Zápis schůze výboru ČAIK 31.1.2017 Praha

Přítomno všech 13 členů výboru

1.  M.Želízko informoval o plánovaném workshopu v IKEM, následně po diskuzi byl dokončen program s upřesněním  autorů a názvů přednášek, předsedajících a členů panelů. Program bude zahájen ve středu 5.4. ve 13.00 dvěma bloky pro PS 35, v 17.00 bude oficiální zahájení, následovat bude kulatý stůl a slavnostní přednáška prof.M.Aschermanna. Ve čtvrtek 6.4. bude odborný program 9.00-18.00, paralelně 3 bloky sesterské sekce 10.00-15.00 ,  Společenský večer pak 20.00-24.00. Páteční program dne 7.4. 9.00-14.00, posterová sekce dle počtu zaslaných volných sdělení.

2.   J.Šťásek  podal informace ohledně nových kódů některých výkonů, přečíslování stávajích, možnosti vykazování ZUMU (closure device, TR Band, atd.) - vše je v databázi zdravotních výkonů na webu http://szv.mzcr.cz.  V souvislosti s tím, budou schváleny nové radiologické standardy 14.2.2017, následně by měly vyjít ve Věstníku. Cena práce zatím nebyla stanovena, ceny přístrojů zatím zůstaly beze změn. Doc. Štásek požádal přítomné o prostudování jednotlivých výkonů, na další schůzi by mělo dojít k dohodě o tom, jak jednotlivé kódy vykazovat.

3.  M.Želízko informoval o dokumentu, který vypracovala ČAAK  Koncepce použití mechanických podpor při léčbě pokročilého srdečního nebo plicního selhání v ČR, ve kterém jsou podpory rozděleny na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé s doporučením v jakých centrech je možné jednotlivé typy používat.

4.  M.Mates informoval o Výročním sjezdu ČKS v Brně, program jednotlivých bloků ČAIK je již dokončen. Navíc se uskuteční sekce podporovaná ESC na podporu ESC Guidelines in Interventional Cardiology Practice for ACS. Za ČAIK bude nutné připravit dva velkoplošné  postery na téma Forty years of PCI - history + present situation, které budou umístěny vně Rotundy (alternativou je opakující se videoprojekce), prezentace ČAIK proběhne i ve Sjezdových novinách (za přípravu článků jsou zodpovědni M. Mates (40 let PCI), P. Kala (TAVI registr), M. Želízko (NRKI registr).

5. Krátce diskutován další vývoj ohledně nového NRKI - M. Želízko v této chvíli čeká, na to jak bude vyřízena žádost data za uplynulých 10 let.

6.   Odborné vyjádření ČAIK – na rok 2017 naplánovány čtyři, které projdou oponenturou všech členů výboru a následně budou publikovány v Cor et Vasa. Diskutovány a určeny termíny dokončení jednotlivých konsensů a) Antitrombotika u PCI s trvalou antikoagulační léčbou (I.Varvařovský), b) Jednodenní katetrizace a intervence (I.Bernat a D.Horák), c) Zobrazení OCT,IVUS a FFR (T.Kovárník), d) TAVI (M.Branny a kol.)

6.   D.Horák informoval o výsledcích činnosti Advance Institute v Kardiocentru Liberec - údaje srovnávající data poskytovaná pojišťovně z jednotlivých hodnocených PCI center obsahují mnoho nepřesných a zavádějících výsledků, která v celkovém hodnocení vytváří zkreslené informace o jednotlivých výkonech. Na základě této informace se výbor ČAIK po hlasování (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) rozhodl oslovit společnost Advance Institute s návrhem konzultovat zpracovaná data

7.   L.Pešl informoval o soudních dopadech případu z Kardiocentra Č.Budějovice, kdy znalecký posudek hodnotil uvedený případ na podkladě české verze evropských doporučených postupů. Bylo konstatováno, že guidelines nejsou na úrovni zákona, ČAIK se ale k uvedenému případu nebude konkrétně vyjadřovat. V nových ČKS guidelines bude zvýrazněn odkaz na kompletní verzi ESC guidelines.

8.     M.Mates informoval o aktivitě p. MUDr. Kaifoszové, která vedla ke vzniku výboru o sekundární prevenci po IM. Zástupcem ČAIK do tohoto výboru byl navržen prof.Červinka.

 

9.  Další schůze výboru bude dne 18.4.2017 v 11.00 v Praze opět v sídle ČKS.

1.2.2017

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost