Zápis schůze výboru ČAIK 21.11.2017 Praha

Přítomni: T. Kovárník, L. Pešl, M. Želízko, V.Kočka, I. Bernat, M. Mates, P. Kala, I. Varvařovský, D. Horák, J. Šťásek, P. Červinka, P. Kmoníček

Omluven: M. Branny

 

 1. M. Mates seznámil členy výboru s odpovědí kardiochirurgické společnosti na návrh indikačních kriterií pro TAVI. Z diskuze vyplývá následující:
  1. Hybridní sál vyžadovaný kardiochirurgickou společností není není podle členů výboru ČAIK nezbytnou podmínkou provádění TAVI.
  2. Pokud nedojde k jasné dohodě na indikačních kriteriích navrhuje M. Mates setkání na půdě VZP, kde by došlo k vyjasnění stanovisek
  3. V. Kočka zmiňuje ekonomickou analýzu TAVI vs SAVR s tím, že globální náklady již dnes zřejmě budou vyznívat ve prospěch TAVI i přes relativně vysoké náklady na implantátů.

 

 1. I. Bernat a D. Horák prezentovali poslední verzi “Stanoviska ČAIK na ambulantní - jednodenní katetrizace a PCI”. Byly prodiskutovány návrhy na úpravy s tím, že by měl být dodržen formát nezávazných doporučení obsahující vhodné a nevhodné indikace a kontraindikace. Následovala bohatá diskuze ohledně odlišností přístupu pojišťoven v různých místech ČR. I.Bernat a D. Horák vypracují do 14 dnů další verzi, která bude obsahovat tabulky shrnující doporučení (indikace, kontrainidkace a postupy)

 

 1. Workshop ČAIK 2018 - J. Štásek informoval o stavu příprav. Není vyjasněna otázka kulatého stolu – zástupci VZP?, pozvánka i na Min. Zravotnictví. Účast mladých kardiologů ano.

 

 1. DRG restart - J. Šťásek informoval o schůzce za účasti představitelů ÚZIS. Informoval o změnách ve struktuře DRG a zběžně nastínil možný návrh DRG kategorií

 

 1. Sjezd ČKS Brno 2018: byla probrána struktura bloků, možnost sdílení bloků s jinými pracovními skupinami (Akutní kardiologie, Preventivní kardiologie, Arytmologie). Dále proběhla diskuze o návštěvnosti bloků s důrazem na nutnost zvýšení atraktivnosti přednášek pro širší odbornou veřejnost. Jako atraktivní se jeví bloky se začleněním kvízů a antitrombotická terapie.

  Recenzenti – volná sdělení: Michael Želízko, Pavel Červinka, Tomáš Kovárník, Viktor Kočka, David Horák

 

 1. EuroPCR 2018 – navržen společný blok se Slovenskem, téma Komplikace, návrhy do termínu v pokynech zaslaných členů výboru.

 

 1. M. Mates informoval o jednáních s VZP ohledně otázky kategorizace stentů. Byla přidána katogorie č 7. “DES s možným zkrácením DAPT na 1 měsíc”. (Byly diskutovány parametry pro zařazení do této skupiny.) Kompletní návrh jednotlivých kategorií, včetně zařazených stentů, případně stentů určených k vyřazení byl zaslán členům výboru před schůzí) Proběhlo hlasování o zařazení finální podobě návrhu -  11 pro,  0 proti, 1 se zdržel hlasování.)

 

 1. M. Mates otevřel otázku formalizace vzdělávání intervenčních kardiologů. Připomněl již na ministertvo podaný (a vminulosti Výborem odsouhlasený) návrh vzdělávacího programu. Navrhl, že přestože zatím není oficiálně ministerstvem návrh zpracován a přijat, měli bychom v rámci zkvalitnění vzdělávání nových intervenčních kardiologů dodržovat vzdělávací program. Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel

 

 1. M. Mates informoval o založení Spolku intervenční kardiologie s cílem podpory vzdělávání v intervenční kardiologii,  které proběhne později tohoto dne.

 

 1. Hlasování o návrhu záštity ČAIK nad IVUS, OCT, FFR  workshopem pořádaným VFN a NNH. 10 pro, 2 se zdrželi.

 

 1. Byly provedeny změny v “Harmony” registru intervenčních výkonů, který je v současné době jediným zdrojem informací o počtech výkonům v ČR.

 

 1. M. Mates informoval o kontaktování zástupkyně ředitele Mgr. Stojové  SÚKL, kterou informoval o vzniku, činnosti a možnosti spolupráce ze strany ČAIK

 

 1. J. Šťásek informoval o možnosti zařazení kódu pro termodiluční katétr k měření intrakardiálních zkratů do sazebníku VZP. Výbor zařazení podporuje. Hlasovalo 10 pro. 1 zdržel. Příští schůze výboru se bude konat pravděpdodbně první týden v lednu. Termín bude ještě upřesněn.

zapsal D. Horák
za správnost M. Mates

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost