
S platností od 1.1.2005 se ČKS stala měsíčním plátcem DPH.
V měsíci březnu proběhl audit hospodaření ČKS, který byl proveden auditorem specializovaným na neziskové organizace ing. P. Šudákem z Brna.
Výbor ČKS rozhodl o pravidelném udělování medaile prof. V. Libenského význačnému českému kardiologovi, vždy dne 7.6. (výročí narození prof. Libenského) v Poděbradech. V roce 2005 bude tato medaile udělena prof. J. Widimskému sen.
ČKS zakoupila prostory pro nový sekretariát. Ve spojitosti s tím se od 1.5.2005 změnila adresa sídla společnosti na Pekařská 72, 602 00, Brno.

2. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2004 – prof. P. Gregor
Pokladníkem prof. P. Gregorem byla přednesena zpráva o hospodaření ČKS, která poukázala především na finanční ztrátovost většiny odborných akcí, pořádaných pracovními skupinami ČKS. Tato ztrátovost byla většinou způsobena novým zákonem o DPH. Zisk ČKS před zdaněním činil za rok 2004 1 378 671,66 Kč, po zdanění 157 591,66 Kč (daň z příjmů 1 221 080,00 Kč).

3. Zpráva revizní komise ČKS a zpráva o výsledcích auditu hospodaření ČKS – prof. P. Widimský
Předseda revizní komise prof. P. Widimský informoval o výsledcích revize hospodaření a činnosti ČKS od minulého sjezdu, kterou provedl ve spolupráci s dr. L. Berkou, ing. P. Buchníčkem a sl. L. Buchtovou. Upozornil na chronické problémy s vyúčtováním odborných akcí pracovních skupin ČKS a na nutnost zohledňovat při finančním zajišťování všech akcí 19 %-ní DPH ze všech příjmů. Doporučil, aby v případě, že akce byla prodělečná, nebyly jejím organizátorům vypláceny žádné odměny, event. aby se organizátoři podíleli určitým procentem na finanční ztrátě podobně, jako se podílí na zisku. Doporučil také, aby se všechny informace (např. zápisy ze schůzí výboru) na sekretariátu ČKS zálohovaly na velkokapacitním hard-disku..

4. Vyhlášení příjemců výzkumných grantů ČKS na rok 2005 – prof. J. Špinar
Výbor ČKS udělil na rok 2005 udělit dva domácí výzkumné granty. O udělení zahraničního výzkumného grantu nebyl projeven zájem. Domácí granty byly uděleny MUDr. K. Čurilovi z Prahy na projekt „Význam genetického testování mutací genu troponin T2 (TNNT2) a troponin I (TNNI3) u familiálních forem hypertrofické kardiomyopatie“ a MUDr. M. Kocíkovi z Prahy na projekt „Vliv genového polymorfismu pro syntázu oxidu dusnatého na rozvoj koronární nemoci srdečního štěpu“.

5. Vyhlášení výsledků voleb a představení nového výboru – prof. R. Čerbák
Předseda volební komise prof. R. Čerbák informoval o průběhu voleb do výboru ČKS pro funkční období 2005 – 2008. Ve výboru zůstává prof. M. Aschermann ve funkci předsedy a prof. J. Hradec ve funkci místopředsedy. 

 

Nový výbor se skládá z těchto členů:  
 Michael Želízko

 303 hlasů

 Jan Bytešník 

 281 hlasů

 Ladislav Groch

 254 hlasů

 Václav Chaloupka

 252 hlasů

 Petr Widimský 

 252 hlasů

 Jan Vojáček 

 241 hlasů

 Lenka Špinarová

 234 hlasů

 Ivan Málek 

 214 hlasů

 Vladimír Rozsíval

 181 hlasů

 Aleš Linhart 

 178 hlasů

 Hana Rosolová

 176 hlasů

Revizní komisi tvoří:

 

 Josef Kautzner

 170 hlasů

 Martin Fiala

 150 hlasů

 Lubomír Berka

 146 hlasů

Z postupujících do II. kola se neumístili: 
 Jan Škovránek

 144 hlasů

 Miloš Táborský

 133 hlasů

 Hana Skalická

 133 hlasů

 Jana Popelová

 127 hlasů

 Petr Niederle

 122 hlasů

 Petr Kala

 120 hlasů

 Josef Veselka

   67 hlasů

 Stanislav Janoušek

   57 hlasů

 

6. Předání funkce předsedy a „slovo“ nového předsedy – prof. J. Hradec a prof. M. Aschermann
Končící předseda ČKS prof. J. Hradec oficiálně předal funkci předsedy společnosti prof. M. Aschermannovi.

7. Diskuse
Někteří předsedové PS vyjádřili svůj nesouhlas se zodpovědností za finanční ztrátu při pořádání odborné akce. Upozornili na stále větší obtíže se získáváním sponzorů na tyto akce. Byla také vyslovena žádost, aby Zpráva o hospodaření ČKS a Zpráva revizní komise byla zveřejněna nějaký čas před Valnou hromadu, aby si je mohl každý, kdo má zájem, prostudovat.

Zapsali: L. Buchtová, J. Hradec

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost