Prohlášení výboru PS KardioTech

Se stále se prohlubujícím propojením klasické medicíny, vysoce specializovaných léčebných - zejména nefarmakologických metod a s tím spojené technické náročnosti, vzrůstají požadavky na zdravotnický personál. Nenahraditelným odborným pojítkem mezi medicínou a technikou se čím dál více stávají profesionálové z oblasti biomedicíny, kteří jsou už z podstaty svého vzdělání připraveni právě na interdisciplinární průnik těchto dvou oblastí. Ať už se jedná o biomedicínské či klinické inženýry, absolventy lékařských fakult, nebo historicky etablované elektrofyziologické techniky, je nyní v České republice významný počet podobně zaměřených pracovníků, kterým v této oblasti doposud chyběl zastřešující subjekt.

Po více než dvaceti letech existence srdeční elektrofyziologie a s ní souvisejících profesí v ČR stojíme v roce 2016 u zrodu první samostatné pracovní skupiny, která se zcela logicky začleňuje pod hlavičku České kardiologické společnosti. PS upravuje, rozšiřuje a navazuje na aktivity dřívější Sekce pracovníků v arytmologii, která původně vznikla již v roce 2004 v rámci České asociace sester.

Cíle činnosti PS KardioTech

PS KardioTech si klade za cíl vytvořit komunikační platformu pro sdílení a šíření aktuálních odborných a organizačních informací, nastavit podporuspolupráce s ostatními spřízněnými společnostmi a pracovními skupinami na národní i nadnárodní úrovni. Zajistíme oficiální zastoupení nelékařských profesí při jednáních ČKS a budeme se podílet na úpravách kvalifikačního, specializačního a celoživotního vzdělávání v příbuzných biomedicínských oborech.

Důležitým bodem činnosti je podpora účasti nelékařských profesí na klinické praxi, výzkumných projektech a jejich publikačních výstupech. S tím je úzce spjata organizace paralelních sekcí na kongresech ČKS a samostatných národních a mezinárodních konferencích zaměřených na vzdělávání a prezentaci výsledků klinické a vědecké práce.

Chceme zajistit efektivní využití a distribuci fondů ČKS a ESC určených k podpoře účasti odborných pracovníků v kardiologii a v kardiochirurgii na národních i mezinárodních kongresech, organizaci a asistenci při realizaci vědeckých stáží doma i v zahraničí.

Budeme dále rozvíjet interdisciplinární spolupráci a zapojování nových profesí do systému zdravotnické péče, prezentovat a popularizovat zastoupené obory u odborné i laické veřejnosti. Jednou ze zásadních priorit je postupné zvyšování postavení a prestiže našich profesí v pracovním prostředí a také posilovánívlivu vysoce odborných nelékařských členů v rámci ČKS.

Kdo se může stát členem PS KardioTech

Členem se může stát jakýkoliv člen České kardiologické společnosti mající zájem o oblast naší činnosti. Tedy od biomedicínského inženýra, přes lékaře, po například zdravotní sestry se zájmem o technické záležitosti v kardiologii.Skupina pracuje pod vedením výboru, jehož členové mají osobní cíl povznést obor jako takový. Zájemci o aktivní účast ve skupině KardioTech by tak měli být právě ti, kteří mají podobné cítění a chtěli by se podílet na její činnosti.

 

Výbor PS KardioTech na období 2017 - 2021

Předseda:

Ing. David Pospíšil, Interní kardiologická klinika FN Brno a Lékařská fakulta MU Brno

Místopředsedkyně:

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MDT s.r.o.; EP Services s.r.o., Centrum kardiovaskulární péče

Členové výboru abecedně:

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.,  MDT s.r.o.; EP Services s.r.o.
Dalibor Klimeš, DiS, FN Olomouc
Ing. Martin Mudroch, Nemocnice na Homolce
Mgr. Lucie Nečasová, IKEM
Ing. David Pospíšil, FN Brno, LF MU Brno
Ing. Radka Procházková, FNKV
Ing. Jakub Střítecký, CARDION s.r.o., FN a LF Hradec Králové

 

 

Výbor PS KardioTech dne 24. 10. 2017 v Brně

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost