Rámcový rozpočet ČKS na rok 2008

 1. Finanční příspěvek na zahraniční stáž ( zahraniční grant)
   
  Výše příspěvku: 300 000 Kč
  Podmínky účasti v soutěži:
  • členství v ČKS
  • věk do 35 let včetně
  • výzkumný projekt kardiologického zaměření realizovaný na zahraničním pracovišti
  • doporučení přednosty tohoto zahraničního pracoviště,že chce projekt s uchazečem řešit, datum zahájení projektu
  • doporučení přednosty mateřského pracoviště uchazeče
  • životopis a seznam publikací uchazeče (podmínkou účasti je minimálně 1 publikace původní vědecké práce v odborném tisku, kde je uchazeč prvním autorem nebo přednáška či poster na Evropském nebo Americkém kardiologickém sjezdu, kde je uchazeč prvním autorem)

Využití stipendia: k pokrytí nákladů na dopravu, bydlení a pobyt uchazeče v zemi, v níž bude projekt řešit
Minimální délka pobytu: 6 měsíců
Maximální délka pobytu: 1 rok

Po návratu je účastník povinen přednést zprávu o výsledcích stáže na sjezdu ČKS nebo na Kardiologickém dni ČKS.
Jako maximum navrženy 3 grantové projekty.
 
Výdaje celkem: 900 000 Kč

 1. Finanční příspěvek ČKS na domácí výzkum (domácí grant)
  Česká kardiologická společnost vypisuje grant na domácí vědecký projekt.
  Účelem grantu je poskytnutí prostředků řešiteli na vědecký výzkum v oblasti kardiologie na základě projektu předloženého řešitelem.
  Celková výše finančního plnění ze strany ČKS je 300 000 Kč po celou dobu trvání řešení projektu. V jednotlivých letech pak maximální výše finančního plnění ze strany ČKS může činit 150 000 Kč. Maximální doba řešení je 3 roky. Lhůta počíná běžet podpisem smlouvy.
  Podmínky na navrhovatele grantu:
  • navrhovatel grantu musí být členem ČKS
  • maximální věk navrhovatele je do 35 let

Podmínky na využití peněz ČKS:
Finanční prostředky ČKS jsou určeny především na spotřební materiál, doplňky k přístrojům, opravy přístrojů, cestovné, odbornou literaturu a služby
Finanční prostředky nejsou určeny na mzdy řešitele.

Po ukončení projektu je navrhovatel povinen podat jeho výsledky písemně na sekretariát ČKS a přednést výsledky na Kardiologickém dnu ČKS.
Jako maximum navrženy 3 projekty. (nyní běží 8 grantů, 2 budou ukončeny v roce 2008)

Výdaje: nově 450 000 Kč + běžící nedočerpané granty 1.423 000 Kč. 
Výdaje celkem: 1 873 000 Kč

 1. Podpora českých registrů
  Česká kardiologická společnost podporuje program vytváření českých registrů.Výbor ČKS vybere ze zaslaných návrhů 2 projekty.
  Návrhy je možno zasílat přímo na sekretariát ČKS.

  Výdaje celkem: 800 000 Kč
   
 2. Náklady na prezentaci ČKS na Kongresu ESC v Mnichově 2008
  vybavení stánku, doplatek za plochu, doprava materiálů, cesta, ubytování a stravné paní Klímové a sl. Kraicigerové, účast past – prezidentů ČKS.

  Výdaje celkem: 600 000 Kč
   
 3. Účast mladých kardiologů na zahraničních akcích
  Podmínky: člen ČKS, věk do 35 let, kardiolog nebo lékař v přípravě na atestaci z kardiologie, aktivní účast (jako první autor abstrakta-posteru nebo ústního sdělení) na vybrané akce ESC, sjezd ACC, AHA a NASPE (podmínky vydány v časopise Cor et Vasa – příloha Kardio), Alpe-Adria Meeting. Žadatel může zaslat žádost na ČKS až po oznámení programovým výborem, že mu bylo sdělení přijato do programu.
  Další informace lze získat přímo na sekretariátu ČKS u sl. Kraicigerové

  Výše příspěvku: max.30 000 Kč.

  Výdaje celkem: 450 000 Kč
   
 4. Podpora domácí vzdělávací akce pro mladé kardiology
  Podmínky: člen ČKS, věk do 35 let, kardiolog nebo lékař v přípravě na atestaci z kardiologie,
  Maxim. 5 lidí

  Výdaje celkem: 100 000 Kč

Celkem 4 723 000 Kč

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost