Volební řád asociací a pracovních skupin

Volby a funkční období výborů Asociací a Pracovních skupin schválený Členskou schůzí ČKS dne 15. května 2016

Asociace ČKS

 1. Činnost Asociace řídí volený výbor. Volby respektují ustanovení bodů 2.3 – 2.6 Stanov ČKS týkající se možnosti být volen do orgánů Asociací a PS. Počet členů výboru je 13 (včetně předsedy a budoucího/minulého předsedy a předsedů případných sekcí). Funkční období výboru je čtyřleté. Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle par. 3.8.
 2. Předseda Asociace je volený členy výboru Asociace podle principů platných pro výbor ČKS (par. 3.7 stanov ČKS). Ostatní členové výboru v počtu 13 minus 2 (předseda a bývalý předseda) minus X (počet předsedů případných sekcí) jsou zvoleni dle nejvyššího získaného počtu hlasů ve volbách tak, aby ve výboru Asociace byla maximálně 1/3 členů (tj. max. 4 ze 13) ze stejného pracoviště. Funkční období předsedy Asociace a členů výboru podléhá pravidlům platným pro výbor ČKS (par. 3.1 a 3.4 stanov ČKS) s tou výjimkou, že táž osoba může být zvolena předsedou Asociace i opakovaně po uplynutí nejméně jednoho funkčního období, kdy předsedou není.
 3. Volby do výboru Asociace jsou organizovány sekretariátem ČKS dle platných stanov analogicky k volbám do výboru ČKS (par. 3.1 stanov ČKS). Volby členů výboru jsou dvoukolové, tajné a přímé. Mohou mít formu korespondenční nebo elektronickou (přes zabezpečené webové rozhraní). Pokud se Asociace člení na sekce, probíhají volby do výboru Asociace a výborů sekcí současně. Volby řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor Asociace.
 4. Pokud jsou Asociace členěny na sekce, jsou po skončení voleb nejprve zveřejněny výsledky voleb do výborů sekcí. Výbory sekcí mají za povinnost se sejít na své první povolební schůzi do 1 měsíce od konání voleb a zvolit ze svého výboru předsedy. Poté jsou zveřejněny výsledky voleb do výboru Asociace. Členy výboru se stává 13 minus 2 (minus případný počet předsedů sekcí) kandidátů do výboru Asociace s nejvyšším počtem hlasů (s vyloučením předsedů případných sekcí). Takto zvolení členové výboru Asociace mohou být současně členy výborů ostatních sekcí, avšak nemohou vykonávat současně funkci předsedy ve více sekcích zároveň.
 5. Předseda Asociace může současně vykonávat funkci předsedy některé ze sekcí Asociace. Úřadujícím předsedou Asociace se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým, který vykonává funkci místopředsedy.
 6. Sekce Asociace. V čele každé ze sekcí stojí 5-členný výbor volený elektronickými dvoukolovými volbami organizovanými ČKS. Každý takto ustavený výbor si ze svého středu volí předsedu, a to na funkční období 4 let. Funkční období je shodné s funkčním obdobím výboru Asociace.

Pracovní skupiny ČKS s výjimkou PS Kardio 35

 1. Činnost Pracovní skupiny (PS) řídí volený výbor. Volby respektují ustanovení bodů 2.3 – 2.6 Stanov ČKS týkající se možnosti být volen do orgánů Asociací a PS. Počet členů výboru je 7-13 (včetně předsedy a budoucího/minulého předsedy). Funkční období výboru je čtyřleté. Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle par. 3.8.
 2. Předseda PS je volený členy výboru PS podle principů platných pro výbor ČKS (par. 3.7 stanov ČKS). Ostatní členové výboru v počtu 7 až 13 minus 2 (předseda a bývalý předseda) jsou zvoleni dle nejvyššího získaného počtu hlasů ve volbách tak, aby ve výboru PS bylo maximálně max. 49 % členů z jednoho pracoviště. Funkční období předsedy PS a členů výboru podléhá pravidlům platným pro výbor ČKS (par. 3.1 a 3.4 stanov ČKS) s tou výjimkou, že táž osoba může být zvolena předsedou PS i opakovaně po uplynutí nejméně jednoho funkčního období, kdy předsedou není a každý člen ČKS může být volen do výboru PS opakovaně bez omezení počtu funkčních období.
 3. Volby do výboru PS jsou organizovány sekretariátem ČKS dle platných stanov analogicky k volbám do výboru ČKS (par. 3.1 stanov ČKS). Volby členů výboru jsou dvoukolové, tajné a přímé. Mohou mít formu korespondenční nebo elektronickou (přes zabezpečené webové rozhraní). Volby řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor PS.
 4. Úřadujícím předsedou PS se na první schůzi výboru po skončených volbách nového výboru automaticky stává dosavadní budoucí předseda. Dosavadní úřadující předseda se na další funkční období automaticky stává předsedou minulým, který vykonává funkci místopředsedy.

PS Kardio 35

 1. Členem PS Kardio 35 se může být každý řádný člen ČKS ve věku do dovršených 35ti let bez ohledu na to, zda absolvoval nebo neabsolvoval atestaci z kardiologie. Výjimka z horní věkové hranice je možná pouze u členů výboru Pracovní skupiny (PS) (viz níže). Činnost PS řídí volený výbor. Volby respektují ustanovení bodů 2.3 – 2.6 Stanov ČKS týkající se možnosti být volen do orgánů Asociací a PS. Kandidát na člena výboru PS Kardio 35 nesmí být v roce voleb starší než 34 let. V případě zvolení zůstává členem výboru do konce jeho funkčního období bez ohledu na věk. Počet členů výboru je 7 (včetně předsedy a minulého předsedy). Funkční období výboru je čtyřleté. Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle par. 3.8.
 2. Předseda PS je na rozdíl od ostatních PS volený členy nově zvoleného výboru PS na jeho prvním zasedání. Jinak se volba řídí principy platnými pro výbor ČKS (par. 3.7 stanov ČKS). Členové výboru v počtu 7 minus bývalý předseda jsou zvoleni dle nejvyššího získaného počtu hlasů ve volbách tak, aby ve výboru PS bylo maximálně max. 49 % členů z jednoho pracoviště. Funkční období předsedy PS a členů výboru podléhá pravidlům platným pro výbor ČKS (par. 3.1 a 3.4 stanov ČKS) s tou výjimkou, že táž osoba může být zvolena předsedou PS i opakovaně po uplynutí nejméně jednoho funkčního období, kdy předsedou není a každý člen ČKS může být volen do výboru PS opakovaně bez omezení počtu funkčních období.
 3. Volby do výboru PS jsou organizovány sekretariátem ČKS dle platných stanov analogicky k volbám do výboru ČKS (par. 3.1 stanov ČKS). Volby členů výboru jsou dvoukolové, tajné a přímé. Mohou mít formu korespondenční nebo elektronickou (přes zabezpečené webové rozhraní). Volby řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb výbor PS.
 4. Do volby nového předsedy PS na první schůzi nově zvoleného výboru je předsedou PS dosavadní úřadující předseda. Ten se pak na další funkční období automaticky stává předsedou minulým, který vykonává funkci místopředsedy.

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost