Provozní řád České asociace pro srdeční rytmus

1.    Úvodní ustanovení

1.1    Česká asociace pro srdeční rytmus (ČASR), v anglické mutaci Czech Heart Rhythm Association (CzeHRA), je odborně-vědeckou organizací při České kardiologické společnosti, jejímž cílem je sdružovat odborníky, kteří se podílejí na diagnostice, léčbě a výzkumu srdečního rytmu a jeho poruch, a zároveň vytvářet zázemí pro všechny její členy.

1.2    ČASR působí na území České republiky.

1.3    ČASR je reprezentantem české  arytmologie. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi podobného zaměření (EHRA, HRS).

1.4     ČASR vzniká v rámci České kardiologické společnosti (ČKS) dle čl. 4.8 jejich stanov na základě dobrovolného rozhodnutí současné Pracovní skupiny pro Arytmie a Kardiostimulaci (PSAKS). V hlavních bodech podléhá činnost ČASR stanovám ČKS dle aktuálního platného znění. O vzniku ČASR rozhoduje na základě žádosti PSAKS výbor ČKS dle čl. 4.8 stanov ČKS.

2.    Status ČASR 

ČASR je asociací vznikající na základě stanov ČKS ve znění schváleném na Kongresu ČKS v roce 2015. Asociace je samostatnou organizační jednotkou ČKS bez právní a finanční subjektivity. Veškeré právní a finanční kroky podniká ČASR prostřednictvím ČKS. ČKS poskytuje ČASR bezplatný administrativní, právní a účetní servis. Veškerá činnost ČASR se řídí platnými stanovami ČKS.

3.    Poslání a cíle ČASR

3.1 ČASR garantuje odbornou úroveň arytmologie v ČR.

3.2 Předkládá, navrhuje, vyjadřuje se a prosazuje  
       - návrhy doporučení k novým postupům v diagnostice a léčbě srdečních arytmií,
       - legislativní otázky v oboru arytmologické péče,
       - otázky spojené s finančním zajištěním  oboru,
       - specializace a vzdělávání v oboru,
       - akreditace pracovišť, informace o své činnosti.

3.3 ČASR spravuje registry arytmologických výkonů v ČR a vede registr svých členů.

3.4 Ve spolupráci s ČKS a ostatními institucemi se podílí na výchově a kontinuálním vzdělávání v arytmologii.

3.5 Podporuje výzkumnou činnost svých členů.

3.6 Garantuje odborné a vzdělávací aktivity, zejména pak :
         - výroční sympozia ČASR,
         - odborný program výročního sjezdu ČKS a dalších odborných akcí ČKS.

3.7 Podporuje účast svých členů na odborných akcích v ČR i v zahraničí.

3.8 Zastupuje své členy a prosazuje oprávněné požadavky a zájmy ve vztahu k jiným subjektům.

3.9 Oficiálním časopisem ČASR je Cor et Vasa.

4.    Členství v ČASR

4.1.    Řádné členství
Řádným členem ČASR se může stát každý řádný člen ČKS nebo čestný člen ČKS. Při vzniku ČASR se členy asociace stávají automaticky všichni členové bývalé PSAKS ČKS. Výbor ČASR může rozhodnout o případném zpoplatnění členství dle platných stanov ČKS. Každý člen ČKS může být členem jakékoli jiné pracovní skupiny či asociace při ČKS dle své volby a bez omezení počtu takových členství.

K řádnému členství do ČASR se členové ČKS mohou přihlásit prostřednictvím svého účtu na stránkách ČKS. Členství v ČASR nepodléhá dalšímu schvalování. Člen ČASR může ukončit své členství v ČASR písemným oznámením sekretariátu ČKS. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. Členství zaniká automaticky rovněž ukončením členství v ČKS nebo úmrtím člena ČASR.

Právem řádného člena je volit a být volen do výboru ČASR. Ostatní práva člena ČKS tím nejsou nijak dotčena.

4.2.    Mimořádné členství
Dle platných stanov ČKS (čl. 2.1 stanov ČKS) mohou být členy ČASR i mimořádní členové ČKS s výjimkou práva volit a být volen do jejích orgánů a hlasovat o změně jejích stanov.

5.    Organizační struktura

5.1.    Výbor a předseda ČASR
V čele ČASR stojí 13ti členný výbor. Výbor je volen na období 4 let elektronickými volbami organizovanými ČKS dle platných stanov ČKS, analogicky volbám do ČKS (čl. 3.1 až 3.10 stanov ČKS). Hlasování ve výboru se řídí stanovami ČKS dle čl. 3.8. Výbor ČASR se schází dle předem stanoveného plánu a ze svých jednání pořizuje zápis, který je dostupný všem členům ČASR na webových stránkách  ČKS - ČASR.

5.2.     Volby do výboru ČASR
Výbor je složen z předsedy a místopředsedy (bývalý předseda). Ostatní členové výboru v počtu 11 jsou voleni z řad celé členské základny ČASR na základě prostého počtu získaných hlasů ve volbách. Předseda  ČASR zastupuje asociaci ve výboru ČKS. Volby předsedy výboru ČASR i jeho členů podléhají přiměřeně pravidlům pro volbu předsedy ČKS a členů výboru ČKS dle čl. 3 a 4 stanov ČKS.

Předseda ČASR je zároveň ex officio členem výboru ČKS dle platných stanov. Je oprávněn jednat pouze za ČASR, za výbor ČKS nebo samotnou ČKS oprávněn jednat není.

6.    Finanční hospodaření

Finanční hospodaření ČASR se uskutečňuje účetní cestou ČKS s oddělenou evidencí jejich ekonomických aktivit formou identifikovatelného nákladového střediska.  K tomuto nákladovému středisku má výbor ČASR prostřednictvím svého předsedy přístupová a kontrolní práva. O způsobu použití finančních prostředků získaných činností asociace rozhoduje výhradně výbor ČASR a prostřednictvím svého předsedy, popřípadě  pověřených osob jej dává na vědomí předsedovi ČKS.

O hospodaření ČASR informuje pravidelně předseda ČASR všechny členy výboru na schůzích. Námitky proti hospodaření ČKS v rámci nákladového střediska ČASR vznesené cestou předsedy ČASR k výboru ČKS musí být uspokojivě a bezodkladně vysvětleny předsedou ČKS.

7.    Odborné akce a webové stránky

ČASR organizuje ve spolupráci s ČKS výroční sympozia, konference a jiné odborné akce, přičemž finanční výnosy a náklady z těchto odborných aktivit a konferencí jsou spravovány v rámci identifikovatelného nákladového střediska ČKS. Pro tyto účely může výbor ČASR ustanovit organizační výbor pořádané akce, který má stejná práva kontroly a přístupu k nákladovému středisku ČKS, jako předseda ČASR dle čl. 6 tohoto provozního řádu.

ČASR se může spoluúčastnit odborných akcí pořádaných jinými asociacemi ČKS nebo na jejich organizaci participovat.  V případě odborné záštity je za finanční a právní aspekty akce kompletně odpovědný její pořadatel, nikoliv ČASR či ČKS.

Výbor ČASR spravuje webové stránky a je zodpovědný za jejich aktualizaci.

8.    Přechodná a závěrečná ustanovení

Vznik ČASR byl projednán a schválen na jednání výboru PSAKS dne 12. Ledna 2016 ČASR vznikne okamžikem schválení jejího vzniku výborem ČKS nebo dle data, které výbor ČKS stanoví. Tímto okamžikem současně zanikne zakládající PSAKS a její členové se automaticky stávají členy ČASR bez nutnosti registrace.

Do doby konání prvních řádných voleb  stojí v čele ČASR dosavadní zvolený výbor PSAKS a předsedou (jakož i minulým a budoucím předsedou) ČASR je stávající (jakož i minulý a budoucí) předseda PSAKS.

V prvním řádném funkčním období ČASR bude předseda a místopředseda zvolen nově konstituovaným výborem. Volba je tajná, dvoukolová. Do druhého kola postupují  2 členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Při rovnosti hlasů se volba opakuje. Při nemožnosti dosažení volby ani několikanásobným opakovaným hlasováním je vypsáno nové kolo voleb do výboru ČASR.

V dalších obdobích již budou respektována pravidla pro volbu funkcionářů dle čl. 5 Provozního řádu ČASR. Stávající předseda ČASR se v následujícím období stane jejím místopředsedou.

Tato ustanovení vstoupí v platnost dnem schválení vzniku ČASR výborem ČKS.

Změnu znění Provozního řádu může navrhnout výbor ČASR nebo petičním způsobem skupina představující nejméně jednu pětinu členů ČASR. Změny nabývají platnost a účinnost schválením těchto změn výborem ČKS.

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost