Zápis schůze výboru ČAIK 22.9.2017 Praha

Přítomni: Branny M., Červinka P., Horák D., Kala P., Kmoníček P., Kočka V., Kovárník T., Mates M., Pešl  L., Varvařovský I., Želízko M.

Omluveni: Bernat I., Šťásek J.

 

 1. M. Želízko podal zprávu o stavu registru NRKI. Podpora registru byla zastavena a data jsou v současné době nedostupná. K tématu proběhla diskuze s návrhem předsedy ČAIK, že registr KV intervencí by měl v ČR pokračovat, byť by byl jinak organizován. Na další schůzi by měl být pozván zástupce UZIS.
 2. Návrh žádosti fy BS Prague Medical o doporučení definicí pro jednotlivé výkonu v současné době jediného registru výkonů (“registr Harmony”) v české republice by všeobecně přijat. Registr by se neměl pokud možno rozšiřovat o další datové položky.
 3. Předseda ČAIK M. Mates přednesl informace týkající se publikací “position papers” v časopise Cor Vasa, kde by mohly být otištěny v sekci Kardio.
 4. Informace k účasti o PCR: Jsou opět tři formáty účasti 1) How Should I Treat, 2) Complications (6 případů) a 3) Challenging Cases. Převážnou podporu dostává formát komplikace u strukturálních intervencí.
 5. M. Branny informoval o position papers k TAVI. Proběhla diskuze. Termín k oponentuře je do 1.10. 2017 (e-mail)
 6. Proběhla diskuze o nové kategorizaci koronárních stentů. Shoda byla na následujících kategoriích: 1. BMS, 2. DES 1.generace, 3. DES 2. generace, 4. BVS, 5. Stenty pro klinicky specifické situace. Není zcela jasné, zda vyčlenit samostatnou skupinu pro DES 3.generace neboť celá řada zařízení má charakteristiky jak 2. tak 3. generace.
 7. Biofreedom. Výbor v hlasování podpořil dopis pro VZP jednoznačně podporující zařazení zmíněného zařízení do sazebníku a tak jej v ČR uvolnit k používání. Proběhlo hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0.
 8. M. Mates informoval, že proběhne schůzka se zástupci VZP o projektu DRG restart. Jedná se o možnou platformu pro kultivaci výkonů, jejichž struktura je z dnešního pohledu zastaralá.
 9. I. Varvařovský informoval o potřebě vytvoření nového kódu nebo DRG markeru pro výkony CTO, které jsou oproti běžným PCI asi o 77% dražší. Návrh popořil informacemi ze Španělska či Německa, kde jsou pro CTO PCI jiné kódy než pro běžné PCI.
 10. D.Horák informoval o možnostech inovace a oživení webové stránky ČAIK. V obecné shodě bylo, že stránky mají být pod weovou struktorou ČKS. Proběhla krátká diskuze ze které vyplývá, že je celá řáda témat a informací, které mouhou být na webových stránkách ČAIK zveřejňovány. V současné době budeme pracovat na následujích tématech, které postupně můžeme rozšiřovat: Kontakty na katetrizační laboratoře, Odborné akce, Postition Papers. D. Horák bude kontaktovat copywrigtery s podrobnějším zadáním.
 11. D. Horák informoval o situaci v Libereckém kraji, kde během prázdnin přechodně nebyly dostupné dPCI 24/7.

 

Příští schůze se uskuteční dne   21.11.2017 v rámci Českých Kardiologických Dnů, Top Hotel Praha, 13.30

 

 

Zapsal D. Horák
Za zprávnost M. Mates

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost