Základní informace

Předseda

Doc. MUDr. Vladimír Kincl, PhD.
FN USA
I. interní - kardioangiologická klnika
Pekařská 53
Brno, 656 91

Sekce nukleární kardiologie České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod

Tato sekce vznikla transformací původní Pracovní skupiny pro nukleární kardiologii. Pracovní skupina pro NK byla ustavena na podzim roku 1997. První zvolený výbor byl 5členný a byl složený výhradně z lékařů se specializací v nukleární medicíně, i když v přípravném výboru byli již zastoupeni i kardiologové (Jirešová, Krupička, Polák, Polášek). Hlavním cílem pracovní skupiny bylo jednak zlepšit odbornou úroveň nukleární kardiologie tak, aby byla důvěryhodná pro klinické kardiology, jednak zlepšit informovanost klinických kardiologů o možnostech těchto metod, aby je využívali ku prospěchu kardiologických pacientů.

Proto jsme již v roce 1998 připravili první programový blok na Výročním sjezdu ČKS v Brně a od té doby tak činíme každoročně. Od roku 2001 se v rámci naplnění hlavního cíle každoročně aktivně účastníme největší konference neinvazivních kardiologů Echodny a od roku 2010 také výročních sympozií Pracovní skupiny plicní cirkulace. Díky našim aktivitám jsme byli při vzniku naší asociace přizváni jako spoluzakládající pracovní skupina.

Cíle naší sekce se vstupem do asociace nezměnily, naopak se akcentovaly, abychom byli schopni obstát ve stále se zvětšující konkurenci ostatních zobrazovacích metod. Chceme především obhajovat racionální využití našich metod tam, kde je jejich použití optimální nebo kde slouží jako nejbližší alternativa.

Naše sekce připravuje každoročně odborný program pro výroční sjezd České kardiologické společnosti, pro Echodny i pro Dny nukleární medicíny – výroční kongres České společnosti nukleární medicíny. Také se podílíme na vypracování příslušných guidelines ČKS a naši členové publikují původní i přehledné práce v domácím i zahraničním odborném tisku. Rovněž přispíváme do kardiologických učebnic a monografií.

Členem sekce se může stát každý lékař, vědecký pracovník, nelékařský zdravotnický pracovník, biomedicínský inženýr, programátor i další pracovník ve zdravotnictví zajímající se o problematiku nukleární kardiologie včetně zástupců firem, které aktivně pracují v tomto oboru medicíny. Nutnou podmínkou je členství v České kardiologické společnosti.

Nukleární kardiologie

Radionuklidové zobrazování srdce poskytuje neinvazivní funkční informace, které v mnoha případech výhodně doplňují informace získané invazivní koronarografií nebo jinými metodami zaměřenými spíše morfologicky. Nejdůležitější metodou nukleární kardiologie je zátěžové zobrazování myokardiální perfuze a funkce levé komory jednofotonovou emisní tomografií (SPECT). Toto vyšetření je součástí vyšetřovacích algoritmů u nemocných se suspektní nebo známou nemocí koronárních tepen – v určitých situacích by měla být indikována revaskularizace při průkazu více než 10% ischemického myokardu.(1)

Při zátěžových testech se kromě fyzické zátěže používá zátěž farmakologická pomocí adenosinu, regadenosonu, dipyridamolu a dobutaminu. Z těchto možností se v poslední době stále více uplatňuje regadenoson, což je selektivní A2A adenosin přednostně působící na adenosinový A2A receptor v koronárním řečišti a méně ovlivňující receptory v AV uzlu, v periferních tepnách a v průduškách. Regadenoson má tedy méně nežádoucích vedlejších účinků a lze jej podat např. i u pacientů s astma bronchiale.(2) Není však doporučováno jeho podání u pacientů s příliš pomalým srdečním rytmem a AV blokádou, pokud nejsou zajištěni kardiostimulátorem.

Multidetektorové CZT SPECT kamery přinášejí další významný rozvoj oboru. Jedná se o zcela novou technologii s 9 – 19 detektory z kadmium-zink-teluridu (CZT) a polovodiči, kdy data jsou střádána ze všech úhlů současně, což umožňuje výraznou redukci radiační zátěže pro pacienta i pro personál. Hlavní výhodou CZT kamer je možnost nahrávat dynamický SPECT, může tak být kvantifikována rezerva koronárního průtoku,(3,4) což bylo dosud možné jen pomocí pozitronové emisní tomografie (PET). Další možností, jak zlepšit diagnostiku, je kombinace SPECT/CT, kdy můžeme porovnat SPECT s CT stanovením koronárního kalcia nebo s CT koronarografií.(5)

 

  1. Kolh P, Windecker S, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2014;46:517–592.
  2. Kamínek M, Metelková I, Budíková M, Henzlová L, Kincl V, Ostřanský J, Hutyra M, Sovová E. Regadenoson – selektivní A 2A adenosin pro farmakologický zátěžový test v nukleární kardiologii. Interv Akut Kardiol 2013;12:207-210.
  3. Shiraishi S, Sakamoto F, Yoshida M, et al. Prediction of Left Main or 3-Vessel Disease Using Myocardial Perfusion Reserve on Dynamic Thallium-201 Single-Photon Emission Computed Tomography With a Semiconductor Gamma Camera. Circulation Journal 2015; 79: 623 – 631.
  4. Nkoulou R, Fuchs TA1, Pazhenkottil AP, et al. Absolute Myocardial Blood Flow and Flow Reserve Assessed by Gated SPECT with Cadmium-Zinc-Telluride Detectors Using 99mTc-Tetrofosmin: Head to Head Comparison with 13N-Ammonia PET. See comment in PubMed Commons belowJ Nucl Med. 2016 Jun 30. pii: jnumed.115.165498. [Epub ahead of print]
  5. Verberne HJ, Acampa W, Anagnostopoulos C, et al. EANM procedural guidelines for radionuclide myocardial perfusion imaging with SPECT and SPECT/CT: 2015 revision. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015; 42:1929–1940

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost