Zápis schůze výboru PS Intervenční kardiologie dne 21. 5. 2002 v Brně

Přítomni: prof. MUDr. J.Vojáček, dr. Formánek, dr. Groch, dr.Kala, dr.Štípal, dr. Škvařilová, dr. Želízko – přizvána zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR
Omluveni: dr. Mates

  1. Prof. Vojáček informoval o proběhlé schůzce s dr. Březovským na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Podle novely zákona všechny celostátní registry musí být pod státní správou. Ministertsvo zdravotnictví by tedy mělo převzít vznikající registr jak intervenčních výkonů tak registr akutního IM, zavazuje se ale dodávat jednotlivým pracovištím zpět potřebné statistické údaje. K problému se musí vyjádřit výbor ČKS. Podrobněji bude tento problém řešit schůzka vedoucích katetrizačních laboratoří, která by se měla konat 24. 6. 2002 v 10. hod. na Ministerstvu zdravotnictví. Pozvánky vedoucím katlabů rozešle prof. Vojáček.
  2. Diskuse o koncepci Intervenční kardiologie v ČR.
    Prof. Vojáček informoval, že t.č. pracuje 18 center, další nemocnice požádaly o schválení vzniku nové katetrizační laboratoře (Vítkovice, Havířov, Litoměřice, Liberec, Ústí nad Labem).
    Hlasováno o podmínce, že nové pracoviště musí zaručit 3 lékaře, kteří mají licencí v oboru intervenční kardiologie a 24. hodinový provoz. Schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
    Pracoviště, která již fungují, musí tuto podmínku splnit do konce r. 2003. Podmínky pro získání licence pro kardiology a školitele již byly definovány v r. 2001 (viz zápis výboru PS z 8. 11. 2001). Vysloven souhlas s podmínkou, že spádovou oblastí pro jedno pracoviště by měl být region s 300-500 000 obyvateli.
  3. Dr. Kala slíbil, že do příští schůzky vytvoří webové stránky PS IKA, které budou součástí webových stránek ČKS.

zapsala
dr. M. Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost